Työeläkevakuuttajat ovat laatineet yhteiset suosituksensa sekä työeläkekuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä että työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Työeläkekuntoutuksen käytännön toimenpiteistä vastaavat työeläkevakuuttajat, jotka myös vastaavat kysymyksiin liittyen suositusten soveltamisesta yksittäistapauksiin.

Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa työnteon mahdollisuuksia silloin, kun henkilön terveydentila ei enää mahdollista entisessä työssä jatkamista. Työeläkevakuuttajat noudattavat toimenpiteiden ja kustannusten korvaamisen osalta suositusten mukaisia käytäntöjä.

Työeläkevakuuttajien suositus ammatillisena kuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä

Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa. Ammatillisena kuntoutuksena korvattavat toimenpiteet ovat työkokeilu, työhönvalmennus, opiskelu ja elinkeinotuki, joiden sisältö on kuvattu tässä suosituksessa tarkemmin. Lisäksi työeläkevakuuttajat voivat tehdä toimeksiannon palveluntuottajalle kuntoutussuunnitelman laatimista varten.

Työeläkevakuuttajat noudattavat toimenpiteiden osalta tämän suosituksen mukaisia käytäntöjä.

Työkokeilu

Työkokeilun tavoitteena on työhön paluun tukeminen, uuteen tehtävään työllistyminen tai resurssien ja alan soveltuvuuden selvittäminen. Kelan osasairauspäivärahaa käytetään yleensä lyhyiltä sairauspoissaolojaksoilta työhönpalaamisen tukemiseen. Jos työkokeilu tapahtuu omassa työssä, työkokeilun myöntäminen edellyttää, että työtehtäviä on muokattu terveydentilalle soveltuviksi.

Työkokeilu kestää 3-6 kuukautta. Alan soveltuvuutta selvitettäessä työkokeilu on lyhyempi (1-3 kuukautta) ja toteutetaan yleensä täydellä työajalla.

Työkokeilun aikana ei pääsääntöisesti voi pitää vuosilomia. Työaika voi tarvittaessa olla alkuun 4 tuntia päivässä tai 20 tuntia viikossa. Jos tavoitteena on kokopäivätyöhön palaaminen, työaikaa nostetaan työkokeilun edetessä.

Myös yrittäjän työhönpaluuta voidaan tukea työkokeilulla. Työkokeilun avulla varmistutaan terveydentilalle sopivista työjärjestelyistä yritystoiminnan jatkamiseksi tai uuden yrityksen käynnistymisvaiheessa. Tällöin seurannassa on usein apuna palveluntuottaja.

Työkokeilu voidaan toteuttaa joko palkallisena tai palkattomana.

Jos työeläkekuntoutuksen kriteerit eivät täyty, vaihtoehtona voi olla myös työterveyshuoltolain mukainen työkokeilu.

Kuntoutustuella olevan työhön palaamista voidaan tukea pidempikestoisella työkokeilulla.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen tavoitteena on uusiin työtehtäviin siirtyminen tai koulutuksen jälkeen uusiin työtehtäviin työllistyminen.

Työhönvalmennus sisältää työpaikalla tapahtuvaa työharjoittelua ja yleensä myös ulkopuolisia kursseja. Korvausta ei myönnetä sellaisesta koulutuksesta ja kurssituksesta tai työvälineistä, jotka työnantaja korvaa muillekin työntekijöille.

Työhönvalmennuksen kesto on korkeintaan 18 kuukautta. Työhönvalmennus opintojen jälkeen voidaan myöntää, jos opintojen päättymisestä ei ole enempää kuin 3 kuukautta. Opintojen jälkeen työkokeilun kesto on 1-3 kuukautta. Jos työhönvalmennus kestää vähintään vuoden, siihen voi sisältyä yksi lomakuukausi.

Jos opinnot eivät ole päätoimisia, koulutuksen rinnalla edellytetään työssäoppimispaikka, jotta täysi kuntoutusraha voidaan maksaa. Tällöin myönnetään työhönvalmennus koulutuksen ajalle, ellei työssäoppimispaikka sisälly koulutukseen.

Työhönvalmennus voidaan toteuttaa joko palkallisena tai palkattomana.

Työhönvalmennuksen korvaaminen edellyttää, että siitä on laadittu aikataulutettu suunnitelma.

Opiskelu

Opiskelun tavoitteena on terveydentilalle sopivan ammatin hankkiminen, jos aikaisempi koulutus- ja työhistoria eivät mahdollista työssä jatkamista.

Koulutuksen pituus arvioidaan yksilöllisesti hakijan tilanteen mukaan. Pääsääntöisesti voidaan korvata korkeintaan 4 vuoden opinnot. Työeläkekuntoutuksena korvataan vain yksi tutkinto.

Lähtökohtaisesti tuetaan vain Suomessa tapahtuvaa opiskelua.

Jos opiskelu ei ole päätoimista, täyden kuntoutusetuuden saaminen edellyttää työharjoittelua rinnalle.

Kuntoutusraha maksetaan myös opintojen kesäajalta. Opiskelija voi olla opintojen rinnalla ansiotyössä, jos ansiot eivät ylitä niin sanottua ansiorajaa. Jos työskentely kestää koko kesän eli kolme kuukautta, ja opiskelija tämän lisäksi työskentelee muulloin opiskelun ohessa, ansioraja saattaa ylittyä ja opiskelijan tulee olla yhteydessä omaan eläkevakuuttajaansa.

Työeläkekuntoutuksena ei tueta polkuopintoja, avoimen korkeakoulun tai yliopiston opintoja tai muita vastaavia opintoja, jotka eivät johda tutkintoon.

Elinkeinotuki

Elinkeinotuki on avustus oman yrityksen perustamista, muuttamista tai ammatin harjoittamista varten. Elinkeinotukea myönnetään välttämättömiin koneisiin, laitteisiin ja työvälineisiin, jotka edistävät työssä jatkamista terveydellisistä rajoitteista huolimatta.

Elinkeinotuen myöntämisen edellytyksenä on se, että kuntoutuja saisi joko yrityksestään tai ammatin harjoittamisesta toimeentulon terveydentilalle sopivassa työssä.

Kuntoutujalla tulee olla myös omaa rahoitusta, jotta elinkeinotukea voidaan myöntää.

Elinkeinotuki on henkilökohtainen tuki kuntoutujalle.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustus on harkinnanvarainen etuus.

Oikeus kuntoutusavustukseen on ainoastaan silloin, kun aktiivinen kuntoutus ei ole vielä käynnissä ja henkilölle ei makseta palkkaa tai hänen toimeentuloaan ei ole turvattu muilla etuuksilla, esimerkiksi sairauspäivärahalla tai työttömyyspäivärahalla.

Kuntoutusavustus myönnetään pääsääntöisesti enintään 3 kuukaudeksi.

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2020 alkaen

Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa. Ammatillisena kuntoutuksena kuntoutujalle korvataan tämän suosituksen mukaan työkokeilusta, opiskelusta ja työhön valmennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi voidaan korvata palveluntuottajan tekemistä kuntoutujan kuntoutusselvittelyyn osallistumisesta aiheutuneita kuluja. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan tämän suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista. Suosituksen kohdissa on mainittu mihin kuntoutustoimintaan ohjeiden kohtia sovelletaan.

Työeläkevakuuttajat tukevat ammatillista kuntoutusta korvauksilla, jotka eivät välttämättä kata täysin kuntoutuksesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Korvauksia tulee hakea eläkelaitoksen ohjeiden mukaisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten aiheutumisen ajankohdasta.

Kuntoutusta hoitavan eläkelaitoksen tulee olla ajan tasalla kuntoutujan tilanteesta koko kuntoutuksen ajan. Erittäin tärkeätä yhteydenpito eläkelaitokseen on silloin, kun kuntoutussuunnitelma ei etene suunnitellusti.

Yleistä korvauksista

Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava eläkelaitokselle läsnäolotodistus sekä opintosuoritusote tai muu luotettava todistus opintojen etenemisestä opiskeluvuosittain eläkelaitoksen ohjeen mukaisesti. Työkokeilun osalta eläkelaitokselle on toimitettava allekirjoitetut työkokeilusopimukset.

Kuntoutujalle, joka on työkokeilussa tai opiskelemassa, korvataan lakisääteiset välttämättömät vaatimukset erillisen harkinnan pohjalta (esimerkiksi hygieniapassi, rikosrekisteriote ja hepatiittirokotus).

Mikäli opiskelu tai työkokeilu keskeytyy viikoksi tai pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi, kuntoutujan tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta eläkelaitokselle. Jos ilmoitus keskeytyksestä laiminlyödään aiheettomasti, maksetut korvaukset voidaan periä takaisin.

Työeläkekuntoutuksena korvataan Suomessa tapahtuvaa opiskelua ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Jos kuntoutuja kuitenkin suorittaa oppilaitoksen hyväksymän harjoittelun ulkomailla, korvataan kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset kuten ne Suomessa olisi korvattu. Suomesta harjoittelupaikalle aiheutuvia matkakustannuksia tai päivärahoja ei korvata.

1. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset (opiskelu)

Opiskelun normikorvauksella tuetaan kuntoutujan tutkintoon johtavasta opiskelusta aiheutuvia kustannuksia. Normikorvauksella katetaan muun muassa oppikirjojen sekä välttämättömien opintovälineiden ja muiden opiskeluun liittyvien varusteiden hankkimisesta sekä opinto-ohjelmaan sisältyvistä retki- ja opintomatkoista aiheutuvia kustannuksia.

Kuntoutujalle ei korvata koulutukseen hakeutumiseen liittyviä kustannuksia, kuten valmennuskursseja, opiskelupaikan pääsykokeeseen liittyviä kustannuksia, matkoja koepaikkakunnalle, pääsykoekirjoja tai esimerkiksi opiskelupaikkaa varten tarvittavia lääkärinlausuntoja tai muita selvityksiä.

1.1 Normikorvaus opiskelusta aiheutuneista kustannuksista

Normikorvauksella korvataan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtava vähintään lukuvuoden/opiskeluvuoden kestävä opiskelu oppilaitoksessa sekä ammatillisista tutkintoon johtavista opinnoista.

Normikorvaus on 600 euroa vuodessa. Korvaus maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä eläkelaitoksen ohjeen mukaan.

Mikäli opiskelu kestää alle puoli vuotta, mutta vähintään kaksi kuukautta, maksamme puolet normikorvauksesta.

Koulutusmaksu opinto-oikeudesta voidaan kuitenkin korvata erillisen harkinnan perusteella.

2. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat

Pääsääntöisesti kuntoutujalle korvataan vakituisen asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset päivittäiset matkat korvataan, jos välimatka on vähintään 10 kilometriä.

Päivittäiset matkakustannukset korvataan kuntoutujalle kuukausittain toteutuneiden opiskelu- / työkokeilupäivien määrän mukaan edestakaisen matkan perusteella 0,11 euroa /km. Työpäivän aikana tapahtuvia työmatkoja ei korvata.

Laskukaava:
Toteutuneiden opiskelu-/työkokeilupäivien määrä x edestakainen matka (km) x 0,11 €

Matkakorvauksia maksetaan enintään 600 euroa kuukaudessa.

Korvaus edellyttää, että kuntoutuja toimittaa selvityksen matkan pituudesta. Eläkelaitos tarkistaa välimatkat julkisesti saatavilla olevista reittihakupalveluista (esim.Fonecta.fi tai Google Maps).

Jos työkokeilussa, työharjoittelussa tai oppisopimuskoulutuksessa oleva kuntoutuja saa työnantajaltaan palkkaa, ei matkakustannuksia yleensä korvata. Matkakustannukset ovat tällöin normaaleja verotuksessa vähennettäviä kuluja.

3. Korvaukset vieraalla paikkakunnalla asumisesta

a. Asumiskustannukset

Jos kuntoutuja joutuu hankkimaan kotipaikkakunnan lisäksi asunnon kuntoutuspaikkakunnalta, ja tästä aiheutuu lisäkustannuksia, korvataan asumiskulut kuntoutuspaikkakunnan vuokrasopimuksen ja -kuittien mukaan. Korvausta ei makseta, mikäli oppilaitos on järjestänyt opiskelijalle maksuttoman asunnon.

Jos kuntoutuja joutuu tilapäisesti majoittumaan kuntoutuspaikkakunnalla, korvataan majoittumiskustannuksia enintään 100 euroa / vuorokausi.

Asumis- / majoittumiskorvauksia maksetaan enintään 570 euroa kuukaudessa.

b. Kotipaikan ja opiskelupaikan väliset matkat

Opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla asuvalle korvataan edestakaisen matkan perusteella kalenterikuukaudessa enintään neljä matkaa kotipaikkakunnalle, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä. Korvaus on 0,11 euroa /km.

Laskukaava:
Toteutuneiden kotimatkojen määrä x edestakainen matka (km) x 0,11 €

Kotimatkoilta korvausta maksetaan enintään 300 euroa kuukaudessa.

4. Kustannusten korvaaminen eläkelaitoksen pyytämistä lisäselvityksistä tai käynneistä kuntoutuksen palveluntuottajien luona

Jos eläkelaitos erikseen pyytää työkyvyttömyyseläkkeenhakijaa tai kuntoutujaa menemään tutkimukseen, muuhun toimenpiteeseen tai kuntoutuksen palveluntuottajalle, eläkelaitos korvaa tästä aiheutuneet lääkärinlausunto- ja/tai muut tutkimuskustannukset.

Matkakustannukset korvataan joukkoliikenteen taksan mukaisesti. Jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei ole mahdollista puuttuvien kulkuyhteyksien tai sairauden vuoksi, korvataan 0,11 euroa /km vuonna 2020.

Matkapäivistä aiheutuneet lisäkustannukset korvataan päivärahalla ja majoittumiskorvauksella seuraavasti:

  • Osapäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 6 tuntia, 19 euroa.
  • Kokopäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia, 42 euroa.
  • Päivärahaa maksetaan vain, mikäli toimenpiteistä aiheutuu lisäkustannuksia esimerkiksi ateriakustannusten muodossa.
  • Majoittumiskorvausta suoritetaan enintään 100 euroa matkavuorokautta kohden.

Voimaantulo

Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2020 jälkeen aiheutuviin kustannuksiin.

Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta ladattavana pdf-versiona:

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2020 alkaenpdf, 151 kB

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering från och med 1.1.2020pdf, 128 kB