Siirry sisältöön

Hallinnon koulutus vahvistaa osaamista

Työeläkeyhtiöiden hallitusten ja hallintoneuvostojen uusien ja vanhojen jäsenien tulee olla tietoisia rooleistaan ja vastuustaan. Lainsäädännön jatkuvasti muuttuessa jäsenillä on tarve päivittää osaamistaan. Hallinnon koulutuksemme vastaavat tähän tarpeeseen.

Työeläkeyhtiöistä annettua lakia muutettiin vuonna 2007 siten, että hallituksen jäsenellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Samana vuonna aloitettiin työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenten koulutus Telassa. Tähän mennessä on koulutettu jo yhteensä noin 400 hallinnon edustajaa.

Telan järjestämät työeläkeyhtiöiden hallinnon koulutukset jakaantuvat kolmiosaiseen peruskoulutukseen sekä täydentävään lisäkoulutukseen. Koulutuspäivät tarjoavat osallistujille monipuolisen ja laajan tietopaketin työeläkejärjestelmästä, sen sijoitustoiminnasta, lainsäädännöllisestä kehikosta sekä toiminnan valvonnasta. Lisäksi työeläkevakuuttajat järjestävät hallintojensa jäsenille omaa koulutusta.

Hyvä hallintotapa

Työeläkevakuuttajien toiminta perustuu hyvään hallintotapaan ja läpinäkyvään hallintoon. Läpinäkyvä hallinto vahvistaa asiakkaiden luottamusta työeläkejärjestelmän toimivuuteen ja vakuuttajaan, jonka tehtävänä on eläkkeiden turvaaminen.

Velvoitteet ja vastuu painavat hallituksien ja hallintoneuvostojen jäsenten hartioilla. Työeläkeyhtiöiden hallintoa säädetään pääosin kolmessa laissa

  • Laki työeläkevakuutusyhtiöistä TVYL
  • Vakuutusyhtiölaki VYL
  • Osakeyhtiölaki OYL

Lisäksi on muuta hallintoa koskevaa lainsäädäntöä (kirjanpitolaki, tilintarkastuslaki, henkilötietolaki jne.), Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma sekä Telan ohjeistuksia.

Hallinnon vastuista

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on lain mukaan johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallitus, toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto ovat yhteisvastuussa yhtiön toiminnasta ja jäsen saattaa joutua vahingonkorvausvelvolliseksi, mikäli toimii vastoin työeläkeyhtiöistä annettuja lakeja ja säädöksiä. Huolellisuusvelvoitteen mukaan hallituksen ja toimitusjohtajan on toimittava huolellisesti ja edistettävä yhtiön etua.

Hallituksen, hallintoneuvoston jäsenenä tai toimitusjohtajana voi olla täysi-ikäinen yksityishenkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan. Hän ei myöskään saa olla liiketoimintakiellossa tai konkurssissa eikä jäsenenä toisen työeläkevakuutusyhtiön hallituksessa tai hallintoneuvostossa.

Vaatimukset hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenelle

Lain mukaan hallituksen jäsenillä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus ja kolmasosalla jäsenistä tulee olla hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Kuten sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön perusteluissa todetaan, nämä vaatimukset merkitsevät käytännössä pätevyystason nostamista hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallituksen nimittää hallintoneuvosto. Hallitus käyttää työeläkeyhtiössä yleistoimivaltaa ja yksi sen tärkeä tehtävä on työeläkeyhtiön sijoitussuunnitelman hyväksyminen. Hallituksen tehtävänä on myös nimittää yhtiön toimitusjohtaja, jolle kuuluu juoksevan hallinnon hoitaminen.

Työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston nimittää yhtiökokous. Hallintoneuvosto nimittää työeläkeyhtiön hallituksen jäsenet, vahvistaa heidän palkkionsa sekä valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvoston jäsenellä tulee olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus.

Hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta valmistele ehdotukset hallintoneuvoston jäsenistä ja jäsenten palkkioista yhtiökokoukselle. Se myös valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja hallituksen jäsenten nimittämisestä hallintoneuvostolle.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten on oltava hyvämaineisia. Niissä tulee olla vähintään puolet vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Syksyllä täydentäviä koulutuksia

Syksyllä hallinnon jäsenten koulutusta jatketaan Telan järjestämillä täydentävillä koulutuksilla. Hallituksien ja hallintoneuvostojen jäsenille pidetään erilliset täydentävät koulutukset. Hallinnon jäsenten koulutuksessa teemana ovat mm. eläkeuudistus ja vakavaraisuuslainsäädännön uudistus, työhyvinvointitoiminnan sääntely ja hallintosääntely.

Hallinnon yhteinen seminaari pidetään tulevana syksynä, joka osaltaan täydentää hallinnon jäsenten asiantuntemusta. Seminaarin teemana on sijoitustoiminta ja riskienhallinta. Keväällä 2015 järjestettävän hallintoneuvostojen koulutuksen teemana on työeläkejärjestelmä ja hallintoneuvostot.

Kommentit

Vastaa

Kirjoittaja

Kirsi Siltanen

Koulutuspäällikkö