Siirry sisältöön

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Tiedonantovelvoiteasetusta ei 16 artiklan mukaan sovelleta suoraan kansallisiin sosiaaliturvarahastoihin, jotka kuuluvat sosiaaliturvan koordinaatioasetusten piiriin. Suomessa asetuksen 16 artiklassa mainitut toimijat ovat erityisesti lakisääteistä työeläkevakuutusta harjoittavia työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä Keva ja valtion eläkerahasto.

Tiedonantovelvoiteasetuksen 16 artikla sisältää jäsenvaltio-option, jonka perusteella jäsenvaltio voi päättää soveltaa asetusta sosiaaliturvan koordinaatioasetusten soveltamisalaan kuuluviin eläkerahastoihin. Olemme käyneet sosiaali- ja terveysministeriön kanssa asiasta keskustelua ja tuomme myös tässä yhteydessä esiin näkemyksemme, jonka mukaan Suomen ei tule käyttää asetuksen 16 artiklan jäsenvaltio-optiota. Sen sijaan on mahdollista asetuksen voimaantulon jälkeen harkita, onko tarvetta kansalliseen sääntelyyn ottaen huomioon suomalaisen työeläkejärjestelmän ominaispiirteet.

Finanssivalvonnan seuraamusvaltuuksia koskien viittaamme Eläkesäätiöyhdistyksen lausuntoon.