EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Heino, puh. 040 170 4656, jenni.heino(at)tela.fi

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Telan toimintaan kiinteästi liittyvien sidosryhmien informoiminen, palvelu ja muu yhteydenpito sekä Telan oman toiminnan seuraaminen ja kehittäminen.

Henkilötietoja voidaan käyttää viestintään, vaikuttamistyöhön, koulutuksista ja tapahtumista tiedottamiseen sekä selvityksiin ja kyselyihin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimukseen tai Telan oikeutettuun etuun.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan seuraavien sidosryhmien edustajia:

 • Valtion, kuntien, muiden julkisyhteisöjen ja Euroopan Unionin instituutioiden palveluksessa olevat virkamiehet
 • Kansanedustajat, Euroopan parlamentin jäsenet ja heidän avustajansa
 • Ammatti- ja työnantajajärjestöjen yhteyshenkilöt
 • Puolueiden ja niiden järjestöjen yhteyshenkilöt
 • Nuoriso- ja eläkeläisjärjestöjen yhteyshenkilöt
 • Toimittajat
 • Muut, kuten esim. kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten, ajatuspajojen ja järjestöjen sekä organisaatioiden edustajat
 • Telan jäsenten henkilöstö

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sidosryhmien edustajista ja Telan jäsenten henkilöstöstä seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi
 • Henkilön edustama organisaatio
 • Asema organisaatiossa
 • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite ja yhteydenpitoon mahdollisesti liittyvät lisätiedot

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela ei luovuta henkilötietoja oman toiminnan ulkopuoliseen käyttöön muuten kuin lainsäädännön edellyttäessä tietojen luovuttamista viranomaisille. Tela ei ole kaupallinen toimija.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Tiedot poistetaan välittömästi, kun Telalla ei enää ole yhteyttä rekisteröityyn eikä tarvetta säilyttää henkilötietoja tai jos rekisteröity pyytää tietojen poistamista. Rekisterin ajantasaisuus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Sidosryhmäsuhteiden hoito ja ylläpito

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelyä siltä osin, kuin tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (jos käsittely suoritetaan automaattisesti).

Automaattinen päätöksenteko

Telassa henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Sen lisäksi henkilötietoja saadaan työkontaktien ja henkilöiden omasta aloitteesta ja suostumuksella.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Telan tietoverkko ja laitteisto on suojattu teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuurilla ja salasanasuojauksella. Varmistamme järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

*** *** ***

Tietosuojaseloste päivitetty 3.6.2019