Siirry sisältöön

Arvo-osuusjärjestelmä ja selvitystoiminta

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamiseksi.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Osakeomistusten julkisuudella on ollut pitkät perinteet Suomessa ja suomalaisessa arvopaperilainsäädännössä. Julkisuus on omalta osaltaan rakentanut ja lujittanut luottamusta arvopaperi- ja pääomamarkkinasääntelyyn sekä omistamisen avoimuuteen.
  • Arvopapereiden säilytys- ja selvityspalveluiden kilpailun lisääminen ja työeläkevarojen sijoitustuottoja rasittavien kaupankäynti-, selvitys- ja säilytyskulujen väheneminen on institutionaalisten työeläkesijoittajien kannalta hyvä uudistus.
  • Tärkeä tekijä institutionaalisen sijoittajan kannalta on selvitys- ja säilytystoiminnan sujuvuus ja luotettavuus. Mikäli palveluntarjoaja toimisi jatkossa muusta maasta käsin, on institutionaalisen sijoittajan kannalta tärkeää, että muun muassa omistajarekisteröinnit kirjataan nopeasti, täsmällisesti ja varmuudella.

Institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta esityksen tavoitteet kilpailun lisäämisestä ovat kannatettavia, koska kilpailun myötä odotettavissa oleva kustannusten lasku lisäisi työeläkevarojen sijoitustuottoja.

Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Tästä syystä arvo-osuusjärjestelmän ja selvitystoimintojen luotettavuus sekä omistajaoikeuksien rekisteröityminen ovat institutionaaliselle työeläkesijoittajalle tärkeitä intressejä. Kun toiminta kansainvälistyy ja avautuu laajemman toimijajoukon kilpailulle, on tärkeää varmistaa toiminnan sujuvuus ja varmuus sekä omistajaoikeuksien käytön helppous. Muun muassa transaktioiden rekisteröintinopeus ja –tarkkuus tulee säilyttää vähintään yhtä korkealla tasolla kuin nykyisin Suomessa on ollut.

Arvopaperimarkkinalainsäädännössä julkisuusperiaatteella on pitkä perinne ja julkisuus on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi. Julkisuuskäytäntö on osaltaan lujittanut yleistä luottamusta arvopaperijärjestelmään sekä pörssivaihdantaan. Julkisuuden turvaamisen näkökulmasta nyt lausuttavana olevaa esitystä voidaan pitää lähtökohdiltaan perusteltuna.