Työeläkevakuuttajat ovat laatineet yhteisen suosituksensa työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Suositukseen sisältyy sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen että työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Alla oleva suositus tulee voimaan 1.1.2019 alkaen.

Tämän suosituksen soveltamisesta yksittäistapaukseen kuntoutujan tulee olla yhteydessä omaan työeläkelaitokseensa. Suositus löytyy myös ladattavana pdf-tiedostona suosituksen jälkeen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2019 alkaen

Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa. Ammatillisena kuntoutuksena kuntoutujalle korvataan tämän suosituksen mukaan työkokeilusta, opiskelusta ja työhön valmennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi voidaan korvata palveluntuottajan tekemistä kuntoutujan kuntoutusselvittelyyn osallistumisesta aiheutuneita kuluja. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan tämän suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista. Suosituksen kohdissa on mainittu mihin kuntoutustoimintaan ohjeiden kohtia sovelletaan.

Työeläkevakuuttajat tukevat ammatillista kuntoutusta korvauksilla, jotka eivät välttämättä kata täysin kuntoutuksesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Kuntoutusta hoitavan eläkelaitoksen tulee olla ajan tasalla kuntoutujan tilanteesta koko kuntoutuksen ajan. Erittäin tärkeätä yhteydenpito eläkelaitokseen on silloin, kun kuntoutussuunnitelma ei etene suunnitellusti.

Yleistä korvauksista

Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava eläkelaitokselle läsnäolotodistus sekä opintosuoritusote tai muu luotettava todistus opintojen etenemisestä opiskeluvuosittain eläkelaitoksen ohjeen mukaisesti. Työkokeilun osalta eläkelaitokselle on toimitettava allekirjoitetut työkokeilusopimukset.

Kuntoutujalle, joka on työkokeilussa tai opiskelemassa, korvataan lakisääteiset välttämättömät vaatimukset erillisen harkinnan pohjalta (esimerkiksi hygieniapassi, rikosrekisteriote ja hepatiittirokotus).

Mikäli opiskelu tai työkokeilu keskeytyy viikoksi tai pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi, kuntoutujan tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta eläkelaitokselle. Jos ilmoitus keskeytyksestä laiminlyödään aiheettomasti, maksetut korvaukset voidaan periä takaisin.

Työeläkekuntoutuksena korvataan Suomessa tapahtuvaa opiskelua ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Jos kuntoutuja kuitenkin suorittaa oppilaitoksen hyväksymän harjoittelun ulkomailla, korvataan kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset kuten ne Suomessa olisi korvattu. Suomesta harjoittelupaikalle aiheutuvia matkakustannuksia tai päivärahoja ei korvata.

1. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset (opiskelu)

Opiskelun normikorvauksella tuetaan kuntoutujan tutkintoon johtavasta opiskelusta aiheutuvia kustannuksia. Normikorvauksella katetaan muun muassa oppikirjojen sekä välttämättömien opintovälineiden ja muiden opiskeluun liittyvien varusteiden hankkimisesta sekä opinto-ohjelmaan sisältyvistä retki- ja opintomatkoista aiheutuvia kustannuksia.

Kuntoutujalle ei korvata koulutukseen hakeutumiseen liittyviä kustannuksia, kuten valmennuskursseja, opiskelupaikan pääsykokeeseen liittyviä kustannuksia, matkoja koepaikkakunnalle, pääsykoekirjoja tai esimerkiksi opiskelupaikkaa varten tarvittavia lääkärinlausuntoja tai muita selvityksiä.

1.1 Normikorvaus opiskelusta aiheutuneista kustannuksista

Normikorvauksella korvataan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtava vähintään lukuvuoden/opiskeluvuoden kestävä opiskelu oppilaitoksessa sekä ammatillisista tutkintoon johtavista opinnoista.

Normikorvaus on 600 € vuodessa. Korvaus maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä eläkelaitoksen ohjeen mukaan.

Mikäli opiskelu kestää alle puoli vuotta, mutta vähintään kaksi kuukautta, maksamme puolet normikorvauksesta.

Koulutusmaksu opinto-oikeudesta voidaan kuitenkin korvata erillisen harkinnan perusteella.

2. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat

Pääsääntöisesti kuntoutujalle korvataan vakituisen asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset päivittäiset matkat korvataan, jos välimatka on vähintään 10 kilometriä.

Päivittäiset matkakustannukset korvataan kuntoutujalle kuukausittain toteutuneiden opiskelu- / työkokeilupäivien määrän mukaan edestakaisen matkan perusteella 0,11 € /km. Työpäivän aikana tapahtuvia työmatkoja ei korvata.

Esimerkki:

Toteutuneiden opiskelu-/työkokeilupäivien määrä x edestakainen matka (km) x 0,11 €

Matkakorvauksia maksetaan enintään 600 euroa kuukaudessa.

Korvaus edellyttää, että kuntoutuja toimittaa selvityksen matkan pituudesta. Eläkelaitos tarkistaa välimatkat julkisesti saatavilla olevista reittihakupalveluista (esim.Fonecta.fi tai Google Maps).

Jos työkokeilussa, työharjoittelussa tai oppisopimuskoulutuksessa oleva kuntoutuja saa työnantajaltaan palkkaa, ei matkakustannuksia yleensä korvata. Matkakustannukset ovat tällöin normaaleja verotuksessa vähennettäviä kuluja.

3. Korvaukset vieraalla paikkakunnalla asumisesta

a. Asumiskustannukset

Jos kuntoutuja joutuu hankkimaan kotipaikkakunnan lisäksi asunnon kuntoutuspaikkakunnalta, ja tästä aiheutuu lisäkustannuksia, korvataan ne osapäivärahalla (19 € vuonna 2019, Verohallinnon päätös). Korvausta tarkistetaan aina kalenterivuoden alussa.

Kuntoutujan tulee toimittaa eläkelaitokselle selvitys lisäkustannuksista ja kopio kuntoutuspaikkakunnan asunnon vuokrasopimuksesta. Korvausta ei makseta, mikäli oppilaitos on järjestänyt opiskelijalle maksuttoman asunnon. Muita vieraalla paikkakunnalla asumisesta tai muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata.

Osapäivärahaa maksetaan 30 päivältä / kuukausi. Jos asunnosta maksettava vuokra on pienempi kuin 570 € (30 x 19 euroa), maksetaan todellinen vuokra.

Alle kuukauden kestävän kuntoutusohjelman vaatiman oleskelun ajalta korvaus lisäkustannuksista on osapäivärahan suuruinen, jonka lisäksi kuntoutujalle korvataan majoittumiskuluja tositteiden perusteella enintään 100 euroa / vuorokausi.

b. Kotipaikan ja opiskelupaikan väliset matkat

Opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla asuvalle korvataan edestakaisen matkan perusteella kalenterikuukaudessa enintään neljä matkaa kotipaikkakunnalle, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä. Korvaus on 0,11 €/km.

Esimerkki:

Toteutuneiden kotimatkojen määrä x edestakainen matka (km) x 0,11 €

Kotimatkoilta korvausta maksetaan enintään 300 euroa kuukaudessa.

4. Kustannusten korvaaminen eläkelaitoksen pyytämistä lisäselvityksistä tai käynneistä kuntoutuksen palveluntuottajien luona

Jos eläkelaitos erikseen pyytää työkyvyttömyyseläkkeenhakijaa tai kuntoutujaa menemään tutkimukseen, muuhun toimenpiteeseen tai kuntoutuksen palveluntuottajalle, eläkelaitos korvaa tästä aiheutuneet lääkärinlausunto- ja/tai muut tutkimuskustannukset.

Matkakustannukset korvataan joukkoliikenteen taksan mukaisesti. Jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei ole mahdollista puuttuvien kulkuyhteyksien tai sairauden vuoksi, korvataan 0,11 € /km vuonna 2019.

Matkapäivistä aiheutuneet lisäkustannukset korvataan päivärahalla ja majoittumiskorvauksella seuraavasti:

  • Osapäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 6 tuntia, 19 euroa.
  • Kokopäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia, 42 euroa.
  • Päivärahaa maksetaan vain, mikäli toimenpiteistä aiheutuu lisäkustannuksia esimerkiksi ateriakustannusten muodossa.
  • Majoittumiskorvausta suoritetaan enintään 100 euroa matkavuorokautta kohden.

Voimaantulo

Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2019 jälkeen toteutuvaan opiskeluun ja työ­kokei­luun, jos kuntoutujalle/työkyvyttömyyseläkkeenhakijalle on aiheutunut kustan­nuk­sia eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä, jotka tämän oh­jeen mukaan tulisi korvata.

Suositus ladattavana pdf-versiona:

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2019 alkaenpdf, 205 kB

Svenska rekommendation är på väg.