Suomen työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva, jossa osa kunakin vuonna perityistä työeläkemaksuista rahastoidaan ja sijoitetaan tulevien vuosien eläkkeiden maksamiseksi. Suurin osa vuosittain perittävistä maksuista menee sillä hetkellä eläkkeellä olevien eläkkeiden maksuun.

Seuraavat kuviot havainnollistavat työeläkerahan kiertokulkua. Koska yksityisten ja julkisten alojen rahastointiperiaatteet poikkeavat toisistaan, kiertokulkuja kuvataan erikseen. Tässä esitettävät kuvat perustuvat vuoden 2019 tilinpäätöksissä vahvistettuihin tietoihin.

Työeläkerahan kiertokulku 2019 -kuvatpdf, 222 kB

Yksityisten alojen työeläkerahan kiertokulku 2019, miljardia euroa

Yksityisalojen työeläkerahan kiertokulku 2019

Kerätyt maksut

Vuonna 2019 yksityisaloilla kerättiin työeläkemaksuina ja valtion osuuksina yhteensä 17,7 miljardia euroa. Tähän summaan sisältyivät

  • niin työnantajilta kuin työntekijöiltä perityt työeläkemaksut,
  • yrittäjien maksamat työeläkemaksut,
  • valtion maksama osuus yrittäjien, maatalousyrittäjien ja merimiesten eläkkeistä (valtion varoja ei käytetä muiden eläkkeiden maksamiseen) sekä
  • Työllisyysrahaston maksama osuus, jolla katetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ajalta karttuneet eläkkeet.

Kerätyistä maksuista suurin osa, 14,6 miljardia euroa, meni suoraan vuonna 2019 maksettuihin työeläkkeisiin.

2,7 miljardia euroa kerätyistä maksuista siirrettiin rahastoihin. Jos rahastoitua osuutta verrataan suhteessa työnantajilta ja työntekijöiltä perittyihin työeläkemaksuihin (yhteensä 15,0 miljardia euroa), on rahastoon siirretty osuus noin viidesosa.

Pieni osa kerätyistä maksuista, 0,4 miljardia euroa, meni työeläkevakuuttajien toimintamenoihin. Tällä katetaan muun muassa työeläkkeiden laskemista ja myöntämisestä aihetuvat kulut sekä kaikki yksityisalojen työeläkevakuuttajien toimintamenot.

Sijoitusvarojen muutos

Varojen määrään vaikuttaa sekä sijoitustuotot että rahastojen käyttö eläkkeiden maksuun. Varat vähenevät sillä määrällä, jolla maksettujen rahastoitujen eläkkeiden määrä ylittää samaan aikaan eläkemaksuista rahastoitavan määrän. Vielä enemmän sijoitusvarojen määrään vaikuttavat sijoitustuotot. Sijoituksista saadaan käteistuottoja eli osinkoja, korkoja ja vuokratuloja. Lisäksi sijoitusten arvot muuttuvat markkinaolosuhteiden mukaan.

Yksityisalojen työeläkkeiden sijoitusvarat kasvoivat 14,7 miljardilla eurolla vuoden 2019 aikana.

Yksityisalojen työeläkevarojen määrä vuoden 2019 lopussa oli yhteensä 134,8 miljardia euroa. Tässä työeläkevarojen määrällä tarkoitetaan nettosijoitusvarojen määrää, mitä käytämme myös varojen tilastoinnissa.

Maksetut eläkkeet

Yksityisaloilla maksettiin vuonna 2019 työeläkkeitä yhteensä 18,4 miljardia euroa. Näiden rahoittamiseksi käytettiin 14,6 miljardia euroa samana vuonna perityistä työeläkemaksuista, ja loppuosa, 3,8 miljardia euroa, otettiin rahastoista.

Vuodesta 2013 alkaen yksityisalojen työeläkemenot ovat olleet suuremmat kuin työeläkemaksuina kerätyt tulot. Erotus katetaan sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla. Sijoitustoiminnalla on siis suuri merkitys työeläkkeiden maksamisessa, ja niiden merkitys tulee entisestään kasvamaan tulevina vuosikymmeninä, kun myös työeläkemenot kasvavat.

Julkisten alojen työeläkerahan kiertokulku 2019, miljardia euroa

Julkisten alojen työeläkerahan kiertokulku 2019, miljardia euroa

Kerätyt maksut

Julkisilla aloilla (kunta, valtio, evankelis-luterilainen kirkko, Kela, Suomen Pankki) työeläkemaksut ja valtion osuudet olivat yhteensä 9,9 miljardia euroa vuonna 2019. Tähän summaan sisältyivät

  • niin työnantajilta kuin työntekijöiltä perityt työeläkemaksut,
  • valtiolta työnantajaroolissa perityt työeläkemaksut,
  • muu valtion rahoitus ja
  • Työllisyysrahaston maksama osuus, jolla katetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ajalta karttuneet eläkkeet.

Perityistä maksuista suurin osa, 9,8 miljardia euroa, käytettiin suoraan vuonna 2019 maksettuihin julkisen alan työeläkkeisiin.

Pieni osa kerätyistä maksuista, 0,1 miljardia euroa, meni julkisen alan työeläkevakuuttajien toimintakuluihin. Tällä katetaan muun muassa työeläkkeiden laskemista ja myöntämisestä aihetuvat kulut sekä julkisten alojen työeläkevakuuttajien toimintamenot.

Julkisilla aloilla ei enää vuodesta 2017 lähtien ole siirretty varoja rahastoihin, vaan rahastoja päinvastoin puretaan eläkkeiden maksuun.

Rahastojen muutos

Julkisten alojen sijoitusvarat kasvoivat 9,4 miljardilla eurolla vuoden 2019 aikana. Julkisten alojen työeläkerahastoissa oli yhteensä 80,8 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa.

Maksetut eläkkeet

Julkisilla aloilla maksettujen työeläkkeiden määrä oli vuonna 2019 yhteensä 10,6 miljardia euroa. Tämä katettiin suurilta osin samana vuonna perityillä maksuilla, joiden osuus oli 9,8 miljardia euroa. Loppuosa eli 0,8 miljardia euroa otettiin rahastoista.

Julkisten alojen työeläkemenot ovat vuodesta 2017 alkaen olleet suuremmat kuin työeläkemaksuina kerätyt tulot. Erotus katetaan sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla.

Aiempien vuosien kiertokulkukuvat

Työeläkerahan kiertokulku 2018 -kuvatpdf, 235 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2017 -kuvatpdf, 327 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2016 -kuvatpdf, 275 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2015 -kuvatpdf, 562 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2014 -kuvatpdf, 199 kB

Työeläkerahan kiertokulku 2013 -kuvatpdf, 200 kB