Siirry sisältöön

Pelastuvatko jääkarhut eläkerastoilla?

Kansan Eläkeradiossa tartutaan tällä kertaa työeläkevarojen sijoittamiseen, erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Jo tutuksi tullut soittajamme Tiia-Maria kokee ahdistusta ilmastonmuutoksesta ja pohtii, voisiko työeläkerahastoilla toteuttaa esimerkiksi vihreää siirtymää. Entä pelastuvatko jääkarhut eläkevaroilla?

Tärkeimmät faktat työeläkevarojen sijoittamisesta ja vastuullisuudesta:

Sijoitustoiminnan tarkoituksena on alentaa nykyisiä ja tulevaisuudessa perittäviä työeläkemaksuja.

Sijoitustoiminnalla ja siitä saatavilla tuotoilla on iso merkitys suomalaisessa työeläkejärjestelmässä. Osa yksityisaloilla vuosittain perittävistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevia vuosia varten, ja rahastoidut varat sijoitetaan rahoitusmarkkinoille. Vastaavasti osa kunakin vuonna maksettavista työeläkkeistä katetaan aiemmin rahastoiduista varoista ja niiden tuotoista. Myös julkisaloilla on käytössä puskuriluonteiset rahastot, joilla on varauduttu tuleviin eläkemenoihin.

Sijoittamisen tarkoituksena on alentaa työntekijöiltä ja työnantajilta perittäviä työeläkemaksuja – nyt ja tulevaisuudessa. Kun osa eläkkeiden rahoituksesta voidaan kattaa rahastojen ja niille saatujen sijoitustuottojen avulla, voidaan työeläkemaksu pitää matalammalla tasolla kuin mitä eläkemeno edellyttäisi.

Sijoitustoiminnan tarkoituksesta on kerrottu tarkemmin Sijoitustoiminnan merkitys -sivullamme.

Laki edellyttää sijoitustoiminnalta tuottavuutta ja turvaavuutta.

Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.

Turvaavuus edellyttää sijoitusten hajauttamista riskiltään erilaisiin luokkiin, kuten esimeriksi osake-, korko- ja kiinteistösijoituksiin. Sen lisäksi sijoituksia on hajautettava myös alueellisesti eri maihin ja maanosiin.

Työeläkesijoituksille tavoitellaan mahdollisimman hyvää riskiin suhteutettua tuottoa. Yksityisalojen työeläkevakuuttajia koskee vakavaraisuussääntely, joka rajoittaa niiden sijoitustoiminnassa ottamaa riskiä. Julkisilla aloilla sijoitustoimintaa ohjataan eläkevakuuttajien päätöksentekoelimissä tehdyillä päätöksillä.

Sijoitustoimintaan liittyvää sääntelyä on kuvattu tarkemmin Sijoitustoiminnan sääntely -sivullamme.

Eläkevarojen määrästä ja esimerkiksi eri sijoituslajien jakauman kehityksestä voit lukea Eläkevarojen määrä -sivullamme.

Vastuullisuus on valtavirtaa myös työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnassa.

Vastuullinen sijoittaminen on työeläkevakuuttajien vastuullisuustyön ydintä. Vastuullinen sijoittaminen on luontevaa työeläkevakuuttajille, koska varat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Työeläkesijoittamisen aikahorisontti on pitkä, sillä varojen sijoittamisella turvataan työeläkkeiden rahoitusta vuosikymmenten päähän. Vastuullisen, esimerkiksi ilmasto- ja ympäristövaikutuksiltaan kestävän, sijoittamisen voidaan siten katsoa sisältyvän turvaavuuteen. Vastuullisuustekijöiden systemaattinen huomioiminen sijoitustoiminnassa auttaa sijoitusten riskienhallinnassa.

Vastuullisuus pohjautuu kaikessa sijoittamisessa, myös työeläkevakuuttajilla, niin sanottujen ESG-tekijöiden eli ympäristön (Environment), sosiaalisen vastuun (Social) ja hyvän hallintotavan (Governance) huomioimiseen. Näihin ESG-tekijöihin liittyy muun muassa se, miten hyvin yritys huolehtii ympäristövastuustaan, kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin sekä miten se noudattaa hyvän hallintotavan periaatteita.

Jokainen työeläkevakuuttaja arvioi vastuullisuutta omista lähtökohdistaan ja toteuttaa sitä omien strategioidensa pohjalta.

Työeläkevarojen vastuullinen sijoittaminen pohjautuu YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet tarkoittavat sitä, että sijoitustoiminnassa sitoudutaan huolehtimaan ympäristöstä, yhteiskuntavastuusta ja hyvästä hallintotavasta eli ESG-tekijöistä. Lähes kaikki työeläkevarat (vähintään 96 % vuonna 2022) sijoitetaan YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi osa varoista on sitoumuksessa mukana sijoittamisessa käytettyjen ulkoisten varainhoitajien kautta.

Periaatteiden allekirjoittajina työeläkevakuuttajat ovat sitoutuneet muun muassa toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä, edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia sekä raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä.

Lisätietoja YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteista on luettavissa UN Principles for Responsible Investment -sivuilta.

Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluvat myös kansainväliset vaikuttamishankkeet, sijoittajien yhteistyö sekä mittaamisen ja raportoinnin sitoumukset.

YK:n periaatekehikon lisäksi työeläkevakuuttajat edistävät vastuullista sijoittamista vaikuttamalla sijoituskohteisiin suoraan tai vaikuttamishankkeen välityksellä. Erityisesti sijoitusten mittakaavan ollessa globaali, työeläkevakuuttajat vaikuttavat sijoituskohteisiin kansainvälisten vaikuttamishankkeiden ja sitoumusten avulla. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen keskittyvään Climate Action 100+ -aloitteen piiriin kuuluu vähintään 87 prosenttia eläkevaroista (vuonna 2022).

Työeläkevakuuttajat toteuttavat vastuullista sijoittamista myös edistämällä ympäristövaikutusten mittaamista ja raportointia osana kansainvälisiä hankkeita. Raportoinnin edellyttäminen kannustaa yrityksiä ja muita organisaatioita pienentämään hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia. Lisäksi se edistää esimerkiksi asiaan liittyvää sääntelyä. Näin vaikutetaan sekä sijoituskohteena oleviin yrityksiin että yritysmaailmaan laajemmin.

Yllä mainittuja hankkeita ja sitoumuksia on kuvattu tarkemmin Työeläkevarojen vastuullinen sijoittaminen -sivullamme.

Työeläkevarojen sitoutuminen erilaisiin kansainvälisiin sitoutumuksiin:

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä:

Kansan Eläkeradion käsittelyssä myös muut eläkkeiden klassikkokysymykset

Kansan Eläkeradio käsittelee myös muita työeläkkeitä koskevia klassikkokysymyksiä nuorten eläkkeistä, pienten eläkkeiden korottamisesta, indeksikorotuksista sekä eläkerahastoista.

Ajankohtaista aiheesta