Työeläkevakuuttajat ovat päivittäneet yhteisen suosituksensa työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Suositukseen sisältyy sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen että työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Suositus tulee voimaan 1.1.2017 alkaen.

Suositus löytyy myös ladattavana pdf-tiedostona suosituksen jälkeen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2017 alkaen

Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa. Ammatillisena kuntoutuksena kuntoutujalle korvataan tämän suosituksen mukaan työkokeilusta, opiskelusta ja työhön valmennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi voidaan korvata palveluntuottajan tekemistä kuntoutujan kuntoutusselvittelyyn osallistumisesta aiheutuneita kuluja. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan tämän suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista. Suosituksen kohdissa on mainittu mihin kuntoutustoimintaan ohjeiden kohtia sovelletaan.

Työeläkevakuuttajat tukevat ammatillista kuntoutusta korvauksilla, jotka eivät välttämättä kata täysin kuntoutuksesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Tämän suosituksen soveltamisesta yksittäistapaukseen kuntoutujan tulee olla yhteydessä omaan työeläkelaitokseensa.

Kuntoutusta hoitavan eläkelaitoksen tulee olla ajan tasalla kuntoutujan tilanteesta koko kuntoutuksen ajan. Erittäin tärkeätä yhteydenpito eläkelaitokseen on silloin, kun kuntoutussuunnitelma ei etene suunnitellusti.

Yleistä korvauksista

Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava eläkelaitokselle läsnäolotodistus sekä opintosuoritusote tai muu luotettava todistus opintojen etenemisestä lukukausien alussa. Työkokeilun osalta työeläke­vakuuttajille on toimitettava allekirjoitetut työkokeilusopimukset.

Kuntoutujalle, joka on työkokeilussa, korvataan lakisääteiset välttämättömät vaatimukset erillisen harkinnan pohjalta (esimerkiksi hygieniapassi, rikosrekisteriote ja hepatiittirokotus).

Mikäli opinnot tai työkokeilu keskeytyvät viikoksi tai pidemmäksi yhtä­jaksoiseksi ajaksi kuntoutujan tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta eläkelaitokselle. Jos ilmoitus keskeytyksestä laiminlyödään aiheettomasti, maksetut korvaukset voidaan periä takaisin.

Työeläkekuntoutuksena korvataan Suomessa tapahtuvaa opiskelua ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Jos kuntoutuja kuitenkin suorittaa oppilaitoksen hyväksymän harjoittelun ulkomailla, korvataan harjoittelupaikan ja majapaikan väliset matkakulut kuten ne Suomessa olisi korvattu. Sen sijaan Suomesta harjoittelupaikalle aiheutuvia matkakustannuksia tai päivärahoja ei korvata.

1. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset (opiskelu)

Opiskelun normikorvauksella tuetaan kuntoutujan tutkintoon johtavasta opiskelusta aiheutuvia kustannuksia. Normikorvauksella katetaan muun muassa oppikirjojen sekä välttämättömien opintovälineiden ja muiden opiskeluun liittyvien varusteiden hankkimisesta sekä opinto-ohjelmaan sisältyvistä retki- ja opintomatkoista aiheutuvia kustannuksia. Tutkinto- ja näyttömaksut sisältyvät normikorvaukseen.

Normikorvausta maksetaan vain siltä ajalta, jonka opiskelu tavanomaisesti kestää. Mikäli opiskelu päättyy kesken lukukauden, on kuntoutujalla oikeus täyteen normikorvaukseen lukukaudelta, jos opiskelu on kestänyt vähintään kaksi kuukautta lukukaudesta.

Kuntoutujalle ei korvata koulutukseen hakeutumiseen liittyviä kustannuksia, kuten opiskelupaikan pääsykokeeseen liittyviä kustannuksia, matkoja koepaikkakunnalle, pääsykoekirjoja tai esimerkiksi opiskelupaikkaa varten tarvittavia lääkärinlausuntoja tai muita selvityksiä.

1.1 Normikorvaus opiskelusta aiheutuneista kustannuksista

Normikorvauksella korvataan ammatilliseen perustutkintoon, ammatti­tutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtava vähintään lukukauden kestävä opiskelu oppilaitoksessa sekä ammatillisista tutkintoon johtavista opinnoista.

Normikorvaus on 300 € lukukaudelta.

Koulutusmaksu opinto-oikeudesta voidaan kuitenkin korvata erillisen harkinnan perusteella.

2. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat

Pääsääntöisesti kuntoutujalle korvataan vakituisen asunnon ja kuntoutus­paikan väliset matkat.

Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset päivittäiset matkat korvataan, jos matkan pituus on yhteen suuntaan vähintään 10 kilometriä.

Säännöllisen vähintään kuukauden kestävän opiskelun tai muun ammatillisen kuntoutusohjelman aiheuttamat päivittäiset matka­kustannukset korvataan kuntoutujalle kuukausittain puolitetun kilo­metri­korvauksen mukaisesti yhdensuuntaisen matkan perusteella (puolet Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista vuosittain antaman päätöksen määrästä eli 0,21 € vuonna 2017).

Matkapäiviä yli 10 kuukaudessa

Mikäli matkakorvausta maksetaan koko kuukaudelta, korvausta laskettaessa kalenterikuukaudessa lasketaan olevan 21 opiskelupäivää. Matkat korvataan puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti yhden­suuntaisen matkan perusteella.

Esimerkki: Jos yhdensuuntainen matka opiskelu- tai kuntoutuspaikkaan on esimerkiksi 35 km ja matkapäiviä on yli 10 päivää kuukaudessa, korvataan matkakustannukset seuraavasti:

21 pv x 35 km x 0,21 € = 154,35 €/kk.

Matkapäiviä alle 10 kuukaudessa

Mikäli matkapäiviä on alle 10 päivää kuukaudessa, korvataan matkat todellisilta matkapäiviltä puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti yhdensuuntaisen matkan perusteella.

Esimerkki: Jos matkapäiviä on kuukaudessa esimerkiksi kolme, käytetään päivien kertoimena kolmea.

3 pv x 35 km x 0,21 € = 22,05 €/kk

Korvaus edellyttää, että kuntoutuja toimittaa selvityksen matkan pituudesta. Välimatkat voidaan tarkistaa työeläkevakuuttajien toimesta verkossa julkisesti saatavilla olevista reittihakupalveluista (Fonecta.fi tai Google Maps).

Jos työkokeilussa, työharjoittelussa tai oppisopimuskoulutuksessa oleva kuntoutuja saa työnantajaltaan palkkaa, ei matkakustannuksia yleensä korvata. Matkakustannukset ovat tällöin normaaleja verotuksessa vähennettäviä kuluja.

3. Korvaukset vieraalla paikkakunnalla asumisesta

a. Asumiskustannukset

Kuntoutujalle, jolla on asumiskustannuksia sekä koti- että kuntoutus­paikkakunnalla asumisestaan, korvataan lisäkustannukset kuntoutus­kuukausien ajalta Verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisella osapäivärahalla (= 19 € vuonna 2017). Korvausta tarkistetaan aina kalenterivuoden alussa.

Korvauksen saaminen edellyttää, että työeläkevakuuttajalle on toimitettu selvitys lisäkustannuksista sekä kuntoutuspaikkakunnan asunnon vuokra­sopimuksen kopio. Korvausta ei makseta, mikäli oppilaitos on järjestänyt opiskelijalle maksuttoman asunnon. Muita vieraalla paikkakunnalla asumisesta tai muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata.

Osapäivärahaa maksetaan 30 päivältä / kuukausi. Kuntoutuksen tai sen jakson alkaessa tai päättyessä kesken kalenteri­kuukautta, korvaus suoritetaan vain kuntoutuspäiviltä viikonloput mukaan lukien. Korvaus suoritetaan myös joululoman ajalta. Kesän ajalta korvaukseen on oikeus mikäli opinnot tai työkokeilu jatkuvat myös kesän ajan ja samalta ajalta on oikeus kuntoutusetuuteen. Mikäli asunnosta maksettava vuokra on pienempi kuin 30 x 19 euroa, maksetaan todellinen vuokra.

Alle kuukauden kestävän kuntoutusohjelman vaatiman oleskelun ajalta korvaus lisäkustannuksista on osapäivärahan suuruinen, jonka lisäksi kuntoutujalle korvataan majoittumiskuluja tositteiden perusteella enintään 100 euroa / vuorokausi.

b. Kotipaikan ja opiskelupaikan väliset matkat

Opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla asuvalle korvataan puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti yhdensuuntaisen matkan perusteella kalenterikuukaudessa enintään neljä matkaa kotipaikkakunnalle, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä.

Esimerkki: Jos neljämatkaa kalenterikuukaudessa koti­paikka­kunnalle ja matkaa 95 km yhdensuuntaisesti opiskelupaikka-kunnalta, jossa asunto, lasketaan seuraavasti:

4 x95 km x 0,21 € = 79,80 €

4. Eläkelaitoksen pyytämistä lisäselvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Eläkelaitoksen erikseen pyytäessä työkyvyttömyyseläkkeenhakijaa /kuntoutujaa menemään tutkimukseen tai muuhun toimenpiteeseen, eläkelaitos korvaa pyynnön/maksusitoumuksen mukaisesti aiheutuneet lääkärinlausunto- ja/tai muut tutkimuskustannukset.

Edellä mainittujen lisäselvityksien hankkimisesta aiheutuneet matka­kustannukset korvataan joukkoliikenteen taksan mukaisesti. Jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei ole mahdollista puuttuvien kulkuyhteyksien tai sairauden vuoksi, korvataan matkat puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti edestakaisilta matkoilta (= 0,21 € vuonna 2017).

Matkapäivistä aiheutuneet lisäkustannukset korvataan päivärahalla ja majoittumiskorvauksella seuraavasti:

  • Osapäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 6 tuntia, 19 euroa.
  • Kokopäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia, 41 euroa.
  • Päivärahaa maksetaan vain, mikäli toimenpiteistä aiheutuu lisäkustannuksia esimerkiksi ateriakustannusten muodossa.
  • Majoittumiskorvausta suoritetaan enintään 100 euroa matka­vuorokautta kohden.

5. Lääkärinlausuntojen korvaaminen kuntoutustuen jatkohakemuksen yhteydessä

Työeläkelaitos korvaa työkyvyttömyyseläkkeenhakijalle kuntoutustuen jatkohakemukseen vaadittavan lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Pääsääntöisesti korvataan yksi B-lääkärinlausunto ja lääkärikäyntimaksu kuntoutustuen jatkohakemuksen yhteydessä.

Korvaamista varten kuntoutustuenhakijan tulee toimittaa eläkelaitokselle lausunnon kirjoittamisesta ja lääkärissäkäynnistä kirjoitetut laskut ja muut kuitit. Tositteiden perusteella korvataan lausunnon hankkimisesta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tarpeellisiksi tutkimuksiksi katsotaan tutkimukset, joita tarvitaan todentamaan eläkkeenhakijan toiminta- ja työkyky sekä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet.

Alkuperäiset tositteet kustannuksista on toimitettava työeläkelaitokselle kolmen kuukauden kuluessa lausunnon kirjoittamisesta tai lääkärissä käynnistä.

Lähtökohtaisesti seuraavia kustannuksia ei korvata:

  • Matkakustannuksia lääkärinlausunnon hankkimisesta tai tutkimuskäynneistä
  • Sairauden hoitoon liittyviä hoito- ja tutkimuskuluja
  • Ensimmäisen eläkehakemuksen käsittelyyn tarvittavan B-lääkärinlausunnon kustannuksia.
  • Muutoksenhakua varten toimitettujen lääkärin­lausuntojen ja tehtyjen tutkimusten kustannuksia
  • B-lääkärinlausuntokustannuksia, kun toistaiseksi myönnetyllä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva hakee täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

Voimaantulo

Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2017 jälkeen toteutuvaan opiskeluun ja työ­kokeiluun, jos kuntoutujalle/työkyvyttömyyseläkkeenhakijalle on aiheutunut kustannuksia eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä, jotka tämän ohjeen mukaan tulisi korvata.

Suositus ladattavana pdf-versiona:

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2017 alkaenpdf, 187 kB

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering från och med 1.1.2017pdf, 194 kB