Siirry sisältöön

Toimintamme vuonna 2016

Vuoteen 2016 sisältyi laajasti erilaista tiedon keräämistä ja analysointia, lainsäädäntöön vaikuttamista sekä tapahtumien ja koulutusten järjestämistä. Selvitimme muun muassa työeläkemaksun hoitokustannusosaa ja yhtiökohtaisia asiakashyvityksiä, tuotimme työeläkeindeksiin liittyviä laskelmia ja muita aineistoja, sekä osallistuimme kesän SuomiAreenalle.

Toimintakatsauksen sisältö:

I Hallinto ja henkilöstö

Uusi strategiakautemme alkoi vuoden 2016 alusta. Perustehtävänämme säilyi edelleen työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen. Strategisiksi teemoiksemme valikoituivat luottamuksen rakentaminen, työhön kannustaminen ja Euroopan unioniin vaikuttaminen.

Hallituksemme kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Yhdistyksemme vuosikokouksen pidimme huhtikuussa.

Oman toimintamme kehittämisessä keskityimme vuoden aikana työturvallisuuteen ja sisäiseen motivaatioon. Toteutimme työympäristön riskien arvioinnin ja henkilöstölle suunnatun sisäisen motivaation mittauksen. Näistä saamiemme tulosten avulla pystyimme kehittämään henkilöstömme työturvallisuutta ja työhön sitoutumista.

Palveluksessamme oli vuoden 2016 aikana keskimäärin 21 henkilöä.

Toimintamme kokonaiskustannukset olivat 3 393 858,78 euroa.

II Sisällöntuotanto

Työmme kulmakivi oli edelleen luotettavan tiedon ja perusteltujen näkökulmien tuottaminen.

Hyödynsimme sisältöjen tuottamisessa jäsentemme tietoja, näkemyksiä ja asiantuntemusta. Yhteistyö jäsentemme kesken tapahtui ensisijaisesti neuvottelukuntien ja asiantuntijaryhmien kokouksissa.

Tiedon kerääminen ja analysointi

Laadimme neljästi vuodessa, kunkin vuosineljänneksen päätteeksi, seuraavat tilastot jäsentemme toimittamien tietojen pohjalta:

 • työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotto (yhteenvetoina ja suurimpien toimijoiden tiedot eriteltyinä)
 • osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun muutosta ennakoivan indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut
 • työeläkevakuutuksien siirtoliiketilastot.

Julkaisimme mainitut tilastot verkkosivuillamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisimme myös työeläkevakuuttajien sijoituksia käsittelevän sijoitusanalyysimme neljännesvuosittain. Laajensimme vuoden aikana sijoitusten jakautumista kuvaavien tilastokuviemme tarjontaa, ja aloimme loppuvuodesta kerätä myös työeläkevakuuttajien duraatiotietoja sijoitusten tuottoa kuvaavien tietojen rinnalle. Lisäksi päivitimme verkkosivuiltamme löytyvät aineistot pidemmän aikavälin sijoitustuotoista sijoitusluokittain.

Päivitimme sivuillemme työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan ja vakavaraisuuteen liittyvät tilastotiedot neljännesvuosittain.

Laadimme ja julkaisimme yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen yhteenvedon vuodelta 2015.

Julkaisimme selvityksemme työeläkealan it-kustannuksista vuodelta 2015. Toteutimme vastaavan selvityksen nyt neljättä kertaa.

Tuotimme artikkelin Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA:n kustantamaan Eläketalous-teokseen.

Osallistuimme kansainväliseen eläkkeitä, vakuutuksia ja säästöjä käsittelevään konferenssiin, jossa esittelimme myös yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa laatimamme artikkelin väestörakenteesta ja Suomen talouskehityksestä.

Lainsäädäntöön ja muihin säädöksiin vaikuttaminen

Vaikutimme toimialaamme koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun, esimerkiksi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistukseen, joukkolainamarkkinoiden kehittämiseen, työeläkevakuuttajien riski- ja vakavaraisuusarvioon sekä kansalliseen tulorekisterihankkeeseen.

Osallistuimme Finanssivalvonnan (Fiva) määräys- ja ohjekokoelman (MOK) uudistamistyöhön.

Järjestimme Euroopan komission edustajille yhteisen keskustelutilaisuuden työeläkevakuuttajien kanssa pääomamarkkinaunionihankkeeseen liittyen.

Lausunnot ja asiantuntijakuulemiset

Annoimme vuoden aikana yhteensä 16 lausuntoa eri ministeriöille, valiokunnille ja Finanssivalvonnalle. Lisäksi osallistuimme Euroopan komission sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPA:n kuulemisiin alallemme tärkeistä aiheista, kuten sosiaalisten oikeuksien pilarista ja henkilökohtaisten eläketuotteiden eurooppalaisten sisämarkkinoiden kehittämisestä.

Eduskunnan valiokunnissa tai ministeriöissä olimme kuultavana seitsemän kertaa. Kuulemistilaisuuksien aiheina olivat muun muassa työeläkevakuuttajien riski- ja vakavaraisuusarvio, asuntovelkavipu ja joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö.

Tutkimukset ja selvitykset

Selvitimme työeläkeyhtiöiden aktuaarien kanssa yksityisalojen työeläkemaksuun sisältyvän hoitokustannusosan päivittämistä ja yhtiökohtaisiin hyvityksen jakoperusteisiin siirtymistä. Selvitystyö perustui kolmikantaisesti esitettyyn tehtävänantoon, ja luovutimme valmiin selvityksen työmarkkinaosapuolten eläkeneuvotteluryhmälle. Julkaisimme selvityksen myös omilla verkkosivuillamme.

Osin rahoittamamme Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva -tutkimushanke julkaistiin. Tutkimuksen toteuttivat Pellervon taloustutkimus, Eläketurvakeskus ja Kela.

Muut edunvalvontaan liittyvät työt

Yksi edunvalvontamme painopistealueita oli osallistuminen työeläkeindeksin muuttamisen vaikutuksista käytyyn keskusteluun eri yhteyksissä. Tuotimme aiheeseen liittyen laskelmia, taustamuistioita sekä muita aineistoja.

Järjestimme yhdessä Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kanssa Yrittäjyys tutuksi -koulutussarjan yrittäjien asemasta ja kuntoutustarpeista työeläke- ja vahinkovakuuttajien kuntoutusasiantuntijoille. Vastasimme myös julkisvelkojien pooliseminaarin järjestämisestä.

Järjestimme EU- ja kv-verkostomme jäsenille eläke- ja EMU-keskusteluihin keskittyneen seminaarin Brysselissä sekä opintomatkan Tanskaan sikäläiseen työeläkejärjestelmään tutustumiseksi.

Osallistuimme vakuutusalan yhteisen varautumisohjeen laatimiseen.

III Jakelu

Jaoimme edunvalvonnassa ja analyysitoiminnoissa tuotettuja aineistoja kohderyhmillemme eri kanavien kautta.

Kerroimme näkemyksistämme ja toiminnastamme

 • 14 valtakunnallisella ja 8 maakunnallisella tiedotteella
 • 170 verkkosivuilla julkaistulla uutisella ja
 • 11 toimittamallamme uutiskirjeellä.

Uutiskirjeellämme oli vuoden 2016 lopussa noin 1 800 tilaajaa. Julkaisimme vuoden aikana myös ruotsinkielisen teemauutiskirjeen. Ruotsinkielisellä uutiskirjeellämme on noin 100 tilaajaa.

Julkaisimme omassa Tela-blogissamme 37 työntekijöidemme kirjoitusta vuoden aikana.

Toimimme vierasbloggarina Veronmaksajien Taloustaito-blogissa. Toimitimme vieraskirjoituksen myös Tasa-arvovajeen verkkosivuille.

Tuotimme yhteensä 20 asiantuntija- ja mielipidekirjoitusta sanoma- ja aikakauslehtiin. Toimimme vuoden aikana vieraskolumnistina myös Kanavassa ja Kauppalehdessä.

Uudistimme verkkosivujemme ja muun toimintamme visuaalisen ilmeen. Uudistettu verkkosivustomme avattiin kesäkuussa.

Toimimme läpi vuoden aktiivisesti sosiaalisen median palveluissa, erityisesti Twitterissä ja Facebookissa. Myös useat työntekijämme toimivat aktiivisesti Twitterissä työroolissaan.

Kerroimme toiminnastamme myös LinkedIn-yhteisöpalvelussa, Instagram-kuvapalvelussa sekä SlideShare-esitystenjakopalvelussa.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Järjestimme helmikuussa asiantuntijaseminaarin, jossa tarkastelimme sitä miltä työeläkkeidemme tulevaisuus näyttää EU:ssa. Julkaisimme seminaarin yhteydessä myös aihetta käsittelevän teemalehden.

Huhtikuussa toimimme yhteistyökumppanina työeläkesijoittamista käsittelevässä seminaarissa Arvopaperi-lehden kanssa. Seminaarin teemana oli eläkesijoittamisen uudet mahdollisuudet.

Heinäkuussa osallistuimme SuomiAreenaan työeläkealan yhteisellä keskustelutilaisuudella. Keskustelun aiheena oli ”Kadonneen luottamuksen metsästys”. Tilaisuuden yhteydessä julkaisimme myös tulokset IRO Reasearch Oyn toteuttamasta Tuhat suomalaista -kyselystä, jossa kysyttiin työelämää koskevia kysymyksiä luottamukseen liittyen.

Syyskuussa järjestimme perinteiset Omenajuhlat sidosryhmillemme.

Loppuvuodesta käynnistimme Suomi100-juhlavuoteen liittyvän yhteistyökampanjan Eläketurvakeskuksen ja Nuorten Akatemian kanssa. Kampanjan tavoitteena on parantaa nuorten työeläkeosaamista sekä herättää ajattelua työn ja työeläkkeen yhteydestä. Kampanja on suunnattu toisen asteen opiskelijoille.

Koulutus- ja sidosryhmätoiminta

Koulutustoimintamme koostui työeläkekouluista ja asiantuntijaluennoista. Koulutuksemme pääkohderyhmiä olivat:

 • työmarkkinajärjestöjen aktiivit ja liittojen toimihenkilöt
 • poliittiset päättäjät
 • nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen nuorisoaktiivit (poliittiset ja sitoutumattomat)
 • työeläkevakuuttajien hallinto
 • eläkeläisjärjestöjen hallinto ja toimihenkilöt (Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kautta).

Järjestimme vuoden aikana kaikkiaan reilu 80 koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä lähes 2 300 kohderyhmiemme mukaista henkilöä.

Sidosryhmiemme edustajia tapasimme yhteensä yli 600 kertaa.

Työeläkekoulut

Toteutimme syksyllä alueellisten työeläkekoulujen kiertueen yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen (SAK, Akava, STTK), Eläketurvakeskuksen ja työeläkevakuuttajien vakuutuslääkäreiden kanssa. Koulutusten teemoina olivat työeläkekuntoutus, uudet eläkemuodot (osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke) sekä työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta. Yhdeksällä paikkakunnalla järjestämämme tilaisuudet keräsivät yhteensä yli 600 osallistujaa eri ammattiliitoista. Yksi tilaisuuksistamme oli ruotsinkielinen.

Järjestimme lisäksi omat työeläkekoulut eläkeläisjärjestöjen hallinnoille, nuorille päättäjille ja työmarkkinajärjestöjen toimihenkilöille.

Poliittiset päättäjät

Jatkoimme kansanedustajille suunnattuja aamukahvitilaisuuksia. Niiden aiheina olivat muun muassa työeläkeindeksi, EU ja sosiaalipolitiikka, epätyypilliset työsuhteet ja kuntoutus.

Järjestimme kaksi tapaamista erityisavustajille ja valtiosihteereille, sekä kaksi koulutusta kansaedustajien avustajille ja ryhmäkanslioiden henkilöstölle. Näiden teemoina olivat muun muassa Euroopan unioni, työeläkejärjestelmän kestävyys ja työeläkeindeksi.

Työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenet

Uudistimme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille tarjoamamme koulutuskokonaisuuden, ja tarjosimme heille vuonna 2016 kaksi saman sisältöistä koulutusta. Koulutusten teemoina olivat:

 • työeläkejärjestelmän perusteet, EU-oikeudellinen asema ja hallintoa koskeva lainsäädäntö
 • eläkkeiden rahoitus, työeläkejärjestelmän kestävyys ja sijoitustoiminta
 • vakavaraisuus, riskienhallinta, sekä työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio.

Lisäksi järjestimme hallinnon jäsenille kolme täydentävää ajankohtaisseminaaria, joiden aiheina olivat EU:n sijoitus- ja arvopaperimarkkinasääntelyn kehitys, markkinoiden väärinkäyttöasetus sekä työeläkemaksun hoitokustannusosa ja asiakashyvitykset työeläkeyhtiöissä. Lisäksi järjestimme yhden ruotsinkielisen hallinnon koulutuspäivän Ahvenanmaalla.

Työskentely ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmissä

Osallistuimme vuoden aikana useiden työryhmien ja neuvottelukuntien toimintaan ja toimme niissä esille työeläkealan näkemyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset työryhmät, neuvottelukunnat ja jaostot:

 • eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävä työryhmä
 • työeläkevakuuttajien riski- ja vakavaraisuusarvion sääntelyä valmisteleva työryhmä
 • kuntoutuksen uudistamiskomitea
 • sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia eläkejärjestelmään rajaava valmisteluryhmä
 • EU-asioiden valmistelujaostot
  • EU16 (vakuutuspalvelut)
  • EU25 (sosiaaliasiat)
  • EU27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset)

Tutkimushankkeiden ohjausryhmät:

 • maahanmuuttotutkimuksen ohjausryhmä (PTT)

Muut ryhmät ja toimikunnat:

 • EU:n julkisen sektorin yhteisten tilinpäätösstandardien (EPSAS) kansallinen valmistelutyöryhmä (VM)
 • kansallisen tulorekisterihankkeen ohjausryhmä ja lainsäädäntötyöryhmä (VM)
 • joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmä (VM)
 • kuntoutusasiain neuvottelukunta (Kela)
 • työterveyshuoltoneuvottelukunta (Kela)
 • Vakuutuskuntoutus VKK:n hallitus (VKK)
 • Kuntoutussäätiön hallitus (Kuntoutussäätiö)
 • finanssialan sektori ja vakuutusalan poolitoimikunta (Huoltovarmuuskeskus)
 • aktuaaritoimikunta (FK)
 • sote-siirtymämaksutyöryhmä (ETK)
 • kansalaisviestinnän ryhmä (ETK)
 • tietohallintoryhmä (ETK)

Eurooppalaiset ja kansainväliset työryhmät:

 • AEIP Comission I – EU Coordinated Retirement Schemes (I pilarin eläkkeitä käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Comission II – Occupational Pension (eläkerahastoja käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Comission III – Health and Care (terveydenhuollon trendejä ja kustannuksia käsittelevä työryhmä)
 • OECD:n Working Party on Private Pensions -työryhmä

Lue myös aiemmat katsaukset: