Vastuullinen sijoittaminen sopii hyvin työeläkevakuuttajille, sillä työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Vastuullisessa sijoittamisessa halutaan parantaa sijoitusten tuoton ja riskin suhdetta. Samalla työeläkevakuuttajilla on mahdollisuus edistää kestävää kehitystä vaikuttamalla sijoituskohteidensa toimintaan.

kuvituskuva

Vastuullinen sijoittaja pyrkii mahdollisimman hyvään tuottoon sijoittamalla kohteisiin, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita ja hoitavat hyvin taloudelliset velvoitteensa. Tämä pienentää myös sijoittajan riskiä.

Jokainen sijoittaja miettii mitä vastuullisuus merkitsee omalle organisaatiolle. Ei ole olemassa vain yhdenlaista vastuullista sijoittamista. Sijoittajan pitääkin huomioida sijoitusstrategiassaan itselleen olennaiset vastuullisuustekijät. Nämä kriteerit sisällytetään osaksi organisaation sijoitus- ja päätöksentekoprosessia. Näin sijoittajan on mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva siitä, minkälaisiin yrityksiin varoja sijoitetaan.

Työeläketurvasta huolehtiminen on työeläkevakuuttajien perustehtävä. Sijoitustoiminnalla onkin merkittävä yhteiskunnallinen vastuu tulevien eläkkeiden turvaajana, joten vastuullisuus on luontevaa sisällyttää sijoitustoimintaan. Vastuullisuus näkyy parempina tuottoina ja alempina riskeinä.

ESG-tekijät vastuullisuuden keskiössä

Vastuullisessa sijoittamisessa keskitytään sijoituskohteisiin ja niiden toiminnan arvioimiseen huomioimalla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ESG-tekijöitä (environment, society and governance). Näihin ESG-tekijöihin liittyy muun muassa se, miten hyvin yritys kunnioittaa luontoa, kiinnittää huomiota ihmis- ja työelämän oikeuksiin sekä miten avoimesti se raportoi omasta toiminnastaan.

Vastuullisessa sijoittamisessa on monia eri tapoja. Työeläkevakuuttajat pääsääntöisesti vaikuttavat ensin sijoituskohteisiinsa ennen kuin ovat valmiita luopumaan niistä. Vastuullisen sijoittamisen vaikuttamiskeinoja ovat muun muassa seuraavat:

  • suosiminen, jossa sijoittaja valitsee yrityksiä, joiden liiketoimintatavat ovat vastuullisia.
  • sijoittaja voi perustaa sijoitusstrategiansa kestävän kehityksen teemaan ja valita sijoituskohteiksi tähän teemaan liittyviä yrityksiä.
  • välttäminen, eli ei sijoiteta kohteisiin, jotka eivät sovi sijoittajan arvoihin.
  • sijoittaja keskustelee yrityksen kanssa.
  • sijoittaja voi osallistua päätöksentekoon.
  • sijoittaja voi tehdä yhteistyötä muiden omistajien kanssa.

Keskustelun kohteena voi olla esimerkiksi yrityksen työntekijöiden kohtelun parantaminen, ympäristön suojeleminen tai hyvän hallintotavan edistäminen.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Työeläkevakuuttajat ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Suomessa Finsif toimii yhteystahona kansainväliseen vastuullisen sijoittamisen PRI-yhdistykseen, joka hallinnoi YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Nämä periaatteet toimivat hyvänä pohjana sijoittajalle oman sijoitusstrategiansa laatimisessa. Allekirjoittajat saavat myös tietoa muiden maiden vastuullisen sijoittamisen hyvistä käytännöistä.