Siirry sisältöön

Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevista säädös- ja muista ehdotuksista. Kokonaisuuteen sisältyivät luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, henkilötunnuksen käyttöä koskeva informaatio-ohjauksen ja sidosryhmäyhteistyön suunnitelma sekä henkilötunnuksen vaihtamista koskeva arviomuistio.

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta laaditun esityksen tavoitteena on uudistaa henkilötunnusjärjestelmää muun muassa mahdollistamalla henkilötunnuksen myöntäminen ulkomaalaisille nykyistä laajemmin sekä luomalla edellytykset kokonaan uuden yksilöintitunnuksen käyttöönotolle henkilötunnuksen rinnalle. Henkilötunnuksen rakennetta ehdotetaan muutettavaksi poistamalla siitä tieto henkilön sukupuolesta.

Otimme lausunnossamme kantaa luonnokseen hallituksen esitykseksi sekä henkilötunnuksen vaihtamiskynnyksen madaltamista koskevaan arviomuistioon.

Luonnos hallituksen esitykseksi

Suhtaudumme esityksen tavoitteisiin pääosin myönteisesti. Uutta yksilöintitunnusta pidämme kuitenkin tarpeettomana.

Etärekisteröintimenettelyä koskevat huomiot

Pidämme hyvänä, että etärekisteröinnin avulla voidaan aikaistaa henkilötunnuksen saantia. Näin voidaan myös vähentää keinotunnusten tarvetta, jos Suomeen töihin saapuvat pystytään ohjaamaan etärekisteröitymään ennen Suomeen saapumistaan.

Etärekisteröityjen henkilöiden tietojen käyttö pitää olla mahdollista niille organisaatioille, jotka tarvitsevat tietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen. Siksi pidämme hyvänä, että lainsäädännöllä ei määritellä, missä palveluissa tai organisaatioissa etärekisteröityjen henkilöiden tietoja voidaan käyttää, vaan käyttötarkoitus arvioidaan aina palvelu- ja organisaatiokohtaisesti.

Sujuvan tietojenvaihdon turvaamiseksi on tärkeää, että viranomaiset ja muut keskeiset toimijat ottavat etärekisteröidyt henkilöt järjestelmiinsä koordinoidusti ja mielellään yhtäaikaisesti. Tämän takia ehdotamme muutoksen voimaantulon siirtoa kahdella vuodella eteenpäin esitetystä voimaantulopäivästä 1.1.2023, jotta kaikki tahot pystyvät tekemään tarvittavat muutokset järjestelmiinsä.

Sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat huomiot

Esitetty tapa henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuuden poistamiseksi on mielestämme kannatettava. Haluamme kuitenkin tuoda esiin, että muutoksesta aiheutuu työeläkealalle merkittäviä kustannuksia, sillä sukupuolitietoa tarvitaan työeläkevakuuttamisessa monessa toiminnossa ja nykytilassa työeläkejärjestelmissä henkilön sukupuoli päätellään henkilötunnuksesta. On tärkeää, että sukupuolitieto on jatkossa työeläkealan saatavissa VTJ-järjestelmästä erillisenä tietona.

Uutta yksilöintitunnusta koskevat huomiot

Emme pidä uutta yksilöintitunnusta tarpeellisena, eikä työeläkealalla ole suunnitelmia sen käyttöönotosta.

Esityksen mukaan yksilöintitunnuksen käyttöönotto on vapaaehtoista nykyisen henkilötunnuksen säilyessä sen rinnalla. Pidämme tätä käytön vapaaehtoisuutta keskeisenä asiana, jos yksilöintitunnus otetaan käyttöön. Käytön vapaaehtoisuus pitää taata pitkälle ensi vuosikymmenelle. Samalla pitää varmistaa nyt esitetyn periaatteen säilyminen, että yksilöintitunnuksen käyttöönottava organisaatio vastaa tiedonvaihdon järjestämisestä niiden organisaatioiden kanssa, jotka eivät omassa toiminnassaan käsittele yksilöintitunnusta.

Hankkeen aikana ei ole selkeästi kuvattu, mihin uutta yksilöintitunnusta tultaisiin käyttämään ja mitä sen mahdollinen ensisijaisuus tarkoittaisi. Pidämme suurena riskinä, että yhteiskunnassa ajaudutaan yksilöintitunnuksen käyttöön pakkotahtisesti ilman riittävää koordinointia. Tästä aiheutuisi monia ongelmia organisaatioiden välisessä tietojenvaihdossa ja huomattavasti lisätyötä rinnakkaisten tunnusten hallinnoimisessa. Riittämätön siirtymäaika kasvattaisi entisestään tietojärjestelmäkustannuksia, jotka ovat hallitussakin muutoksessa erittäin suuret. Yksistään työeläkealan käyttöönottokustannuksiksi on arvioitu 23 miljoonaa euroa.

Jos uusi yksilöintitunnus halutaan käyttöön, pitää asia valmistella laajasti eri tahojen kanssa ja selvittää yksilöintitunnuksen käyttötarkoitukset, todelliset hyödyt ja kustannukset. Myös kansallinen käyttöönotto pitää koordinoida keskitetysti. Mahdolliset päätökset yksilöintitunnuksen ensisijaisuudesta pitää tehdä erikseen.

Henkilötunnuksen vaihtamiskynnyksen madaltamista koskeva arviomuistio

Kannatamme henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevan hankkeen suositusta, että väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 12 §:ää ei muutettaisi, eikä henkilötunnuksen muuttamiskynnystä madallettaisi nykyisestä.