Suomen työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva, jossa osa kunakin vuonna perityistä työeläkemaksuista rahastoidaan ja sijoitetaan tulevien vuosien eläkkeiden maksamiseksi. Suurin osa vuosittain perittävistä maksuista menee sillä hetkellä eläkkeellä olevien eläkkeiden maksuun.

Seuraavat kuviot havainnollistavat työeläkerahan kiertokulkua. Koska yksityisten ja julkisten alojen rahastointiperiaatteet poikkeavat toisistaan, kiertokulkuja kuvataan erikseen. Luvut koskevat vuoden 2018 työeläkkeitä, mikä on tuorein koko vuotta koskeva tieto.

Työeläkerahan kiertokulku 2018pdf, 235 kB -kuvat

Yksityisten alojen työeläkerahan kiertokulku 2018, miljardia euroa

Yksityisten alojen työeläkerahan kiertokulku 2018

Kerätyt maksut

Vuonna 2018 yksityisaloilla kerättiin työeläkemaksuina ja valtionosuuksina yhteensä 16,9 miljardia euroa. Tähän summaan sisältyivät

  • niin työnantajilta kuin työntekijöiltä perityt työeläkemaksut,
  • yrittäjien maksamat työeläkemaksut,
  • valtion maksama osuus yrittäjien, maatalousyrittäjien ja merimiesten eläkkeistä (valtion varoja ei käytetä muiden eläkkeiden maksamiseen) sekä
  • työttömyysvakuutusrahaston maksama osuus, jolla katetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ajalta karttuneet eläkkeet.

Kerätyistä maksuista suurin osa, 13,8 miljardia euroa, meni suoraan vuonna 2018 maksettuihin työeläkkeisiin.

2,7 miljardia kerätyistä maksuista siirrettiin rahastoihin. Jos rahastoitua osuutta verrataan suhteessa työnantajilta ja työntekijöiltä perittyihin työeläkemaksuihin (yhteensä 14,2 miljardia euroa), on rahastoon siirretty osuus noin viidesosa. Yksityisalojen työeläkevarojen määrä vuoden 2018 lopussa oli yhteensä 122,8 miljardia euroa. Tässä työeläkevarojen määrällä tarkoitetaan nettosijoitusvarojen määrää, mitä käytämme myös varojen tilastoinnissa.

Pieni osa kerätyistä maksuista, 0,4 miljardia vuonna 2018, meni työeläkevakuuttajien toimintamenoihin. Tällä katetaan muun muassa työeläkkeiden laskemista ja myöntämisestä aihetuvat kulut sekä kaikki yksityisalojen työeläkevakuuttajien toimintamenot.

Sijoitusvarojen muutos

Varojen määrään vaikuttaa sekä sijoitustuotot että rahastojen käyttö eläkkeiden maksuun. Varat vähenevät sillä määrällä, jolla maksettujen rahastoitujen eläkkeiden määrä ylittää samaan aikaan eläkemaksuista rahastoitavan määrän. Vielä enemmän sijoitusvarojen määrään vaikuttavat sijoitustuotot. Sijoituksista saadaan käteistuottoja eli osinkoja, korkoja ja vuokratuloja ja sijoitusten arvot muuttuvat markkinaolosuhteiden mukaan.

Yksityisalojen työeläkkeiden sijoitusvarat alenivat 2,0 miljardilla vuoden 2018 aikana. Tämä muodostui sijoitusten arvonmuutoksista (-4,7 miljardia). Laskua vaimensivat käteistuotot (2,7 miljardia).

Maksetut eläkkeet

Yksityisaloilla maksettiin vuonna 2018 työeläkkeitä yhteensä 17,6 miljardia euroa. Näiden rahoittamiseksi käytettiin 13,8 miljardia samana vuonna perityistä työeläkemaksuista, ja loppuosa, 3,8 miljardia euroa, otettiin rahastoista.

Vuodesta 2013 alkaen yksityisalojen työeläkemenot ovat olleet suuremmat kuin työeläkemaksuina kerätyt tulot. Erotus katetaan sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla. Sijoitustoiminnalla on siis suuri merkitys työeläkkeiden maksamisessa, ja niiden merkitys tulee entisestään kasvamaan tulevina vuosikymmeninä, kun myös työeläkemenot kasvavat.

Julkisten alojen työeläkerahan kiertokulku 2018, miljardia euroa

Julkisten alojen työeläkerahan kiertokulku 2018

Kerätyt maksut

Julkisilla aloilla (kunta, valtio, evankelis-luterilainen kirkko, Kela, Suomen Pankki) työeläkemaksut ja valtionosuudet olivat yhteensä 9,5 miljardia euroa. Tähän summaan sisältyivät

  • niin työnantajilta kuin työntekijöiltä perityt työeläkemaksut,
  • valtiolta työnantajaroolissa perityt työeläkemaksut,
  • muu valtion rahoitus ja
  • työttömyysvakuutusrahaston maksama osuus, jolla katetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ajalta karttuneet eläkkeet.

Perityistä maksuista suurin osa, 9,4 miljardia euroa, käytettiin suoraan vuonna 2018 maksettuihin julkisen alan työeläkkeisiin.

Pieni osa kerätyistä maksuista, 0,1 miljardia euroa, meni julkisen alan työeläkevakuuttajien toimintakuluihin. Tällä katetaan muun muassa työeläkkeiden laskemista ja myöntämisestä aihetuvat kulut sekä julkisten alojen työeläkevakuuttajien toimintamenot.

Julkisilla aloilla ei enää vuodesta 2017 lähtien ole siirretty varoja rahastoihin, vaan rahastoja päinvastoin puretaan eläkkeiden maksuun.

Rahastojen muutos

Julkisten alojen sijoitusvarat alenivat 2,3 miljardilla eurolla vuoden 2018 aikana. Tästä -3,9 miljardia syntyi arvonmuutoksista, jota kompensoivat 1,6 miljardin positiiviset käteistuotot. Julkisten alojen työeläkerahastoissa oli yhteensä 72,1 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa.

Maksetut eläkkeet

Julkisilla aloilla maksettujen työeläkkeiden määrä oli vuonna 2018 yhteensä 10,2 miljardia euroa. Tämä katettiin suurilta osin samana vuonna perityillä maksuilla, joiden osuus oli 9,4 miljardia euroa. 0,8 miljardia otettiin rahastoista työeläkkeiden maksuun.

Julkisten alojen työeläkemenot ovat vuodesta 2017 alkaen olleet suuremmat kuin työeläkemaksuina kerätyt tulot. Erotus katetaan sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla.

Aiempien vuosien kiertokulkukuvat

Työeläkerahan kiertokulku 2017 -kuvatpdf, 327 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2016 -kuvatpdf, 275 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2015 -kuvatpdf, 562 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2014 -kuvatpdf, 199 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2013 -kuvatpdf, 200 kB