Siirry sisältöön

Sisäpiirirekisteriä koskevat määräys- ja ohjeluonnokset

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista.

Määräys- ja ohjeluonnosta on täydennetty työeläkevakuutusyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta koskevilla määräyksillä ja ohjeilla. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevien määräysten ja ohjeiden valmistelussa on otettu huomioon hallituksen esitys työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta.

Näkemyksemme mukaan työeläkevakuutusyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta koskevat määräykset ja ohjeet ovat linjassa muiden rahoitusalan toimijoiden kanssa. Lähinnä teknisluonteisena huomautuksena toteamme, että kohdassa 1.1. on mainittu, että lukua 7 ei sovelleta työeläkevakuutusyhtiöihin, joten selvyyden vuoksi olisi myös hyvä todeta, ettei myöskään lukuja 5 ja 8 sovellettaisi työeläkevakuutusyhtiöihin.

Pyydämme huomioimaan lisäksi, että perustekoodien osalta Sire-järjestelmässä on jo käytössä koodi 121 (Säilytysyhteisössä sijoituksista tietoja saava henkilö). Määräys- ja ohjekokoelmaluonnoksen liitteessä samaa perustekoodia ehdotetaan työeläkeyhtiölle (121 = Työeläkevakuutusyhtiön palveluksessa oleva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen tai joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa). Epäselväksi jää tämän osalta, että onko tarkoitus käyttää samaa koodia kuin Sire-järjestelmässä on käytössä.

Kokonaisuutena työeläkeyhtiöitä koskevat osuudet on saatu lisätyksi hyvin määräys- ja ohjekokoelmaluonnokseen 13/2013.