Siirry sisältöön

Tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi tiedonsaantiin oikeutettujen tiedon käyttäjien piiriä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi lain säännöksiä tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmän tehtävistä, jäsenmäärästä ja kokoonpanosta sekä tulorekisteriyksikön raportointivelvoitteista.

Kannatamme tulorekisterin tietojen käyttöoikeuden laajentamista esityksessä mainituille tahoille ja tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmää koskevia muutoksia. Sidosryhmien määrän kasvaessa pidämme tärkeänä varmistaa yhteistyörakenteiden toimivuus jatkossakin, jotta tulorekisterin käyttäjien muutos- ja kehittämistarpeet voidaan taata.

Yhdymme Eläketurvakeskuksen lausuntoon sen osalta, että Harmaan talouden selvitysyksikölle annettaisiin oikeus käyttää tulorekisteritietoja ilmiöselvitysten lisäksi myös velvoitteidenhoitoselvityksiin.

Kun osapuolten määrä tulorekisterissä kasvaa, tietojen väärinkäytön riski lisääntyy. Tiedonsaantioikeuksien rakentamisessa tulorekisterissä tulee olla varmistettu GDPR:n mukainen sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja. Tämä merkitsee sitä, että yksityisyys- ja tietosuojaperiaatteita suojellaan alusta saakka ja pääsy luvattomiin tietoihin estetään teknisesti. Henkilötiedot eivät voi olla oletusarvoisesti rajoittamattomien henkilöiden käytettävissä, eikä tietojen katsomisen oikeutus saa jäädä pelkästään käyttäjän harkintaan.