Siirry sisältöön

Toimintamme vuonna 2018

Seuraavan vuoden vaaleihin valmistautumista, eläkejärjestelmien erillisyyden selvittämistä ja työeläketietouden lisäämistä. Muun muassa näiden teemojen ympärillä työskentelimme vuonna 2018. Lisäksi kävimme keskustelua työn tulevaisuudesta, tuotimme tilastotietoa työeläkevakuuttajien sijoitusvaroista ja koulutimme muun muassa ammattiliitojen luottamushenkilöitä sekä eläkeläisjärjestöjen hallintoja

Yleiskatsaus

Työmme painopisteitä olivat strategiamme mukaisesti luottamuksen rakentaminen, työhön kannustaminen ja Euroopan unioniin vaikuttaminen. Kevään 2019 vaalit siivittivät syksyä ja talvea teemalla ”Kestävää huolenpitoa kaikille sukupolville”. Tuotimme paljon erilaista aineistoa keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Vaikutimme alaamme koskevan lainsäädännön valmisteluun osallistumalla kuulemisiin, antamalla lausuntoja, ja toimimalla aktiivisesti useissa eri työryhmissä. Lisäksi järjestimme keskeisille sidosryhmille koulutusta sekä Helsingissä että maakunnissa.

Toimintamenomme olivat vuonna 2018 yhteensä 3.076.577 euroa.

Vuoden aikana oli henkilöstövaihdoksia ja perhevapaasijaisuuksia. Palveluksessamme oli yhteensä 19 henkilöä.

Edunvalvonta ja analyysit

Työtämme oli strategiamme mukaisesti luotettavan tiedon ja perusteltujen näkökulmien tuottaminen päätöksenteon tueksi.

Tiedon kerääminen ja analysointi

Laadimme kunkin vuosineljänneksen päätteeksi seuraavat tilastot jäsentemme toimittamien tietojen pohjalta:

 • työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotto (yhteenvetoina ja suurimpien toimijoiden tiedot eriteltyinä)
 • osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun muutosta ennakoivan indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut
 • työeläkevakuutuksien siirtoliiketilastot.

Julkaisimme kyseiset tilastot verkkosivuillamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisimme neljännesvuosittain myös työeläkevakuuttajien sijoituksia käsittelevän sijoitusanalyysimme ja päivitimme sivuillemme työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan ja vakavaraisuuteen liittyvät tilastotiedot.

Laadimme yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen yhteenvedon vuodelta 2017. Lisäksi julkaisimme eräitä aikasarjatietoja näistä tilinpäätöstiedoista.

Julkaisimme selvityksemme työeläkealan it-kustannuksista vuodelta 2017. Toteutimme vastaavan selvityksen nyt kuudetta kertaa.

Julkistimme työeläkealan ja Kelan teettämän tutkimuksen, jossa kysyttiin organisaatioiden rekrytoinnista vastaavilta henkilöiltä näkemyksiä tulevaisuuden työelämässä tarvittavista taidoista, työhyvinvoinnin ylläpidosta sekä suhtautumista alle 30- ja yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin.

Merkittävät edunvalvontateemat ja lainsäädäntöön vaikuttaminen

Vaikutimme useiden toimialaamme koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun, joista keskeisin oli yrittäjän eläketurvan kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö perusti vuonna 2017 työryhmän selvittämään, miten yrittäjän eläkevakuuttamista olisi mahdollista uudistaa, jotta vakuuttaminen olisi nykyistä helpompaa itsensä työllistäjille ja muille pienimuotoista tai satunnaista toimintaa harjoittaville. Vuonna 2018 työryhmä selvitti laajemmin alivakuuttamiseen ja työtulon määrittämiseen liittyviä ongelmia ja kehittämistarpeita.

Vuonna 2018 otimme kantaa myös esimerkiksi lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa sekä tulotietojärjestelmästä aiheutuviin muutoksiin työeläkelainsäädännössä. Lisäksi osallistuimme työeläkevakuuttajien omistajaohjausta koskevaa raportointia sekä työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoon liittyviin eräisiä muita seikkoja koskevan lainsäädännön valmisteluun sekä lausuimme Kevasta annetun lain muuttamisesta.

Olimme mukana sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän työssä.

Annoimme vuoden aikana yhteensä 9 lausuntoa eri ministeriöille, valiokunnille ja Finanssivalvonnalle. Kävimme eduskunnan valiokunnissa ja ministeriöissä kuultavana.

Kartoitimme EU:n ja talous- ja rahaliitto EMU:n tulevaisuutta koskevia näkemyksiä ja toimme työeläkejärjestelmän näkökohtia esille eri areenoilla. Myös keskustelu Euroopan unionin sosiaalisesta pilarista jatkui vuonna 2018 ja käsittelimme sitä eri kanavissamme. Olimme mukana EU:n vuotuisen talouspolitiikan ohjausjaksossa sen eri vaiheissa.

Liityimme Brysselissä toimivien ajatuspajojen CEPS ja Bruegel jäseniksi kevään 2018 aikana. Ajatuspajajäsenyydet auttavat meitä ennakoimaan unionin tulevia lainsäädäntöhankkeita ja kehityssuuntia aiempaa aikaisemmin ja paremmin.

Jatkoimme työtä työeläkeindeksin muuttamiseen liittyvän keskustelun parissa. Tuotimme aiheeseen liittyen laskelmia, taustamuistioita sekä muita aineistoja. Pyrimme muun muassa nostamaan esille tehokkaita ratkaisuja eläkeläisten toimeentulo-ongelmiin. Olemme nostaneet esiin näkökulmia syntyvyyteen ja sen vaikutuksista työeläkejärjestelmään. Olimme mukana Väestöliiton väestöpoliittisen ohjelman ”Väestöpolitiikka Nyt – Suomen idea?” suunnittelussa.

Viestintä, koulutus ja yhteiskuntasuhteet

Merkittävät viestinnälliset teemat ja tilaisuudet

Sisällöllisiä painopisteitämme olivat

 • sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus eläkkeiden rahoitukseen ja eri ikäluokkien toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä
 • tulevaisuuden työelämä ja työeläketietouden lisääminen
 • työeläkealan vastuullisuus ja vastuullinen sijoittaminen
 • syntyvyyden vaikutukset työeläkejärjestelmään ja positiivinen perhepuhe.

Työeläketietouden lisääminen lapsille ja nuorille

Tavoitteemme on lisätä nuorten ymmärrystä työn ja työeläkkeen merkityksestä.

Kolmevuotisen yhteistyöhankkeemme toinen vuosi käynnistyi Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:in kanssa. Työeläketeemat vahvistuivat osana TAT:in Yrityskylä-toimintaa, jossa oppilaat tutustuvat pelin ja opiskeluaineistojen kautta yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään eri rooleissa. Työeläkeasiat tulivat myös osaksi uutta lukiolaisille suunnattua digitaalista talouden ja liike-elämän kurssikokonaisuutta. Yhteistyön tiimoilta vedimme uuteen vaikuttamiseen liittyviä työpajoja TAT:in TakeOffissa.

Keskustelua työn tulevaisuudesta

Järjestimme työeläkealan ja Kelan yhteisen keskustelutilaisuuden ”Työ on uusi musta”, jossa pohdittiin suomalaisen työn tulevaisuutta ja sitä, millaisia taitoja työntekijöiltä vaaditaan. Julkaisimme sen yhteydessä tulokset IRO Research Oy:n toteuttamasta kyselystä, jossa selvitimme organisaatioiden rekrytoinnista vastaavilta henkilöiltä näkemyksiä tulevaisuuden työelämässä tarvittavista taidoista, työhyvinvoinnin ylläpidosta sekä suhtautumista alle 30- ja yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin.

Jakelukanavamme

Kerroimme näkemyksistämme sekä jaoimme edunvalvonnassa ja analyysitoiminnoissa tuotettuja aineistoja eri kanavien kautta.

Viestimme meille tärkeistä teemoista ja toiminnastamme monipuolisesti verkkosivuillamme. Uutisten (130 kpl) lisäksi tuotimme muun muassa Kysymyksiä ja vastauksia –tietopaketteja ja kokoavia teemasivuja.

Työeläkejärjestelmän ja -alan ajankohtaisimpia aiheita käsittelevä uutiskirjeemme ilmestyi vuoden aikana 11 kertaa. Vuonna 2017 lanseerattu palkansaajille suunnattu eläkeinfokirjeemme on vakiinnuttanut paikkansa ja tilaajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Kirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tela-blogissamme julkaisimme työntekijöidemme kirjoituksia (27 kpl). Vierasbloggarina toimimme Veronmaksajien Taloustaito-blogissa kesään 2018 asti.

Tuotimme asiantuntija- ja mielipidekirjoituksia sanoma- ja aikakauslehtiin (13 kpl). Lisäksi toimimme vieraskolumnistina myös Kanavassa ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi viestimme valtakunnallisilla (9 kpl) ja maakunnallisilla tiedotteilla (16 kpl) sekä asiantuntijoita ja toimittajia yhteen kokoavan Kuka-palvelun kautta.

Lanseerasimme vuoden lopussa Sillanrakentajat-podcastin, jossa katsomme eläkejärjestelmää pidemmälle ja syvemmälle dialogin keinoin toimittaja Maria Veitolan haastattelemana. Kerroimme aktiivisesti toiminnastamme ja työeläkealan ajankohtaisista aiheista sosiaalisen median palveluissa, kuten Twitterissä ja Facebookissa. Myös useat työntekijämme toimivat aktiivisesti Twitterissä. Kerroimme toiminnastamme myös LinkedIn-yhteisöpalvelussa sekä Instagram-kuvapalvelussa.

Muut tilaisuudet

Järjestimme yhteistyössä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan kanssa seminaarin, jossa esiteltiin uutta tutkimustietoa työeläkkeiden rahoituksen pitkän aikavälin tilasta ja siitä, miten riskit jakautuvat sukupolvien välillä. Seminaarissa kuultiin myös tärkeimmät opit Tanskan ja Hollannin eläkeuudistuksista ja uudistusaikeista.

Järjestimme maakuntakierroksen, jossa tapasimme EETU ry:n eläkeläisaktiiveja heille suunnatussa työeläkekoulussa liittyen sukupolvikysymyksiin, omaisuudensuojaan sekä työeläkkeiden rahoituksen kestävyyteen.

Lisäksi järjestimme oppimistapahtuma Dare to Learnissa yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa työpajan, jossa suunniteltiin elinikäisen oppimisen kumppanuuksia yritysten ja oppilaitosten välille sekä tunnistettiin tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistä.

Koulutus- ja sidosryhmätoiminta

Yhteiskunnallisen koulutuksemme ja sidosryhmätyömme tavoitteena on varmistaa, että yhteiskunnan nykyiset ja tulevat vaikuttajat tuntevat työeläkejärjestelmäämme. Vuonna 2018 koulutuksemme teemoina olivat muun muassa

 • työeläkkeiden rahoituksen kestävyys
 • eläkejärjestelmän perusperiaatteet ja päätöksenteko
 • nykyisten ja tulevien eläkeläisten toimeentulo sekä eläkkeiden riittävyys
 • sukupolvikysymykset eläkkeissä
 • työeläkekuntoutus ja vakuutuslääkärien toiminta
 • eläkepoliittiset avaukset.

Koulutustoimintamme koostui työeläkekouluista ja asiantuntijaluennoista. Järjestimme vuoden aikana noin 50 koulutustilaisuutta.

Toteutimme vuoden aikana myös alueellisten työeläkekoulujen kiertueen yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen (SAK, Akava, STTK) ja Eläketurvakeskuksen kanssa yhteensä 16 paikkakunnalla.

Järjestimme omat työeläkekoulut myös nuorille päättäjille ja työmarkkinajärjestöjen toimihenkilöille sekä eläkeläisjärjestöjen hallinnoille.

Työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenet

Toteutimme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenten koulutusohjelman kaksi kertaa vuoden aikana. Järjestimme myös ajankohtaisseminaarin eläkkeiden omaisuudensuojasta.

Työskentely ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmissä

Osallistuimme vuoden aikana useiden työryhmien ja neuvottelukuntien toimintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset työryhmät, neuvottelukunnat ja jaostot:

 • yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittänyt työryhmä
 • kannustinloukkutyöryhmä
 • eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävä työryhmä alaryhmineen
 • EU-asioiden valmistelujaostot
  • EU16 (vakuutuspalvelut)
  • EU25 (sosiaaliasiat)
  • EU27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset)

Muut ryhmät ja toimikunnat:

 • EU:n julkisen sektorin yhteisten tilinpäätösstandardien (EPSAS) kansallinen valmistelutyöryhmä (VM)
 • kansallisen Tulorekisteri-hankkeen ohjausryhmä ja yhteistyöryhmiä (VM)
 • joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmä (VM)
 • kuntoutusasiain neuvottelukunta (Kela)
 • työterveyshuoltoneuvottelukunta (Kela)
 • Vakuutuskuntoutus VKK:n hallitus (VKK)
 • Kuntoutussäätiön hallitus (Kuntoutussäätiö)
 • finanssialan sektori ja vakuutusalan poolitoimikunta (Huoltovarmuuskeskus)
 • aktuaaritoimikunta (FA)
 • kansalaisviestinnän ryhmä (ETK)
 • tietohallintoryhmä (ETK)
 • tietosuojaryhmä (ETK)
 • alan yhteisen Tulorekisteri-hankkeen ryhmät

Eurooppalaiset ja kansainväliset työryhmät:

 • AEIP Comission I – EU Coordinated Retirement Schemes (I pilarin eläkkeitä käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Comission II – Occupational Pension (eläkerahastoja käsittelevä työryhmä)
 • OECD:n Working Party on Private Pensions -työryhmä

Lue myös aiemmat katsaukset: