Siirry sisältöön

Toimintamme vuonna 2015

Eduskuntavaalit, eläkeuudistuksen 2017 valmistelu sekä muutto uusin toimitiloihin. Siinä kolme esimerkkiä asioista ja tapahtumista, jotka sisältyivät isossa roolissa vuoteen 2015. Lisäksi tuotimme ja analysoimme tietoa muun muassa työeläkevakuuttajien sijoitusvaroista, valmistelimme uudet työeläkekuntoutuksen suuntaviivat, koulutimme päättäjiä työeläkejärjestelmästä ja olimme mukana kesän SuomiAreenalla.

Toimintakatsauksen sisältö:

I Hallinto ja henkilöstö

Toimimme strategiamme perustehtävän mukaisesti vahvistamalla työeläkejärjestelmää ja vaikuttamalla alamme toimintaympäristöön. Strategiakautemme päättyi vuoden 2015 lopussa, ja vuoden aikana valmistelimme uutta strategiaa vuosille 2016–2019.

Hallituksemme kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Vuosikokouksemme pidimme huhtikuussa.

Uudistimme organisaatiotamme pienimuotoisesti syyskuun alusta lähtien. Organisaatiomme vastaa nyt toimintamme ydinprosesseja, joita ovat sisällöntuotanto, jakelu ja yhteiset palvelut. Lisäksi muutimme marraskuun alussa uusiin tiloihin Autotaloon Helsingin Kamppiin. Muuton myötä siirryimme toimiston sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua tukeviin monitoimitiloihin. Samalla tilankäyttömme tehostui merkittävästi.

Palveluksessamme oli vuoden 2015 lopussa 21 henkilöä.

Perustoimintamme kokonaiskustannukset olivat 3.647.679,25 euroa.

II Sisällöntuotanto

Edunvalvontamme sisältö muodostui luotettavan tiedon ja perusteltujen näkökulmien tuottamisesta, jäsentemme tietojen ja näkemysten yhdistämisestä sekä alan kannan muodostamisesta ja lausuntojen antamisesta.

Hyödynsimme sisältöjemme tuottamisessa jäsentemme tietoja, näkemyksiä ja asiantuntemusta. Yhteistyö jäsentemme kesken tapahtui erityisesti neuvottelukuntiemme ja asiantuntijaryhmiemme kokouksissa. Kokouksia oli vuoden aikana kaikkiaan 123.

Tiedon kerääminen ja analysointi

Laadimme vuosineljänneksittäin seuraavat tilastot jäseniltämme saatujen tietojen pohjalta:

 • työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotto, sekä yhteenvetoina että suurimpien toimijoiden tiedot eriteltyinä
 • osaketuottosidonnaisen lisäeläkevastuun muutosta ennakoivan indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut
 • työeläkevakuutuksien siirtoliiketilastot.

Julkaisimme edellä mainitut tilastot verkkosivuillamme ja tuotimme ne myös ruotsiksi ja englanniksi.

Laadimme ja julkaisimme työeläkevakuuttajien sijoituksia käsittelevän sijoitusanalyysin neljännesvuosittain, ja päivitimme verkkosivuiltamme löytyvät aineistot sijoitustuotoista sijoitusluokittain pitkällä aikavälillä. Päivitimme sivuillemme myös työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan ja vakavaraisuuteen liittyvät tilastotiedot.

Laskuperusteasian neuvottelukuntamme ja sen alajaos valmistelivat laajan selvityksen eliniän pitenemisestä ja sen aiheuttamasta vanhuuseläkerahastojen täydennystarpeesta. Julkaisimme tämän niin sanotun kuolevuusperustetäydennykseen liittyvän selvityksen loppuraportin myös verkkosivuillamme.

Julkaisimme selvityksemme työeläkealan it-kustannuksista vuodelta 2014. Toteutimme vastaavan selvityksen jo kolmannelta perättäiseltä vuodelta.

Laadimme ja julkaisimme yhdessä Eläketurvakeskuksen (ETK) kanssa työeläkevakuuttajien tilinpäätösten yhteenvedon vuodelta 2014.

Valmistelimme lisäksi taustamuistion EU:n valtiontukisäännöksistä työeläkealan kannalta.

Osallistuimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa ”Väestörakenne ja Suomen talouskehitys” -artikkelin laadintaan sekä työeläkejärjestelmän kestävyyttä käsittelevän muistion laatimiseen Talouspolitiikan arviointineuvostolle.

Lainsäädäntöön ja muihin säädöksiin vaikuttaminen

Osallistuimme aktiivisesti vuonna 2017 voimaan tulevan työeläkeuudistuksen valmisteluun. Olimme mukana sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmissä että muussa valmistelutyössä, erityisesti eläkejärjestelmän rahoitukseen ja työnantajankannusteisiin liittyen.

Osallistuimme Finanssivalvonnan (Fiva) määräys- ja ohjekokoelman (MOK) uudistamistyöhön. Työ alkoi jo vuonna 2014.

Lausunnot ja asiantuntijakuulemiset

Annoimme yhteensä 12 lausuntoa eri ministeriöille, valiokunnille, Finanssivalvonnalle, Verohallinnolle sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

Olimme viisi kertaa kuultavana eduskunnan valiokunnissa tai ministeriössä. Kuulemistilaisuuksien aiheina olivat eläkeuudistus, vakuutusyhtiölain muuttaminen, verosäännösten kansainvälinen noudattaminen sekä vakavaraisuusuudistus.

Tutkimukset ja selvitykset

Laadimme projektityönä sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehitystä kartoittavan selvityksen, sekä suunnittelimme yhdessä jäsenistömme kanssa edellä mainitun kehityksen mukanaan tuomia muutostarpeita alan toimintaan.

Tilasimme Jukka Ahtelan Ahtela Consulting Oy:ltä taustaselvityksen työeläkekuntoutuksen strategian päivittämistä varten. Selvityksellä kartoitettiin kuntoutuksen keskeisten yhteistyö- ja toimijatahojen näkemyksiä kuntoutuksen tulevaisuudesta.

Muut edunvalvontaan liittyvät tehtävät

Edunvalvonnassamme korostui tänä vuonna erityisesti eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Järjestimme sekä ehdokkaille että valituille kansanedustajille koulutusta työeläkejärjestelmästä ja tarjosimme heille tietoa järjestelmän periaatteista.

Valmistelimme yhdessä jäsentemme kanssa Työeläkekuntoutuksen suuntaviivat vuoteen 2020.

Valmistelimme alan yhteisen suosituksen lääkärinlausuntojen korvaamisesta työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä.

Osallistuimme valtiovarainministeriön (VM) kansallisen tulorekisterihankkeen (Katre) työryhmien toimintaan sekä työeläkealan kannanmuodostukseen alan omissa taustaryhmissä.

III Jakelu

Jaoimme tuottamiamme edunvalvonnan sisältöjä eri kanavissa niin sidosryhmätyön, viestinnän, tilaisuuksien, koulutusten kuin työryhmätyöskentelyn kautta.

Kerroimme näkemyksistämme ja toiminnastamme 13 valtakunnallisella ja 8 maakunnallisella tiedotteella, 192 omilla verkkosivuillamme julkaistulla uutisella ja 11 toimittamallamme uutiskirjeellä. Uutiskirjeellämme oli vuoden 2015 lopussa noin 1 700 tilaajaa. Julkaisimme vuoden aikana myös kaksi ruotsinkielistä teemauutiskirjettä. Ruotsinkielisellä uutiskirjeellämme on tilaajia reilu 100.

Julkaisimme omassa Tela-blogissamme vuoden aikana 38 työntekijöidemme kirjoittamaa kirjoitusta. Toimimme myös vierasbloggarina Veronmaksajien Taloustaito-blogissa.

Tuotimme 10 työeläkejärjestelmän ajankohtaisia asioita käsittelevää asiantuntija-artikkelia ja mielipidekirjoitusta sanoma- ja aikakauslehtiin.

Käynnistimme loppuvuodesta verkkosivujemme päivitysprojektin, jonka myötä uudistamme sivujemme ja muun toimintamme visuaalisen ilmeen. Uudistettujen sivujen julkaisu tapahtuu kevättalvella 2016.

Vuoden aikana esiinnyimme yhteensä noin 200 jutussa eri medioissa.

Toimimme läpi vuoden aktiivisesti myös sosiaalisen median palveluissa. Twitter-tilillämme julkaisimme noin 660 omaa twiittiä ja Facebook-profiilissamme noin 280 tilapäivitystä. Vuoden kuluessa myös useat työntekijämme liittyivät Twitteriin työroolissaan.

Otimme vuoden aikana käyttöön uusina kanavina LinkedIn-yhteisöpalvelun, Instagram-kuvapalvelun sekä SlideShare-esitystenjakopalvelun.

Saatoimme loppuun edellisvuonna käynnistämämme luotaamiskyselyn sidosryhmillemme teemalla ”Miltä näyttää tulevaisuutesi työuran jälkeen?”. Selvitimme verkkoaivoriihen avulla asenteita eläköitymiseen ja eläkeiän toimeentuloon liittyen.

Päivitimme Kuntoutuksella työkykyä – ammatillinen kuntoutus antaa mahdollisuuden jatkaa työssä -esitteen yhdessä muiden kuntoutuksen toimijoiden kanssa.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Tammikuussa järjestimme asiantuntijaseminaarin teemalla ” ”Suomi ylös suosta – onko eläkkeistä avuksi?”. Seminaarin yhteydessä järjestimme myös paneelikeskustelun eduskuntapuolueiden edustajille.

Huhtikuussa toimimme yhteistyökumppanina työeläkesijoittamista käsittelevässä seminaarissa Arvopaperi-lehden kanssa. Seminaarin teemana oli Suomi-sijoittaminen.

Heinäkuussa osallistuimme SuomiAreenaan järjestämällä siellä yhteisen keskustelutilaisuuden Kevan kanssa aiheesta ”työelämän murroksen vaatimukset uran eri vaiheissa”. Järjestimme Porissa myös eläkediscon yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Kevan ja Eläketurvakeskuksen kanssa. Lisäksi olimme yhteistyökumppanina STM:n sidosryhmäaamiaisella.

Julkistimme SuomiAreenan yhteydessä yhdessä Kevan kanssa TNS Gallupilla teettämämme työuraan liittyviä mielipiteitä kartoittavan tutkimuksen.

Osallistuimme syyskuussa kansainväliseen World Pension Summit -seminaariin, jossa pidimme myös puheenvuoron Suomen työeläkejärjestelmästä ja tulossa olevasta työeläkeuudistuksesta.

Syyskuussa järjestimme toimistollamme Omenajuhlat sidosryhmillemme.

Tapasimme keskeisten sidosryhmiemme edustajia yhteensä yli 550 kertaa.

Osallistuimme seuraajana Perussuomalaisten, Vihreiden ja Kristillisdemokraattien puoluekokouksiin.

Järjestimme uuden eduskunnan kansanedustajille neljä aamukahvitilaisuutta. Tilaisuuksissa käsiteltiin työeläkkeiden rahoitusta ja sijoitustoimintaa, työeläkeuudistusta sekä työeläkkeiden EU-ulottuvuutta.

Yhteiskunnallinen koulutus

Yhteiskunnallinen koulutuksemme koostui työeläkekouluista, seminaareista ja asiantuntijaluennoista. Koulutuksemme pääteemana vuonna 2015 oli eläkeuudistus. Koulutuksemme pääkohderyhmiä olivat:

 • työeläkevakuuttajien hallinto
 • työmarkkinajärjestöjen aktiivit ja liittojen toimihenkilöt
 • poliittiset päättäjät
 • nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen sekä poliittisten puolueiden nuorisoaktiivit
 • eläkeläisjärjestöjen hallinto ja toimihenkilöt (Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kautta).

Syksyn aikana tarjosimme kullekin eduskuntaryhmälle oman koulutustilaisuuden työeläkejärjestelmästä. Koulutukset oli suunnattu kansanedustajien avustajille ja ryhmäkanslioiden henkilökunnalle.

Toteutimme alueellisten työeläkekoulujen kiertueen yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen (SAK, Akava, STTK) ja Eläketurvakeskuksen kanssa. Tilaisuuksien aiheena oli työeläkejärjestelmän perusteiden ohella työmarkkinajärjestöjen rooli eläkepolitiikan päätöksenteossa sekä eläkeuudistuksen 2017 sisältö.

Hallintojäsenkoulutus

Järjestimme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille koulutuskokonaisuuden, jonka avulla perehdytimme heitä työeläkevakuutustoimintaan. Kokonaisuuteen sisältyi kolme koulutustilaisuutta, joiden teemoina olivat:

 • työeläke osana sosiaaliturvajärjestelmää ja työeläkevakuutustoiminnan erityispiirteet
 • työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminta ja vakavaraisuus
 • lainsäädäntö, hallitustyöskentely ja valvonta.

Järjestimme hallinnon jäsenille myös kaksi täydentävää ajankohtaisseminaaria, joissa käsiteltiin työkyvyttömyysriskin hallintaa, markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä sijoitustoiminnan muutoksia eläkeuudistuksessa.

Työskentely ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmissä

Osallistuimme vuoden aikana useiden eri työryhmien ja neuvottelukuntien toimintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset työryhmät, neuvottelukunnat ja jaostot:

 • eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävä työryhmä
 • eläkeuudistukseen liittyvät alatyöryhmät
 • kuntoutusasiain neuvottelukunta
 • EU-asioiden valmistelujaostot:
  • EU16 (vakuutuspalvelut)
  • EU25 (sosiaaliasiat)
  • EU27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset)
 • työsuojeluneuvottelukunnan Työhyvinvointifoorumi-jaosto

Erilaisten tutkimushankkeiden ohjausryhmät:

 • maahanmuuttotutkimuksen ohjausryhmä (PTT)

Muut ryhmät ja toimikunnat:

 • EU:n talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämistä pohtiva työryhmä (VM)
 • EU:n julkisen sektorin yhteisten tilinpäätösstandardien (EPSAS) kansallinen valmistelutyöryhmä (VM)
 • kansallisen tulorekisterihankkeen ohjausryhmä ja lainsäädäntötyöryhmä (VM)
 • joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmä (VM)
 • sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe), yrityksen palvelukokonaisuuden klusteriryhmä (TEM)
 • Kelan kuntoutusasiain neuvottelukunta ja työterveyshuoltoneuvottelukunta (Kela)
 • Kuntoutussäätiön hallitus (Kuntoutussäätiö)
 • finanssialan sektori ja vakuutusalan poolitoimikunta (Huoltovarmuuskeskus)
 • aktuaaritoimikunta (FK)
 • kansalaisviestinnän työryhmä (ETK)

Kansainväliset ja eurooppalaiset työryhmät:

 • OECD:n Working Party on Private Pensions -työryhmä
 • AEIP Solvency Working Group
 • AEIP Comission I – EU Coordinated Retirement Schemes (I pilarin eläkkeitä käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Comission II – Occupational Pension (eläkerahastoja käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Comission III – Health and Care (terveydenhuollon trendejä ja kustannuksia käsittelevä työryhmä)

Lue myös aiemmat katsaukset: