Siirry sisältöön

Vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien luonnosta vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi.

Määräys- ja ohjemuutosten taustalla on kirjanpitolain ja vakuutusyhtiölain sekä Solvenssi II -direktiivin tuomat muutokset.

Kohta 4.5 ja kumottu luku 10 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon

Jos vakuutusyritys merkitsee rahoitusvälineet tai sijoituskiinteistöt käypään arvoon, se soveltaa MOK-luonnoksen kohdan 4.5 mukaan kirjanpitolain 5 luvun 2a ja 2b §:iä. Luonnoksen kohdassa todetaan erikseen, että kohta ei koske työeläkevakuutusyhtiöitä eikä merimieseläkekassaa. Tämä seuraa TYEL 1 §:n 5 momentista (uusi), jossa säädetään, että kirjanpitolain 5 luvun 2a ja 2b §:iä ei sovelleta työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätökseen.

Koska KPL:n käyvän arvon säännösten soveltaminen on estetty lailla, asiaa ei ole tarpeen erikseen mainita MOK:ssa. MOK:n aiempi luku 10 kumotaan, eikä työeläkevakuutusyhtiöiden ja Merimieseläkekassan ole periaatteessakaan mahdollista merkitä sijoituksia käypään arvoon tilinpäätöstaseessaan.

Kiinnitämme tässä yhteydessä huomiota edellä sanottuun ongelmalliseen asiaintilaan, joka pitäisi korjata, vaikka korjaaminen ei olekaan mahdollista pelkästään MOK:n muutoksilla.

Kiinnitämme huomiota siihen, että työeläkelaitosten käyvän arvon säännökset tulisi valmistella laiksi mahdollisimman pian (STM:n työryhmän ehdotus 2012). Esimerkkinä toimialan erityispiirteistä on muun muassa se, että KPL:n säännös käyvän arvon muutoksen kirjaamisesta käyvän arvon rahastoon ei sovellu työeläkevakuutusyhtiöille.

Esitämme liittyen MOK:n uuteen lukuun 10, että eduskunnan talousvaliokunnan mietinnön (8.12.2015) mukaisesti määräykset ja ohjeet käyvän arvon määrittämisestä pidettäisiin toistaiseksi ennallaan (”Valiokunta pitää myös perusteltuna olettaa, etteivät ehdotetut muutokset mm. verotuksellisista syistä olennaisesti muuta nykyistä käyvän arvon käyttöä tai arvostustapaa.”).

Määräyksissä voisi tuoda selvemmin esiin sen, että sijoitusten käypiä arvoja käytetään muuallakin kuin vain tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kohta 5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden arvonalentuminen

Esitetyt arvonalentumisen arviointia ohjaavat seikat ovat perusteltuja, mutta arviointi on subjektiivista.

Uusi luku 10 Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen

Luvun 10.1 kohta 9: ”Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, arvonmääritysmenetelmien epävarmuustekijöihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomioon varovaisuuden periaatteen mukaisesti.”: Käypä arvo tarkoittaa mahdollisimman oikeaa arvoa, jolloin sen kanssa on ristiriidassa määräys, että käypiä arvoja määritetään varovaisuuden periaatteella.

Luvut 11 ja 12 Tuloslaskelma ja tase

MOK-luonnokseen on sisällytetty tuloslaskelma- ja tasekaavoja koskevia muutoksia. Tiedustelemme, ovatko vastaavat muutokset tulossa myös STM:n tilinpäätösasetukseen, sillä asetuksen muutoksia ei liene ollut lausunnolla.

Tuloslaskelma- ja tasekaavoista on poistunut maininta ”Mikäli yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta, nimike on jätettävä pois tuloslaskelmasta/taseesta.”. Esitämme, että nimikkeiden pois jättäminen on edelleen mahdollista, mikäli kohdalle ei tule lukua tilikaudelta tai edelliseltä tilikaudelta.

Tuloslaskelman rivin ”Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)” alaviitteistä on poistettu viite 15: ”Jos erän erityisluonne sitä vaatii, se merkitään kuitenkin joko sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin tai satunnaisiin tuottoihin/kuluihin.”. Mielestämme pitäisi säilyttää mahdollisuus merkitä osakkuusyritysten tulos sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin silloin, kun osakkuusyritykset ovat sijoitustoimintaan kuuluvia, joita ne tyypillisesti ovatkin. Alaviitteessä 15 voisi olla mainittu seuraavasti: ”Jos erän erityisluonne sitä vaatii, se merkitään kuitenkin sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin.”

Tuloslaskelman rivi ”Tuloverot varsinaisesta toiminnasta” ja siihen liittyvä alaviite 16 lienee ollut tarkoitus poistaa ja esittää verot rivillä ”Tuloverot” (vrt. teksti kohdassa 11.2.14).

Kohta 14.27 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot

Sivu 116: Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä %4 (Annettu x.x.2011, voimaan 1.1.2016)

Onko tämän tarkoitus sisältyä määräykseen? Se koski aiemmin vahinkovakuutusyhtiöitä, eikä alaviitettä 4 enää ole.

Kohta 16.1 Toimintakertomus

Alakohdassa (4) on viivattu yli viittaus VYL:iin. VYL:ssä säädellään kuitenkin edelleen esimerkiksi vastuunsiirtojen ilmoittamista toimintakertomuksessa.

Lisäksi

Jäsenemme Maatalousyrittäjien eläkelaitos lausuu luonnoksesta omasta näkökulmastaan erikseen.

Jäsenemme Eläkesäätiöyhdistys antaa lausunnon luonnoksesta eläkekassojen ja eläkesäätiöiden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi.