Työeläkevakuutus vakuuttaa vanhuuden lisäksi myös työkyvyttömyyden varalta. Mikäli henkilön terveydentila uhkaa hänen työkykyään, on ensisijainen keino aina työeläkekuntoutus, jolla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä. Mikäli työeläkekuntoutuksen keinot eivät auta, ja henkilö menettää työkykynsä, saa hän työkyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeet tasaisessa laskussa

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suomalaisten kokonaismäärä on ollut tasaisessa laskussa viime vuodet. Vuoden 2017 lopussa työeläkejärjestelmän maksamaa työkyvyttömyyseläkettä sai yhteensä hieman alle 145 000 henkilöä. Kymmenen vuotta aikaisemmin (vuonna 2007) vastaava luku oli alle 220 000 työkyvyttömyyseläkkeen saajaa.

Myös uusien työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut: vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi alle 19 000 henkilöä, kun vastaava luku vuonna 2007 oli reilu 25 000.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olleet ja eläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan vuosina 1996-2017 (työeläkkeet)

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yleisin tekijä

Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä yleisin syy oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (34 prosenttia). Toiseksi yleisin sairauspääryhmä oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (29 prosenttia), jonka osuus on hivenen lisääntynyt parin viime vuoden aikana (ks. kuva 1, oikeanpuoleinen taulukko).

Ikäryhmittäin tarkasteltuna reilu puolet (54 prosenttia) viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli 55–62-vuotiaita. Alle 35-vuotiaiden osuus oli vain 10 prosenttia. Nuorille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei ole juurikaan muuttunut viime vuosina.

Iso osa nuorille tilastoiduista työkyvyttömyyseläkkeistä on käytännössä määräaikaisia kuntoutustukia. Kuntoutuksen ansiosta moni päätyy takaisin työelämään ennemmin tai myöhemmin.

Työeläkejärjestelmästä vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (18 600)

Osatyökyvyttömyyseläkkeen saajien osuus kasvussa

Myönteistä kehitystä on tapahtunut myös osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudessa. Kymmenen vuotta aikaisemmin vain noin 14 prosenttia kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2017 vastaava osuus oli lähes 30 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä on kasvanut erityisesti ikääntyneillä työntekijöillä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeessä arvioidaan, että henkilöllä on vielä osa työkyvystään jäljellä. Tällöin osa henkilön toimeentulosta katetaan osatyökyvyttömyyseläkkeellä, ja henkilön on mahdollista tehdä osittaista ansiotyötä eläkkeen rinnalla. Työelämässä jatkaminen, edes osittain, on parempi vaihtoehto myös tulevan vanhuuseläkkeen kannalta, kuin siirtyminen kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosina 2005–2017

Hylkäysten määrässä pientä nousua

Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrässä on ollut laskua koko 2000-luvun ajan. Viime vuosina hakemusten määrä on ollut matalimmillaan koko vuosituhannella. Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkehakemuksia ratkaistiin 21 800, kun kymmenen vuotta aiemmin hakemuksia oli vielä 29 600 kappaletta.

Hylättyjen työkyvyttyömyyseläkehakemusten osuus vuonna 2017 oli noin 30 prosenttia. Hylkäysten osuus on kymmenessä vuodessa noussut noin kymmenellä prosenttiyksiköllä, tosin lukumääräisesti hylättyjen hakemusten määrä on pysynyt lähes samana.

Julkisella sektorilla hakemuksia hylättiin vähemmän kuin yksityisellä. Julkisen sektorin pienempi hylkäysosuus johtuu lievemmästä työkyvyttömyysmääritelmästä ja työsuhdeturvan eroista. Lisäksi yksityisellä sektorilla työttömien osuus työkyvyttömyyseläkkeen hakijoista on selvästi isompi, ja työttömien ryhmässä hylkäysosuudet ovat yleensäkin suuremmat.

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti työeläkejärjestelmässä vuosina 2000–2017

Keskeiset luvut työkyvyttömyyseläkkeistä vuonna 2017:

  • Työkyvyttömyyseläkkeellä yhteensä 145 000 suomalaista.
  • Työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin yhteensä 1,87 miljardia euroa (1,95 mrd vuonna 2016), osuus on noin 7 prosenttia kaikista maksetuista työeläkkeistä.
  • Myönteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen sai 15 300 hakijaa, ammatillisen kuntoutuksen myönteisen päätöksen lähes 7 500 hakijaa.
  • Työkyvyttömyyseläkehakemuksista hyväksyttiin 70,3 prosenttia ja hylättiin 29,7 prosenttia.
  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi ikäryhmistä eniten yli 55-vuotiata (54 prosenttia), 45–54-vuotiaita (25 prosenttia) ja alle 45-vuotiaita (21 prosenttia).

Tiedot koskevat vuotta 2017 eivätkä sisällä kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen Suomen työeläkkeensaajat 2017 -tilastoraporttiin.