Siirry sisältöön

Toimintamme vuonna 2017

Työmme painopisteitä olivat strategiamme mukaisesti luottamuksen rakentaminen, työhön kannustaminen ja Euroopan unioniin vaikuttaminen. Tuotimme paljon erilaista aineistoa keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Vaikutimme alaamme koskevan lainsäädännön valmisteluun osallistumalla kuulemisiin, antamalla lausuntoja, ja toimimalla aktiivisesti useissa eri työryhmissä. Lisäksi järjestimme keskeisille sidosryhmille koulutusta sekä Helsingissä että maakunnissa.

Yleiskatsaus

Työtämme oli strategiamme mukaisesti luotettavan tiedon ja perusteltujen näkökulmien tuottaminen.

Toimintamenomme olivat vuonna 2017 yhteensä 3.412.986 euroa. Summa piti sisällään myös 150.000 euron suuruisen lahjoituksen Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle.

Palveluksessamme oli 19 henkilöä.

Edunvalvonta ja analyysit

Tiedon kerääminen ja analysointi

Laadimme kunkin vuosineljänneksen päätteeksi seuraavat tilastot jäsentemme toimittamien tietojen pohjalta:

 • työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotto (yhteenvetoina ja suurimpien toimijoiden tiedot eriteltyinä)
 • osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun muutosta ennakoivan indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut
 • työeläkevakuutuksien siirtoliiketilastot.

Julkaisimme yllämainitut tilastot verkkosivuillamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisimme neljännesvuosittain myös työeläkevakuuttajien sijoituksia käsittelevän sijoitusanalyysimme ja päivitimme sivuillemme työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan ja vakavaraisuuteen liittyvät tilastotiedot.

Laadimme yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen yhteenvedon vuodelta 2016.

Julkaisimme selvityksemme työeläkealan it-kustannuksista vuodelta 2016. Toteutimme vastaavan selvityksen nyt viidettä kertaa.

Merkittävät edunvalvontateemat ja lainsäädäntöön vaikuttaminen

Vaikutimme useiden toimialaamme koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen eli sote-uudistuksen työeläkejärjestelmään kohdistuvien vaikutusten selvittämiseen, kansallisen tulorekisterihankkeen valmisteluun, vakuutusten tarjontaa koskeva lain (IDD) valmisteluun, Harmaan talouden selvitysyksikön Yleisöjulkisuus-hankkeeseen ja Osakkeenomistajien oikeudet -direktiiviä (SHRD) ja instituutiosijoittajia koskevaan valmisteluun.

Lausunnot ja asiantuntijakuulemiset olivat osa edunvalvontatyötämme. Annoimme vuoden aikana yhteensä 11 lausuntoa eri ministeriöille, valiokunnille ja Finanssivalvonnalle. Eduskunnan valiokunnissa tai ministeriöissä olimme kuultavana kuusi kertaa.

Kartoitimme EU:n ja talous- ja rahaliitto EMU:n tulevaisuutta koskevia näkemyksiä ja toimme työeläkejärjestelmän näkökohtia esille eri areenoilla. Myös keskustelu Euroopan unionin sosiaalisesta pilarista jatkui vuonna 2017 ja käsittelimme sitä eri kanavissamme. Annoimme näkemyksemme myös Euroopan finanssivalvontajärjestelmän uudistamista koskevaan konsultaation.

Jatkoimme työtä työeläkeindeksin muuttamiseen liittyvän kansalaisaloitteen ja keskustelun parissa. Tuotimme aiheeseen liittyen laskelmia, taustamuistioita sekä muita aineistoja. Pyrimme muun muassa nostamaan esille tehokkaita ratkaisuja eläkeläisten toimeentulo-ongelmiin.

Viestintä, koulutus ja yhteiskuntasuhteet

Merkittävät viestinnälliset teemat ja tilaisuudet

Sisällöllisiä painopisteitämme olivat

 • sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus niin eläkkeiden rahoitukseen kuin eri ikäluokkien toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä
 • tulevaisuuden työelämä ja työeläketietouden lisääminen
 • työeläkealan vastuullisuus ja vastuullinen sijoittaminen

Työeläketietouden lisääminen lapsille ja nuorille

Tavoitteemme on lisätä nuorten ymmärrystä työn ja työeläkkeen merkityksestä.

Käynnistimme kolmevuotisen yhteistyöhankkeen Taloudellisen tiedotustoimiston TATin kanssa. Työeläketeemat tulivat osaksi TATin Yrityskylä-toimintaa, jossa oppilaat tutustuvat pelin ja opiskeluaineistojen kautta yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään eri rooleissa. Työeläkeasiat tulivat myös osaksi uutta lukiolaisille suunnattua digitaalista talouden ja liike-elämän kurssikokonaisuutta. Yhteistyön tiimoilta vedimme uuteen työhön liittyviä työpajoja TATin kesälukiossa sekä Slush Youthissa.

Loppuvuodesta 2016 käynnistämämme Suomi100-juhlavuoteen liittyvä yhteistyökampanjamme Eläketurvakeskuksen ja Nuorten Akatemian kanssa valmistui. Kampanjan tavoitteena oli parantaa nuorten työeläkeosaamista ja se oli suunnattu toisen asteen opiskelijoille.

Työn tulevaisuus

Rahoitimme yhteistyössä Sitran kanssa selvityksen tulevaisuuden työelämästä. Selvityksen ”Välähdyksiä tulevaisuudesta” toteutti Marjaana Toiminen Mindmill Networkista ja se julkaistiin Sitran kanssa pidetyssä yhteistilaisuudessa kesäkuussa. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa uusia, positiivisia avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämän uudistamisesta.

Työeläkealan vastuullisuus

Järjestimme vastuullisuusseminaarin, jossa pohdittiin työeläkelan vastuullisuutta ja laajemmin globaalia oikeudenmukaisuutta ja kansallista etua. Julkaisimme aiheesta teemalehden ja pidimme aihetta esillä muissa kanavissamme, koulutuksissamme ja erilaisissa sidosryhmätapaamisissa.

Keskustelua työeläkkeen ydinperiaatteista ja oikeudenmukaisuudesta

Osallistuimme SuomiAreenaan alan yhteisellä keskustelutilaisuudella ”Ottaisitko anopin teille asumaan? – Mitä jos eläkejärjestelmää ei olisi?” ja julkaisimme sen yhteydessä tulokset IRO Research Oy:n toteuttamasta kyselystä, jossa selvitimme suomalaisten mielipiteitä työeläkejärjestelmän ydinperiaatteista.

Jakelukanavamme

Kerroimme näkemyksistämme ja jaoimme edunvalvonnassa ja analyysitoiminnoissa tuotettuja aineistoja eri kanavien kautta.

Viestimme meille tärkeistä teemoista ja toiminnastamme monipuolisesti verkkosivuillamme. Uutisten (155 kpl) lisäksi tuotimme muun muassa Kysymyksiä ja vastauksia –tietopaketteja ja kokoavia teemasivuja.

Työeläkejärjestelmän ja -alan ajankohtaisimpia aiheita käsittelevä uutiskirjeemme ilmestyi vuoden aikana 11 kertaa. Lanseerasimme myös uuden palkansaajille suunnatun eläkeinfokirjeemme. Se ilmestyy jatkossa neljä kertaa vuodessa.

Julkaisimme vuoden aikana myös kaksi ruotsinkielistä teemauutiskirjettä.

Tela-blogissamme julkaisimme työntekijöidemme kirjoituksia (32 kpl). Vierasbloggarina toimimme Veronmaksajien Taloustaito-blogissa.

Tuotimme asiantuntija- ja mielipidekirjoituksia sanoma- ja aikakauslehtiin (21 kpl). Lisäksi toimimme vieraskolumnistina myös Kanavassa ja Kauppalehdessä. Lisäksi viestimme valtakunnallisilla ja maakunnallisilla tiedotteilla (17 kpl) sekä asiantuntijoita ja toimittajia yhteen kokoavan Kuka-palvelun kautta.

Kerroimme aktiivisesti toiminnastamme ja työeläkealan ajankohtaisista aiheista sosiaalisen median palveluissa, kuten Twitterissä ja Facebookissa. Myös useat työntekijämme toimivat aktiivisesti Twitterissä. Kerroimme toiminnastamme myös LinkedIn-yhteisöpalvelussa, Instagram-kuvapalvelussa sekä SlideShare-esitystenjakopalvelussa.

Muut tilaisuudet

Järjestimme yhteistyössä Finanssialan, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Vakuutuskeskuksen kanssa keskustelutilaisuuden vakuutuslääkäritematiikasta. Tilaisuus oli suunnattu kansanedustajille ja työmarkkinajärjestöjen ja muutoksenhakuelinten edustajille sekä muille toimijoille. Tuotimme teemasta viestintämateriaalia myös jäsentemme hyödynnettäväksi.

Lisäksi osallistuimme yhteistyökumppanina Slushin oheistapahtuma Digital Silveriin, jossa haettiin digitaalisia ratkaisuja ikääntymisen haasteisiin.

Koulutus- ja sidosryhmätoiminta

Yhteiskunnallisen koulutuksemme ja sidosryhmätyömme tavoitteena on varmistaa, että yhteiskunnan nykyiset ja tulevat vaikuttajat tuntevat työeläkejärjestelmäämme. Vuonna 2017 koulutuksemme teemoina olivat muun muassa

 • työeläkkeiden rahoituksen kestävyys,
 • eläkejärjestelmän toimintaperiaatteet ja päätöksenteko
 • nykyisten ja tulevien eläkeläisten toimeentulo,
 • eläkeuudistuksen vaikutukset

Koulutustoimintamme koostui työeläkekouluista ja asiantuntijaluennoista. Järjestimme vuoden aikana kaikkiaan lähes 50 koulutustilaisuutta.

Toteutimme vuoden aikana myös alueellisten työeläkekoulujen kiertueen yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen (SAK, Akava, STTK), Kevan ja Eläketurvakeskuksen kanssa yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla.

Järjestimme omat työeläkekoulut myös nuorille päättäjille ja työmarkkinajärjestöjen toimihenkilöille sekä eläkeläisjärjestöjen hallinnoille.

Työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenet

Toteutimme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenten koulutusohjelman kaksi kertaa vuoden aikana.

Lisäksi järjestimme hallintojen jäsenille neljä täydentävää ajankohtaisseminaaria.

Työskentely ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmissä

Osallistuimme vuoden aikana useiden työryhmien ja neuvottelukuntien toimintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset työryhmät, neuvottelukunnat ja jaostot:

 • kuntoutuksen uudistamiskomitea
 • sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia eläkejärjestelmään selvittävät työryhmät
 • EU-asioiden valmistelujaostot
  • EU16 (vakuutuspalvelut)
  • EU25 (sosiaaliasiat)
  • EU27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset)

Muut ryhmät ja toimikunnat:

 • EU:n julkisen sektorin yhteisten tilinpäätösstandardien (EPSAS) kansallinen valmistelutyöryhmä (VM)
 • kansallisen tulorekisterihankkeen ohjausryhmä ja lainsäädäntötyöryhmä (VM)
 • joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmä (VM)
 • kuntoutusasiain neuvottelukunta (Kela)
 • työterveyshuoltoneuvottelukunta (Kela)
 • Vakuutuskuntoutus VKK:n hallitus (VKK)
 • Kuntoutussäätiön hallitus (Kuntoutussäätiö)
 • finanssialan sektori ja vakuutusalan poolitoimikunta (Huoltovarmuuskeskus)
 • aktuaaritoimikunta (FK)
 • kansalaisviestinnän ryhmä (ETK)
 • tietohallintoryhmä (ETK)
 • tietosuojaryhmä (ETK)
 • tulorekisteriryhmät (ETK)

Eurooppalaiset ja kansainväliset työryhmät:

 • AEIP Comission I – EU Coordinated Retirement Schemes (I pilarin eläkkeitä käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Comission II – Occupational Pension (eläkerahastoja käsittelevä työryhmä)
 • OECD:n Working Party on Private Pensions -työryhmä

Lue myös aiemmat katsaukset: