Työeläkevakuuttajat ovat laatineet yhteisen suosituksensa työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Suositukseen sisältyy sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen että työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Alla oleva suositus on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Suositus löytyy myös ladattavana pdf-tiedostona sivun lopusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Sivun lopusta löytyvät myös vastaavat suositukset aikaisemmilta vuosilta (2019 ja 2020).

Työeläkekuntoutuksen käytännön toimenpiteistä vastaavat työeläkevakuuttajat, jotka myös vastaavat kysymyksiin liittyen suosituksen soveltamisesta yksittäistapauksiin.

Työeläkekuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä on erillinen suositus, joka on luettavissa Työeläkevakuuttajien suositus työeläkekuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä -sivultamme.

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2021 alkaen

Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa. Ammatillisena kuntoutuksena kuntoutujalle korvataan tämän suosituksen mukaan työkokeilusta, opiskelusta ja työhön valmennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi voidaan korvata palveluntuottajan tekemistä kuntoutujan kuntoutusselvittelyyn osallistumisesta aiheutuneita kuluja. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan tämän suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista. Suosituksen kohdissa on mainittu mihin kuntoutustoimintaan ohjeiden kohtia sovelletaan.

Työeläkevakuuttajat tukevat ammatillista kuntoutusta korvauksilla, jotka eivät välttämättä kata täysin kuntoutuksesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Korvauksia tulee hakea eläkelaitoksen ohjeiden mukaisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten aiheutumisen ajankohdasta.

Kuntoutusta hoitavan eläkelaitoksen tulee olla ajan tasalla kuntoutujan tilanteesta koko kuntoutuksen ajan. Erittäin tärkeätä yhteydenpito eläkelaitokseen on silloin, kun kuntoutussuunnitelma ei etene suunnitellusti.

Yleistä korvauksista

Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava eläkelaitokselle läsnäolotodistus sekä opintosuoritusote tai muu luotettava todistus opintojen etenemisestä opiskeluvuosittain eläkelaitoksen ohjeen mukaisesti. Työkokeilun osalta eläkelaitokselle on toimitettava allekirjoitetut työkokeilusopimukset.

Kuntoutujalle, joka on työkokeilussa tai opiskelemassa, korvataan lakisääteiset välttämättömät vaatimukset erillisen harkinnan pohjalta (esimerkiksi hygieniapassi, rikosrekisteriote ja hepatiittirokotus).

Mikäli opiskelu tai työkokeilu keskeytyy viikoksi tai pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi, kuntoutujan tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta eläkelaitokselle. Jos ilmoitus keskeytyksestä laiminlyödään aiheettomasti, maksetut korvaukset voidaan periä takaisin.

Työeläkekuntoutuksena korvataan Suomessa tapahtuvaa opiskelua ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Jos kuntoutuja kuitenkin suorittaa oppilaitoksen hyväksymän harjoittelun ulkomailla, korvataan kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset kuten ne Suomessa olisi korvattu. Suomesta harjoittelupaikalle aiheutuvia matkakustannuksia tai päivärahoja ei korvata.

Opiskelusta aiheutuvat kustannukset (opiskelu)

Opiskelun normikorvauksella tuetaan kuntoutujan tutkintoon johtavasta opiskelusta aiheutuvia kustannuksia. Normikorvauksella katetaan muun muassa oppikirjojen sekä välttämättömien opintovälineiden ja muiden opiskeluun liittyvien varusteiden hankkimisesta sekä opinto-ohjelmaan sisältyvistä retki- ja opintomatkoista aiheutuvia kustannuksia.

Kuntoutujalle ei korvata koulutukseen hakeutumiseen liittyviä kustannuksia, kuten valmennuskursseja, opiskelupaikan pääsykokeeseen liittyviä kustannuksia, matkoja koepaikkakunnalle, pääsykoekirjoja tai esimerkiksi opiskelupaikkaa varten tarvittavia lääkärinlausuntoja tai muita selvityksiä.

Normikorvaus opiskelusta aiheutuneista kustannuksista

Normikorvauksella korvataan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtava vähintään lukuvuoden/opiskeluvuoden kestävä opiskelu oppilaitoksessa sekä ammatillisista tutkintoon johtavista opinnoista.

Normikorvaus on 600 euroa vuodessa. Korvaus maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä eläkelaitoksen ohjeen mukaan.

Mikäli opiskelu kestää alle puoli vuotta, mutta vähintään kaksi kuukautta, maksamme puolet normikorvauksesta.

Koulutusmaksu opinto-oikeudesta voidaan kuitenkin korvata erillisen harkinnan perusteella.

Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat

Pääsääntöisesti kuntoutujalle korvataan vakituisen asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset päivittäiset matkat korvataan, jos välimatka on vähintään 10 kilometriä.

Päivittäiset matkakustannukset korvataan kuntoutujalle kuukausittain toteutuneiden opiskelu- / työkokeilupäivien määrän mukaan edestakaisen matkan perusteella 0,11 euroa /km. Työpäivän aikana tapahtuvia työmatkoja ei korvata.

Laskukaava:
Toteutuneiden opiskelu-/työkokeilupäivien määrä x edestakainen matka (km) x 0,11 €

Matkakorvauksia maksetaan enintään 600 euroa kuukaudessa.

Korvaus edellyttää, että kuntoutuja toimittaa selvityksen matkan pituudesta. Eläkelaitos tarkistaa välimatkat julkisesti saatavilla olevista reittihakupalveluista (esim.Fonecta.fi tai Google Maps).

Jos työkokeilussa, työharjoittelussa tai oppisopimuskoulutuksessa oleva kuntoutuja saa työnantajaltaan palkkaa, ei matkakustannuksia yleensä korvata. Matkakustannukset ovat tällöin normaaleja verotuksessa vähennettäviä kuluja.

Korvaukset vieraalla paikkakunnalla asumisesta

Asumiskustannukset

Jos kuntoutuja joutuu hankkimaan kotipaikkakunnan lisäksi asunnon kuntoutuspaikkakunnalta, ja tästä aiheutuu lisäkustannuksia, korvataan asumiskulut kuntoutuspaikkakunnan vuokrasopimuksen ja -kuittien mukaan. Korvausta ei makseta, mikäli oppilaitos on järjestänyt opiskelijalle maksuttoman asunnon.

Jos kuntoutuja joutuu tilapäisesti majoittumaan kuntoutuspaikkakunnalla, korvataan majoittumiskustannuksia enintään 100 euroa / vuorokausi.

Asumis- / majoittumiskorvauksia maksetaan enintään 570 euroa kuukaudessa.

Kotipaikan ja opiskelupaikan väliset matkat

Opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla asuvalle korvataan edestakaisen matkan perusteella kalenterikuukaudessa enintään neljä matkaa kotipaikkakunnalle, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä. Korvaus on 0,11 euroa /km.

Laskukaava:
Toteutuneiden kotimatkojen määrä x edestakainen matka (km) x 0,11 €

Kotimatkoilta korvausta maksetaan enintään 300 euroa kuukaudessa.

Kustannusten korvaaminen eläkelaitoksen pyytämistä lisäselvityksistä tai käynneistä kuntoutuksen palveluntuottajien luona

Jos eläkelaitos erikseen pyytää työkyvyttömyyseläkkeenhakijaa tai kuntoutujaa menemään tutkimukseen, muuhun toimenpiteeseen tai kuntoutuksen palveluntuottajalle, eläkelaitos korvaa tästä aiheutuneet lääkärinlausunto- ja/tai muut tutkimuskustannukset.

Matkakustannukset korvataan joukkoliikenteen taksan mukaisesti. Jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei ole mahdollista puuttuvien kulkuyhteyksien tai sairauden vuoksi, korvataan 0,11 euroa /km vuonna 2021.

Matkapäivistä aiheutuneet lisäkustannukset korvataan päivärahalla ja majoittumiskorvauksella seuraavasti:

  • Osapäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 6 tuntia, 19 euroa.
  • Kokopäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia, 42 euroa.
  • Päivärahaa maksetaan vain, mikäli toimenpiteistä aiheutuu lisäkustannuksia esimerkiksi ateriakustannusten muodossa.
  • Majoittumiskorvausta suoritetaan enintään 100 euroa matkavuorokautta kohden.

Voimaantulo

Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2021 jälkeen aiheutuviin kustannuksiin.

Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta ladattavana pdf-versiona:

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2021 alkaenpdf, 151 kB

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering från och med 1.1.2021pdf, 128 kB

Kustannusten korvaamiseen liittyvät suositukset aiemmilta vuosilta:

Kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta laadittu suositus päivitetään vuosittain. Ohessa on luettavissa kyseinen suositus kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Kustannusten korvaaminen 1.1.2020 alkaenpdf, 151 kB

Kustannusten korvaaminen 1.1.2019 alkaenpdf, 131 kB

Ersättning från och med av kostnader för att delta i yrkesutbildning eller som föranletts av utredningar till följd av rehabiliteringsuppdrag och pensionsbeslut

fr.o.m 1.1.2020pdf, 128 kB

fr.o.m 1.1.2019pdf, 118 kB