Siirry sisältöön

Lausunnot

Ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille antamamme lausunnot.

Osakeyhtiölain toimivuus ja muutostarpeet

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien selvitystä osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä sekä selvitystä osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta.

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpano

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Työterveyshuoltolain muuttaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamista. Kannatamme esitystä lain muuttamisesta siten, että työterveyshuollon ammattihenkilöiksi määriteltäisiin myös…

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttaminen (perhe-eläke)

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta. Käytännössä muutokset koskevat perhe-eläkkeitä. Kerroimme ministeriölle kannattavamme…

Tulorekisterin kehittämissuunnitelma vuosille 2021–2024

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle koskien tulorekisterin kehittämissuunnitelmaa vuosille 2021–2024. Edustamme Eläketurvakeskuksen kanssa yhdessä työeläketoimialaa tulorekisterin sidosryhmäyhteistyössä.

Hallinnon automaattinen päätöksenteko

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien arviomuistiota hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista. Arviomuistion taustalla on eduskunnan perustuslakivaliokunnan esiin tuoma huomio siitä,…