EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirjo Sved, puh. 044 541 5880, pirjo.sved(at)tela.fi

Rekisterin nimi

Telan toimintaan ja hallintoon liittyvät ryhmät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tela on edunvalvontaorganisaatio, jonka toimintaan liittyvät kiinteästi erilaiset toimielimet.

Telan järjestämä työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenten koulutus perustuu Finanssivalvonnan vaatimuksiin, jota varten koulutuksiin osallistujista pidetään kirjaa ja osallistujille annetaan todistukset.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen tai Telan oikeutettuun etuun.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät /Rekisteröityjen ryhmät

 • Telan hallituksen jäsenet
 • Telan neuvottelukuntien, asiantuntijaryhmien ja ad hoc -ryhmien jäsenet
 • Telan extranetin käyttäjät
 • Telan tilastojärjestelmän käyttäjät
 • Telan hallinnon koulutusten osallistujat

Rekisterin tietosisältö

Toimielinten ja järjestelmien käyttäjien

 • nimi
 • henkilön edustama organisaatio
 • asema organisaatiossa
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • hallituksen seminaarien ja hallinnon koulutusten osalta mahdollinen erityisruokavalio

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela ei luovuta tietoja oman toiminnan ulkopuoliseen käyttöön muuten kuin lainsäädännön edellyttäessä tietojen luovuttamista viranomaisille. Tela ei ole kaupallinen toimija.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on mukana Telan toiminnassa. Henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuus tarkistetaan vuosittain.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisteröidyt osallistuvat Telan järjestämään toimintaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä siltä osin, kuin tietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Lisäksi henkilöllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos tietojen käsittely suoritetaan automaattisesti.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn suostumuksella työantajan tai henkilön oman ilmoituksen mukaisesti heiltä itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Telan tietoverkko ja laitteisto on suojattu teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuurilla ja salasanasuojauksella. Tela varmistaa järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

*** *** ***

Tietosuojaseloste päivitetty 13.6.2019