Tulotietojärjestelmä

02.09.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä. Tulotietojärjestelmä muodostuisi tulorekisteristä ja siihen liittyvistä sähköisistä palveluista. Tulorekisteri tulisi sisältämään luonnollisten henkilöiden palkka-, eläke- ja muut etuustulot sekä niihin liittyvät muut tiedot reaaliaikaisesti työnantajan tai muun suorituksen maksajan ilmoittamina.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Pidämme työnantajan hallinnollisen taakan keventämistä ja työeläkejärjestelmän toiminnan tehostamista tärkeinä tavoitteina ja kannatamme hanketta tulotietojärjestelmän toteuttamisesta sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
  • Pidämme kuitenkin lakiesitysluonnosta vielä keskeneräisenä, koska eräitä työeläketurvan toimeenpanon kannalta tärkeitä kysymyksiä ei ole lainvalmistelussa riittävästi selvitetty. Jatkotyöstämistä koskevilta osin viittaamme Eläketurvakeskuksen asiassa antamaan lausuntoon.
  • Korostamme, että tulotietojärjestelmää koskevan lain perusteluissa tulisi kuvata myös säädettävän lain suhdetta EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen 2016/679, joka tulee voimaan ennen tämän lain voimaantuloa eli vuonna 2018. Tältä osin viittaamme Tietosuojavaltuutetun toimiston 22.7.2016 antamaan lausuntoon.
  • Pidämme välttämättömänä, että lakiehdotuksen 16 §:n mukaisessa yhteistyöryhmässä on työeläkealalla kaksi paikkaa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Tulotietojärjestelmäpdf, 130 kB