Siirry sisältöön

Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa -työryhmän mietintöä.

Työryhmän tavoitteena on helpottaa yhtiökokouksiin osallistumista ja sallia etäkokousten järjestäminen siten, että yrityksissä ja yhteisöissä voidaan hyödyntää uusien kokoustekniikoiden mahdollisuudet sekä lisätä osakkaiden mahdollisuuksia osallistua yhtiökokoukseen.

Kannatamme joustavan lainsäädännön edistämistä eli ehdotettuja osakeyhtiöiden etäkokouksia koskevia osakeyhtiölain muutoksia ja niiden tavoitteita.

Pidämme tärkeänä, että osakeyhtiölain muutosten valmistelun yhteydessä myös muu työeläkevakuutusyhtiöitä koskeva lainsäädäntö päivitetään tarvittavilta osin. Osa muutettavista osakeyhtiölain pykälistä soveltuu suoraan työeläkevakuutusyhtiöihin työeläkevakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhtiölaissa säädettyjen viittaussäännösten johdosta. Osittain taas osakeyhtiölain pykälät eivät sovellu työeläkevakuutusyhtiöihin, vaan vakuutusyhtiölainsäädännössä on omat säännöksensä. Jos vakuutuslainsäädäntöä ei päivitetä tässä yhteydessä, jää etäkokouksia koskeva sääntely vaillinaiseksi työeläkevakuutusyhtiöiden osalta.