Siirry sisältöön

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä ja Eläketurvakeskuksesta annettuja lakeja. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2025 loppuun tämän hallituksen esityksen yhteydessä.

Emme lausunnossamme ottaneet kantaa Eläketurvakeskusta koskeviin lakimuutosehdotuksiin.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminen

Kannatamme esityksen tavoitetta ajantasaistaa ja lisätä työeläkeyhtiöiden hallinnon ja toimivan johdon pätevyys- ja kelpoisuusvaatimuksia. Meitä on myös kuultu valmisteluprosessin aikana. Mielestämme ehdotetut muutokset ovat perusteltuja ottaen huomioon toimintaympäristön lainsäädännöllinen kehitys (eläkesäätiö- ja -kassalain muutokset, vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön kehitys sekä työeläkevakuutustoimintaa koskevat erityispiirteet).

Pidämme myös tärkeänä, että säännöstä johdon erityisistä kelpoisuusvaatimuksista (luonnoksen TVYL 12 §) muutetaan luonnoksessa esitetyllä tavalla. Kun kelpoisuusvaatimuksia kiristetään, on samalla erityisen tärkeää varmistaa, että työeläkeyhtiöiden hallintoon (hallitus, hallintoneuvosto) löytyy jatkossakin riittävästi asiantuntemusta lain edellyttämällä tavalla. Työeläkeyhtiöiden itsenäisyyttä turvaamaan luonnoksessa ehdotetaan edelleenkin rajoitusta samaa ryhmittymää edustaville.

Kiinnitämme huomiota lisäksi alla oleviin asioihin:

Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (luonnoksen 12 l §:n yksityiskohtaiset perustelut s. 18) keskeisistä toiminnoista on mainittu esimerkkejä. Koska keskeisten toimintojen määrittäminen on säädetty (luonnoksen TVYL 12 l §) työeläkeyhtiöiden hallituksen tehtäväksi, yksityiskohtaisissa perusteluissa esiin nostetut keskeiset toiminnot ovat nimenomaan esimerkkejä, eivät työeläkeyhtiöiden hallituksia sitovia vaatimuksia.

Luonnoksen 12 b §:n 2 momentin mukaan työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava riittävät menettelyt ja hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden kelpoisuusvaatimusten täyttämisen varmistamisesta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallintajärjestelmästä, sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, palkitsemisesta ja toimintojen ulkoistamisen järjestämisestä.

Toteamme, että hallituksen ei pitäisi hyväksyä itseään koskevia periaatteita, vaan tämä tehtävä kuuluisi hallintoneuvostolle.

Näkemyksemme esitysluonnoksen vaikutuksista ja vaikutusarvioinneista

Pohdimme, olisiko vakuutusyhtiölain (VYL) 6 luvun 7 a §:n soveltamisen vaikutuksia työeläkevakuutusyhtiöihin syytä vielä arvioida tarkemmin. Pohdimme myös, olisiko syytä täsmentää, koskevatko vaatimukset hallitusta (tarkastusvaliokunta ei ole varsinainen itsenäinen hallintoelin).

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaolon jatkaminen

Kannatamme työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaolon jatkamista, mutta korostamme, että lainsäädännön jatkaminen vuoden 2025 loppuun ei ole riittävää. Järjestelmän muuttaminen eläkkeiden valvonnassa ei ole mahdollista vuoden 2025 loppuun mennessä. Siksi nykyisen lain voimassaoloaikaa tulee mielestämme jatkaa vähintään kahdella vuodella 31.12.2026 saakka.