Siirry sisältöön

Työeläkealan it-kulut jatkoivat laskusuunnassa

Suomalaisten työeläkevakuuttajien tietojärjestelmäkulut olivat vuonna 2021 yhteensä noin 223* miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 verrattuna kulut laskivat kaikkiaan noin 15* miljoonalla eurolla eli vajaalla seitsemällä prosentilla. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin jo kymmenettä kertaa.

– It-kulut jatkoivat laskusuunnassa nyt toista vuotta peräkkäin. Työeläkevakuuttajat ovat onnistuneet yleisesti ottaen painamaan tietojärjestelmäkulujen kustannustasoa alaspäin, toteaa Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

Selvityksen mukaan suurin osa (64,5 %) alan it-kustannuksista aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta. Noin kolmannes (32,5 %) kuluista kohdistui kehitysinvestointeihin ja vain pieni osa (3,0 %) lakimuutosten aiheuttamiin muutostarpeisiin.

– Euromääräisesti kustannukset alenivat erityisesti lakimuutoksista aiheutuneissa muutostöissä. Aikaisempina vuosina tulorekisterin käyttöönotto on aiheuttanut merkittäviä kustannuksia. Viime vuonna tulorekisteristä ei enää juurikaan aiheutunut muutostarpeita alamme it-järjestelmille, Kulikoff mainitsee.

Työeläkealan it-kustannusten aiheutusmisperusteinen jaottelu vuonna 2021.

Infra sekä vakuutus- ja korvaustoiminta kolme suurinta menoerää

Jos it-kulujen jakautumista tarkastellaan liiketoimintajaottelun mukaan, on kolmen kärki melko tasaväkistä.

Kuluista 28,8 prosenttia aiheutui infrastruktuurista eli laitteista, tietoliikenteestä ja käyttöpalveluista. Vakuutustoiminnan osuus kuluista oli 26,8* prosenttia, sisältäen muun muassa työsuhdetietojen keräämisen ja rekisteröinnin sekä vakuutusmaksujen laskennan. Lähes yhtä suuri osuus, 25,9* prosenttia, aiheutui korvaustoiminnasta eli eläkehakemusten käsittelystä, päätösten tekemisestä, eläkkeiden maksatuksesta ja neuvonnasta.

Sijoitustoiminnasta aiheutuvien it-kustannusten osuus oli 10,0 prosenttia ja hallinnon sekä muun toiminnan osuus 8,5 prosenttia.

Tietojärjestelmät keskeisessä roolissa

Tietojärjestelmillä on keskeinen rooli kaikessa työeläkevakuuttajien toiminnassa. Järjestelmässä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaituista palkoista sekä kertyneistä ja myönnetyistä työeläkkeistä. Tarjolla ei ole valmisohjelmistoa, vaan järjestelmät ovat alan tarpeisiin räätälöityjä.

Vuosittain käsiteltävien tietojen määrä on myös mittava: vuonna 2021 työeläkevakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä oli noin 2,6 miljoonaa ja työeläkkeensaajia reilut 1,5 miljoonaa.

Työeläkevakuuttajien it-kuluja on seurattu järjestelmällisesti jo vuodesta 2012 alkaen. Yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kulujen kehittymisestä. Telan kokoamaan selvitykseen on kerätty tiedot kaikilta lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta. Selvityksen kattavuuden arvioidaan olevan noin 99 prosenttia alan it-kustannuksista.

Lisätietoja:

Selvityksen luvut kootusti

  • Tietojärjestelmien kokonaiskustannukset koko työeläkealalla vuonna 2021 olivat yhteensä noin 223* miljoonaa euroa.
  • Kokonaiskustannuksista noin 200 miljoonaa euroa rahoitettiin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. Loppuosa (23* milj. €) oli sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.
  • Kuluista 64,5 prosenttia kohdistui ylläpitoon ja tuotantoon, 32,5 prosenttia kehitysinvestointeihin ja 3,0 prosenttia lakimuutoksista aiheutuneisiin muutostöihin.

Liiketoimintajaottelun mukaan kulut jakautuivat seuraavasti:

  • 26,8* prosenttia vakuutustoimintaan (vakuutusten hoito ja vakuutettujen tietoihin työsuhteen aikana liittyvät it-prosessit)
  • 25,9* prosenttia korvaustoimintaan (eläkkeensaajiin liittyvät it-prosessit kuten eläkehakemusten käsittely, päätöksenteko, eläkkeiden maksaminen ja neuvonta)
  • 10,0 prosenttia sijoitustoimintaan
  • 28,8 prosenttia infrastruktuuriin (laitteet, tietoliikenne ja käyttöpalvelut)
  • 8,5 prosenttia hallintoon ja muuhun.

*) Tiedotteen lukuja on päivitetty 23.8.2023. Vuotta 2022 koskevien lukujen tarkistusten yhteydessä myös vuoden 2021 lukuihin tuli pieniä korjauksia. Korjatut luvut on päivitetty tekstiin mutta ei liitteeseen. Päivitetyt kuvat löytyvät vuoden 2022 it-kulujen yhteenvedosta.