Siirry sisältöön

Yrittäjän eläkelain täsmennys vähentäisi alivakuuttamisen aiheuttamia ongelmia

Yrittäjän eläkelakia (YEL) koskeva hallituksen lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Osallistuimme sosiaali- ja terveysvaliokunnan kutsumana esitystä koskevaan kuulemiseen ja toimitimme asiantuntijalausuntomme.

Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkömme Janne Pelkosen mukaan ehdotetussa yrittäjän eläkelain täsmennyksessä on kysymys yrittäjän sosiaaliturvasta ja alivakuuttamisen aiheuttamien ongelmien vähentämisestä. Ehdotetut selkeyttävät säännökset ovat työeläkevakuuttajien mielestä kannatettavia.

– Selvitykset osoittavat, että yrittäjien työeläkevakuuttaminen on matalammalla tasolla kuin nykylaki edellyttäisi. Tilanne ei parane ilman suunnanmuutosta, johon nyt ehdotetulla täsmennyksellä pyritään, Pelkonen toteaa.

Esitys parantaa yrittäjän työeläketurvaa, joka kattaa vanhuuseläkkeen lisäksi turvan työkyvyttömyyden ja perhehuoltajan kuoleman varalle. Myös yrittäjän muu sosiaaliturva eli sairaus-, työttömyys-, ja perhe-etuudet on pitkälti sidottu yrittäjän eläkkeen YEL-työtulon tasoon.

– Alivakuuttaminen yrittäjäeläkkeissä on johtanut siihen, että yrittäjien työeläketurva ja muu lakisääteinen sosiaaliturva jäävät alhaiselle tasolle. Toimeentuloriskit eri elämäntilanteissa kasvavat, Pelkonen kuvaa.

Toimeenpanon yhdenmukaisuus ja yrittäjien yhdenvertainen kohtelu vahvistuvat

Yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon vahvistamisesta ja sen oikeasta tasosta suhteessa nykylainsäädäntöön vastaa viime kädessä työeläkevakuuttaja. Lakiesitys vahvistaisi toimeenpanon yhdenmukaisuutta ja yrittäjien yhdenvertaista kohtelua työeläkevakuuttajien toiminnassa.
Lakiesitys myös yhdenmukaistaisi eläkevakuuttamista työn tekemisen eri tavoissa, ja lisäisi siten kilpailuneutraaliutta yrittäjänä tai palkansaajana tehdyn samankaltaisen työn välillä.

– Yrittäjäkenttä ja työnteon muodot muuttuvat jatkossakin suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksen mukana. Kaikki työmarkkinaryhmät mukaan ottava eläke- ja sosiaaliturva on yhä tärkeämpää toimeentuloriskien torjumiseksi ja eri työnteon muotojen tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi, sanoo Pelkonen.

Lakisääteinen sosiaalivakuutus koskee kaikkia

– Sosiaalivakuutus perustuu ajatukseen, että on kaikille yhteisiä toimeentuloriskejä, joihin varaudutaan yhdessä, ja jokainen osallistuu maksuillaan oman turvansa rakentamiseen. Asia on näin niin yrittäjien kuin palkansaajien kohdalla. Yrittäjät eivät voi ulkoistaa itseään sosiaalivakuutuksesta, toteaa Pelkonen.

Valtio takaa aina toimeentulon vähintään perustuslain puitteissa, jos ihminen ei pysty elättämään itseään. Tästäkään syystä sosiaaliturvasta ei voi jättäytyä ulos edes niin halutessaan.

– Mitä pienemmäksi yrittäjien työeläkkeet jäävät alivakuuttamisen takia, sitä enemmän esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen minimiturvaeläkkeitä maksetaan verorahoista, Pelkonen huomauttaa.

Suomen eläkemalli on saanut kansainvälisesti kiitosta lakisääteisen eläketurvan kattavuudesta. Nyt ehdotettu yrittäjän eläkelain täsmennys vahvistaa tätä ominaisuutta.