Suomalainen työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu. Se tarkoittaa sitä, että työeläkevakuuttajia on useita, niin tyypeiltään kuin lukumäärältään.

Yksityisillä aloilla työeläkevakuuttamista hoitavat yksityisoikeudelliset työeläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat. Työnantaja päättää, missä eläkelaitoksessa hän järjestää työntekijöidensä eläketurvan.

Merimiehillä ja maatalousyrittäjillä on omat erilliset eläkelaitoksensa. Julkisten alojen eli valtion, kuntien ja kirkon työntekijöiden eläketurva järjestetään kootusti Kevassa.

Työeläkevakuuttajien tehtävänä on hoitaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä työeläkevakuuttamista.

Tällä sivulla on kuvattu kunkin työeläkevakuuttajatyypin ominaispiirteitä. Niiden hallintoa puolestaan on kuvattu tarkemmin Työeläkevakuuttajien hallinto -sivulla.

Eläkekassat

Eläkekassa hoitaa yhden työnantajan, konsernin tai samaan toimialaan kuuluvien työnantajien palveluksessa olevien henkilöiden työeläketurvaa. Eläkekassa voi myös hoitaa yrittäjien eläketurvaa. Eläkekassa ei saa harjoittaa muuta vakuutustoimintaa.

Eläkekassan perustaminen ei edellytä varsinaista viranomaislupaa. Eläkekassan säännöille ja niiden muutoksille haetaan kuitenkin Finanssivalvonnan vahvistus, ja kassa on ilmoitettava rekisteröitäväksi säädetyssä ajassa vakuutuskassarekisteriin. Sääntöjen ja niiden muutosten vahvistamisen ehdoksi Finanssivalvonta voi asettaa riittävän takuupääoman tai pohjarahaston hankkimisen.

Lakisääteistä työeläketurvaa hoitavia eläkekassoja on kuusi, joista yksi on asetettu konkurssiin (vuoden 2019 alun tilanne).

Eläkesäätiöt

Eläkesäätiö hoitaa yhden tai useamman työnantajan tai konsernin palveluksessa olevien työntekijöiden työeläketurvaa. Eläkesäätiö ei saa harjoittaa muuta vakuutustoimintaa.

Eläkesäätiö ei vaadi varsinaista toimilupaa. Eläkesäätiön säännöille ja niiden muutoksille on kuitenkin haettava vahvistus Finanssivalvonnalta. Lisäksi säätiö tulee ilmoittaa säädetyssä ajassa rekisteröitäväksi eläkesäätiörekisteriin.

Lakisääteistä työeläketurvaa hoitavia eläkesäätiötä on 13 (vuoden 2019 alun tilanne).

Eläkevakuutusyhtiöt

Työeläkevakuutusyhtiöt hoitavat yksityisten alojen työntekijöiden ja yrittäjien työeläketurvaa. Työeläkevakuutusyhtiöt eivät saa harjoittaa muuta vakuutustoimintaa.

Työeläkevakuutusyhtiön tulee saada lupa toimintansa aloittamiseen valtioneuvostolta. Toimilupaa tai sen laajentamista koskevasta hakemuksesta sosiaali- ja terveysministeriön on lisäksi pyydettävä Finanssivalvonnan lausunto. Toimilupa on voimassa Suomessa.

Toimiluvan lisäksi työeläkevakuutusyhtiön perustaminen edellyttää laissa säädettyjen edellytysten täyttymistä. Työeläkevakuutusyhtiöltä vaaditaan vähintään viiden miljoonan euron peruspääomaa.

Työeläkevakuutusyhtiö voi olla oikeudelliselta muodoltaan joko keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusosakeyhtiö. Keskinäisen vakuutusyhtiön omistajina ovat vakuutuksenottajat eli työnantajat sekä vakuutetut. Myös mahdollisten takuuosuuksien omistajat voivat olla keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita. Vakuutusosakeyhtiö-muotoisen työeläkevakuutusyhtiön omistajia ovat osakkeenomistajat.

Työeläkevakuutusyhtiöitä on vuoden 2019 alusta lukien yhteensä neljä. Näistä kolme on keskinäisiä vakuutusyhtiöitä ja yksi vakuutusosakeyhtiö.

Keva

Keva hoitaa kunta-alan, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden työeläketurvaa. Lisäksi Keva toimeenpanee Kansaneläkelaitoksen työntekijöiden toimisuhde-eläkkeet. Eläkkeiden rahoituksen osalta Kevan rooli kuitenkin vaihtelee.

Kunta-alan henkilöstön osalta Keva huolehtii sekä työeläketurvasta että sen rahoituksesta. Keva hoitaa jäsenyhteisöjensä työntekijöiden eläketurvan. Kevan jäseniä ovat kaikki Suomen kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät sekä valtaosa kunnallisista yhdistyksistä ja osakeyhtiöistä.

Valtion henkilöasiakkaiden eläkepalvelut siirtyivät Kevalle vuoden 2011 alusta. Valtion työntekijöiden eläkkeiden rahoituksesta vastaavat kuitenkin Valtion eläkerahasto sekä valtio.

Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden eläketurvasta vastaa Kirkon eläkerahasto, mutta eläketurvan toimeenpanosta on vuodesta 2012 lähtien vastannut Keva. Eläketurvan rahoittamisesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaa Kirkon eläkerahasto.

Kevan toiminta perustuu julkisten alojen eläkelakiin (JuEL) sekä Keva-lakiin.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maanviljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien lakisääteistä sosiaalivakuutusta.

Työeläketurvan lisäksi Mela toimeenpanee

  • maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutusjärjestelmää,
  • ryhmähenkivakuutusjärjestelmää,
  • Mela-sairauspäivärahajärjestelmää sekä
  • maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmää.

Mela myös hallinnoi maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmää sekä vastaa maatalousyrittäjien työturvallisuusasioiden neuvonnasta ja tiedottamisesta.

Melasta ja sen tehtävistä säädetään maatalousyrittäjän eläkelaissa.

Merimieseläkekassa

Merimieseläkekassa hoitaa merimiesten työeläketurvaa. Merimieseläkekassa vastaa merimieseläkelain mukaisesta työeläketurvasta suomalaisilla ulkomaanliikenteen kauppa-aluksilla ja jäänmurtajilla työskenteleville merenkulkijoille.

Merimieseläkekassan toiminta ja hallinto säädellään merimieseläkelaissa.

Muut eläkevakuuttajat

Edellä mainittujen työeläkevakuuttajien lisäksi Ahvenanmaan maakuntahallituksella, ortodoksisen kirkon työntekijöillä sekä Suomen Pankin henkilöstöllä on omat työeläkevakuuttajansa.

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen finanssiosaston eläketoimisto huolehtii pääosin Ahvenanmaan maakuntahallituksen henkilökunnan työeläkkeistä.

Ortodoksisen kirkon työntekijöiden työeläketurvan toimeenpanosta huolehtii ortodoksisen kirkon keskusrahasto.

Suomen Pankin työntekijöiden eläkeasioista huolehtii Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy.