Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajien vastuullisuudella edistetään kestävää kehitystä

Työeläkevakuuttajien perustehtävänä on työeläkkeiden ja toimeentulon turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville työeläkejärjestelmän avulla. Tämä toimii lähtökohtana lainsäädännön lisäksi vastuulliselle toiminnalle. Tälle perustalle jokainen työeläkevakuuttaja rakentaa oman näköistään vastuullisuutta. Vastuullisuutta toteutetaan oman organisaation arvoista ja strategiosta käsin, jolloin tulee huomioiduksi itselle olennaisimmat vastuullisuusteemat.

Työeläkevakuuttajien vastuullisuutta voidaan tarkastella ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan eli ESG-tekijöiden kautta (Environmental, Social ja Governance). Työeläkevakuuttajilla keskeisimmät vastuullisuusteemat kohdistuvat vastuuseen eläkevaroista, vakuutetuista, omasta henkilöstöstä ja ympäristöstä. Yhteiskuntavastuullisella toiminnalla on tarkoitus hallita niin taloudellisia, sosiaalisia kuin ympäristöriskejäkin sekä huomioida oman toiminnan vaikutukset ja mahdollisuudet muulle yhteiskunnalle.

Työeläkevakuuttajat ovat allekirjoittaneet monia sitoumuksia ja ovat jäseninä organisaatioissa, joiden avulla edistetään monipuolisesti kestävän yhteiskunnan toteutumista niin kotimaassa kuin globaalisti. Sitoumukset liittyvät muun muassa vastuulliseen sijoittamiseen, työelämän kehittämiseen ja ympäristövastuullisuuteen.

ESG-asiat oleellisia vastuullisessa sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen sopii työeläkevakuuttajille, sillä työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Työeläkevarojen sijoittamisella turvataan tulevien eläkkeiden maksu. Niillä on suuri merkitys työeläkkeiden maksamisessa, koska työeläkemenot ovat suuremmat kuin työeläkemaksuina kerätyt tulot. Merkitys tulee kasvamaan entisestään tulevina vuosina työeläkemenojen kasvaessa.

”Vastuullinen sijoittaminen sopii työeläkevakuuttajille, sillä työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.”

Työeläkevakuuttajat edistävät kestävää kehitystä vaikuttamalla monipuolisesti sijoituskohteidensa toimintaan niin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kuin hyvän hallintotavan saralla. Laissa ei ole mainintaa sijoitusten vastuullisuudesta. Sijoittamista ohjaavat esimerkiksi monet sitoumukset. Työeläkevakuuttajat ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Näissä vastuullisuusperiaatteissa sitoudutaan:

  • liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja
  • toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
  • edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
  • edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  • raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä (PRI-periaatteet, Finsif)

Tämän lisäksi moni on allekirjoittanut useita, erilaisia sitoumuksia, joiden tavoitteena on edistää kestävää kehitystä muun muassa hillitsemällä ilmastonmuutosta. Sijoituksia ohjataan kohteisiin, jotka toimivat vastuullisesti ja tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Moni työeläkevakuuttaja on myös asettanut sijoituksilleen hiilineutraalisuustavoitteita.

Vastuullisessa sijoittamisessa on monia eri vaikuttamiskeinoja. Näistä keinoista työeläkevakuuttajat käyttävät etenkin kotimaassa suorien sijoituskohteidensa toimintaan vaikuttamista. Työeläkevakuuttajien sitoutuminen vastuullisuusperiaatteisiin edellyttää sitä, että niitä vaaditaan myös ulkoisilta varainhoitajilta. Sijoituskohteisiin vaikutetaan lisäksi erilaisten yhteistyöaloitteiden kautta. Mikäli vaikuttamispyrkimykset eivät tuota tulosta, on viimeinen vaihtoehto luopua sijoituksesta. Eettisin perustein sijoituksista usein poissuljetaan esimerkiksi ydinaseita ja tupakkaa valmistavat yritykset.

Vastuullisuutta toteutetaan monipuolisesti

Työelämän ollessa murroksessa huolehditaan siitä, että työ kerryttää kohtuullista eläkettä myös tulevaisuudessa. Työurien pidentämisellä on merkitystä työn murroksen ja väestön ikääntymisen johdosta. Työeläkevakuuttajat pitävät huolta työkyvyn ylläpitämisestä järjestämällä työeläkekuntoutusta, jonka avulla autetaan kuntoutujia jatkamaan työelämässä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä.

Sosiaalista vastuullisuutta toteutetaan kiinnittämällä huomiota muun muassa ihmis- ja työelämän oikeuksiin. Työeläkevakuuttajat edistävät hyvää ja yhdenvertaista työelämää niin omassa organisaatiossaan kuin laajemminkin yhteiskunnassa esimerkiksi osallistumalla työelämän kehittämiseen olemalla mukana erilaisissa hankkeissa ja kehittämällä palveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Työeläkevakuuttajat kiinnittävät huomiota oman toimintansa ympäristönäkökohtiin, kuten kiinteistöjen energiankulutukseen ja sen vähentämiseen sekä päästöjen alentamiseen. Rakennuttajina työeläkevakuuttajat huomioivat rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa niiden elinkaarta pidentävät ympäristöystävälliset ratkaisut, jotka tukevat kestävää kehitystä. Useille rakennuskohteille on haettu erilaisia ympäristösertifikaatteja.

Työeläkevakuuttajien vastuullisuuteen voi tutustua heidän omilta verkkosivuiltaan. Varsinaiset vastuullisuusraportit löytyvät niiltä työeläkevakuuttajilta, joita koskee raportointivelvoite yhteiskuntavastuustaan vuoden 2016 voimaan astuneen kirjanpitolain muutoksen myötä.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Aija Laurila-Rantaniemi

Viestinnän asiantuntija (2012-2024)

#vastuullisuus