Työeläkevakuuttajat ovat laatineet yhteisen suosituksensa työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Suositukseen sisältyy sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen että työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Alla oleva suositus tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.

Suositus löytyy myös ladattavana pdf-tiedostona suosituksen jälkeen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2018 alkaen

Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa. Ammatilli­sena kuntoutuksena kuntoutujalle korvataan tämän suosituksen mukaan työ­kokei­lusta, opiskelusta ja työhön valmennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi voi­daan korvata palveluntuottajan tekemistä kuntoutujan kuntoutusselvittelyyn osallistumisesta aiheutuneita kuluja. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan tämän suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkin­nanvaraista. Suosituksen kohdissa on mainittu mihin kuntoutustoimintaan ohjei­den kohtia sovelletaan.

Työeläkevakuuttajat tukevat ammatillista kuntoutusta korvauksilla, jotka eivät välttämättä kata täysin kuntoutuksesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Tämän suosituksen soveltamisesta yksittäistapaukseen kuntoutujan tulee olla yhteydessä omaan työeläkelaitokseensa.

Kuntoutusta hoitavan eläkelaitoksen tulee olla ajan tasalla kuntoutujan tilan­tees­ta koko kuntoutuksen ajan. Erittäin tärkeätä yhteydenpito eläkelaitokseen on sil­loin, kun kuntoutussuunnitelma ei etene suunnitellusti.

Yleistä korvauksista

Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava eläkelaitokselle läsnä­olotodistus sekä opintosuoritusote tai muu luotettava todistus opintojen etene­mi­sestä lukukausien alussa. Työkokeilun osalta työeläke­vakuuttajille on toimitettava allekirjoitetut työkokeilusopimukset.

Kuntoutujalle, joka on työkokeilussa, korvataan lakisääteiset välttämättömät vaa­timukset erillisen harkinnan pohjalta (esimerkiksi hygieniapassi, rikosrekisteriote ja hepatiittirokotus).

Mikäli opinnot tai työkokeilu keskeytyvät viikoksi tai pidemmäksi yhtä­jaksoiseksi ajaksi kuntoutujan tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta eläkelaitokselle. Jos ilmoi­tus keskeytyksestä laiminlyödään aiheettomasti, maksetut korvaukset voidaan periä takaisin.

Työeläkekuntoutuksena korvataan Suomessa tapahtuvaa opiskelua ja siitä aiheu­tu­via kustannuksia. Jos kuntoutuja kuitenkin suorittaa oppilaitoksen hyväksymän har­joittelun ulkomailla, korvataan harjoittelupaikan ja majapaikan väliset matkakulut kuten ne Suomessa olisi korvattu. Sen sijaan Suomesta harjoittelupaikalle aiheu­tu­via matkakustannuksia tai päivärahoja ei korvata.

1. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset (opiskelu)

Opiskelun normikorvauksella tuetaan kuntoutujan tutkintoon johtavasta opis­ke­lus­ta aiheutuvia kustannuksia. Normikorvauksella katetaan muun muassa oppikirjojen sekä välttämättömien opintovälineiden ja muiden opiskeluun liittyvien varusteiden hankkimisesta sekä opinto-ohjelmaan sisältyvistä retki- ja opintomatkoista aiheu­tu­via kustannuksia. Tutkinto- ja näyttömaksut sisältyvät normikorvaukseen.

Normikorvausta maksetaan vain siltä ajalta, jonka opiskelu tavanomaisesti kestää. Mikäli opiskelu päättyy kesken lukukauden, on kuntoutujalla oikeus täyteen normi­kor­vaukseen lukukaudelta, jos opiskelu on kestänyt vähintään kaksi kuukautta lukukaudesta.

Kuntoutujalle ei korvata koulutukseen hakeutumiseen liittyviä kustannuksia, kuten opiskelupaikan pääsykokeeseen liittyviä kustannuksia, matkoja koepaikkakunnalle, pääsykoekirjoja tai esimerkiksi opiskelupaikkaa varten tarvittavia lääkärin­lau­sun­to­ja tai muita selvityksiä.

1.1 Normikorvaus opiskelusta aiheutuneista kustannuksista

Normikorvauksella korvataan ammatilliseen perustutkintoon, ammatti­tutkintoon tai kor­keakoulututkintoon johtava vähintään lukukauden kestävä opiskelu oppi­lai­tok­sessa sekä ammatillisista tutkintoon johtavista opinnoista.

Normikorvaus on 300 € lukukaudelta.

Koulutusmaksu opinto-oikeudesta voidaan kuitenkin korvata erillisen harkinnan perusteella.

2. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat

Pääsääntöisesti kuntoutujalle korvataan vakituisen asunnon ja kuntoutus­paikan väliset matkat.

Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset päivittäiset matkat korvataan, jos matkan pi­tuus on yhteen suuntaan vähintään 10 kilometriä.

Säännöllisen vähintään kuukauden kestävän opiskelun tai muun ammatillisen kun­tou­tusohjelman aiheuttamat päivittäiset matka­kustannukset korvataan kun­tou­tu­jalle kuukausittain puolitetun kilo­metri­korvauksen mukaisesti yhdensuuntaisen matkan perusteella (puolet Verohallinnon verovapaista matkakustannusten kor­vauk­sista vuosittain antaman päätöksen määrästä eli 0,21 € vuonna 2018).

Matkapäiviä yli 10 kuukaudessa

Mikäli matkakorvausta maksetaan koko kuukaudelta, korvausta laskettaessa ka­lenterikuukaudessa lasketaan olevan 21 opiskelupäivää. Matkat korvataan puo­litetun kilometrikorvauksen mukaisesti yhden­suuntaisen matkan perusteella.

Esimerkki: Jos yhdensuuntainen matka opiskelu- tai kuntou­tus­paik­kaan on esimerkiksi 35 km ja matkapäiviä on yli 10 päivää kuukau­dessa, korvataan matkakustannukset seuraavasti:

21 pv x 35 km x 0,21 € = 154,35 €/kk.

Matkapäiviä alle 10 kuukaudessa

Mikäli matkapäiviä on alle 10 päivää kuukaudessa, korvataan matkat todellisilta matkapäiviltä puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti yhdensuuntaisen mat­kan perusteella.

Esimerkki: Jos matkapäiviä on kuukaudessa esimerkiksi kolme, käy­te­tään päivien kertoimena kolmea.

3 pv x 35 km x 0,21 € = 22,05 €/kk

Korvaus edellyttää, että kuntoutuja toimittaa selvityksen matkan pituudesta. Välimatkat voidaan tarkistaa työeläkevakuuttajien toimesta verkossa julkisesti saatavilla olevista reittihakupalveluista (Fonecta.fi tai Google Maps).

Jos työkokeilussa, työharjoittelussa tai oppisopimuskoulutuksessa oleva kun­tou­tu­ja saa työnantajaltaan palkkaa, ei matkakustannuksia yleensä korvata. Matka­kus­tannukset ovat tällöin normaaleja verotuksessa vähennettäviä kuluja.

3. Korvaukset vieraalla paikkakunnalla asumisesta

a. Asumiskustannukset

Kuntoutujalle, jolla on asumiskustannuksia sekä koti- että kuntoutus­paikka­kun­nal­la asumisestaan, korvataan lisäkustannukset kuntoutus­kuukausien ajalta Vero­hal­lituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mu­kai­sella osapäivärahalla (= 19 € vuonna 2018). Korvausta tarkistetaan aina kalen­te­ri­vuoden alussa.

Korvauksen saaminen edellyttää, että työeläkevakuuttajalle on toimitettu selvitys lisäkustannuksista sekä kuntoutuspaikkakunnan asunnon vuokra­sopimuksen kopio. Korvausta ei makseta, mikäli oppilaitos on järjestänyt opiskelijalle maksuttoman asunnon. Muita vieraalla paikkakunnalla asumisesta tai muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata.

Osapäivärahaa maksetaan 30 päivältä / kuukausi. Kuntoutuksen tai sen jakson al­kaessa tai päättyessä kesken kalenteri­kuukautta, korvaus suoritetaan vain kun­tou­tuspäiviltä viikonloput mukaan lukien. Korvaus suoritetaan myös joululoman ajal­ta. Kesän ajalta korvaukseen on oikeus mikäli opinnot tai työkokeilu jatkuvat myös kesän ajan ja samalta ajalta on oikeus kuntoutusetuuteen. Mikäli asunnosta mak­set­tava vuokra on pienempi kuin 30 x 19 euroa, maksetaan todellinen vuokra.

Alle kuukauden kestävän kuntoutusohjelman vaatiman oleskelun ajalta korvaus lisäkustannuksista on osapäivärahan suuruinen, jonka lisäksi kuntoutujalle kor­va­taan majoittumiskuluja tositteiden perusteella enintään 100 euroa / vuorokausi.

b. Kotipaikan ja opiskelupaikan väliset matkat

Opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla asuvalle korvataan puolitetun kilo­met­ri­korvauksen mukaisesti yhdensuuntaisen matkan perusteella kalenteri­kuu­kau­dessa enintään neljä matkaa kotipaikkakunnalle, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä.

Esimerkki: Jos neljä matkaa kalenterikuukaudessa koti­paikka­kunnalle ja matkaa 95 km yhdensuuntaisesti opiskelupaikka-kunnalta, jossa asunto, lasketaan seuraavasti:

4 x 95 km x 0,21 € = 79,80 €

4. Eläkelaitoksen pyytämistä lisäselvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Eläkelaitoksen erikseen pyytäessä työkyvyttömyyseläkkeenhakijaa /kuntoutujaa menemään tutkimukseen tai muuhun toimenpiteeseen, eläkelaitos korvaa pyyn­nön/maksusitoumuksen mukaisesti aiheutuneet lääkärinlausunto- ja/tai muut tut­kimuskustannukset.

Edellä mainittujen lisäselvityksien hankkimisesta aiheutuneet matka­kustannukset korvataan joukkoliikenteen taksan mukaisesti. Jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei ole mahdollista puuttuvien kulkuyhteyksien tai sairauden vuoksi, korvataan mat­kat puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti edestakaisilta matkoilta (= 0,21 € vuonna 2018).

Matkapäivistä aiheutuneet lisäkustannukset korvataan päivärahalla ja majoit­tu­mis­korvauksella seuraavasti:

  • Osapäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 6 tuntia, 19 euroa.
  • Kokopäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia, 42 euroa.
  • Päivärahaa maksetaan vain, mikäli toimenpiteistä aiheutuu lisä­kus­tan­nuksia esimerkiksi ateriakustannusten muodossa.
  • Majoittumiskorvausta suoritetaan enintään 100 euroa matka­vuoro­kautta kohden.

Voimaantulo

Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2018 jälkeen toteutuvaan opiskeluun ja työ­kokei­luun, jos kuntoutujalle/työkyvyttömyyseläkkeenhakijalle on aiheutunut kustan­nuk­sia eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä, jotka tämän oh­jeen mukaan tulisi korvata.

Suositus ladattavana pdf-versiona:

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2018 alkaenpdf, 194 kB

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering från och med 1.1.2018pdf, 200 kB