Strategian mukainen perustehtävämme on vahvistaa työeläkejärjestelmää ja vaikuttaa alan toimintaympäristöön. Vaikutamme toiminnallamme työeläkealaa koskevaan lainsäädäntöön, alan yleiseen maineeseen sekä työeläkejärjestelmä kohtaa tunnettuun luottamukseen. Strategiamme hyväksyttiin Telan hallituksessa joulukuussa 2015. Se ulottuu vuosille 2016 - 2019.

Telan strategia 2016-2019

Perustehtävä

Perustehtävämme on vahvistaa työeläkejärjestelmää ja vaikuttaa alan toimintaympäristöön.

 • Toimimme työeläketurvan hajautetun toimeenpanon puolesta ja kehitämme parhaita käytäntöjä, myös alan omia suosituksia.
 • Tuotamme luotettavaa tietoa ja perusteltuja näkökulmia yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.
 • Jaamme luotettavaa tietoa työeläkejärjestelmään liittyvistä asioista viestinnän, sidosryhmätyön ja yhteiskunnallisen koulutuksen avulla.

Strategiset valintamme

Vaikutamme toiminnallamme

 • työeläkealaa koskevaan lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin,
 • alan yleiseen maineeseen ja
 • työeläkejärjestelmää kohtaan tunnettuun luottamukseen.

Keskitymme alan edunvalvontaan ja sitä tukevaan viestintään ja analyysityöhön. Teemme myös edunvalvonnan tavoitteita tukevaa yhteiskunnallista koulutusta.

Strategiset teemamme

Strategiset teemat määrittävät toimintamme painopistealueet. Strategiset teemamme ovat:

1. Luottamuksen rakentaminen

Suomalainen työeläkemalli takaa kattavan, kestävän ja katottoman turvan kaikille ansiotyötä tekeville. Mallimme on osittain rahastoiva. Se tarkoittaa sitä, että jokainen työelämässä oleva sukupolvi maksaa vuorollaan suuren osan kulloinkin eläkkeellä olevan polven eläkkeistä ja loppuosa rahoituksesta tulee eläkevaroille saatavista sijoitustuotoista. Työeläkemallimme tarvitsee ihmisten luottamusta toimiakseen, kehittyäkseen ja säilyäkseen tulevaisuudessakin vahvana.

Luottamuksen ulottuvuuksia ovat muun muassa

 • Työeläkevakuuttajien toimintaan kohdistuva luottamus
 • Eläkeasioiden valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuva luottamus
 • Talouden tilaan ja työllisyyteen kohdistuva luottamus
 • Lakisääteiseen työeläkkeen rooliin ja asemaan kohdistuva luottamus

2. Työhön kannustaminen

Eläkeajan hyvinvointi ja toimeentulo rakentuvat työuran aikana tehdylle työlle. Eläke kertyy jokaiselle hänen omien työuranaikaisten ansioidensa mukaan. Tämän vuoksi työn tekeminen, työhön pääseminen, työssä jaksaminen ja työssä pysyminen ovat tärkeitä riittävän työeläkkeen kertymiselle.

Työhön kannustamisen ulottuvuuksia ovat muun muassa

 • Tulevan työuran rakentaminen
  • opiskelu- ja alavalinnat
  • syrjäytymisen ehkäiseminen
  • maahanmuuttajien kotouttaminen
 • Työn tekeminen
  • työurien pidentäminen
  • työhyvinvointi ja työkyvyttömyysriskin hallinta
  • uudet eläkemuodot (työuraeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke)
 • Työuran katkokset
  • perhevapaat
  • työttömyys
  • uranvaihdokset
 • Työkyvyn horjuminen
  • ammatillinen kuntoutus
  • osatyökykyisyys ja osittainen työkyvyttömyyseläke
  • työkyvyttömyyseläke

3. Euroopan unioniin vaikuttaminen

Työeläke on osa Suomen lakisääteistä sosiaaliturvaa, josta päätetään kansallisesti. Tästä huolimatta Euroopan unionista tuleva sääntely ja erilaiset määräykset vaikuttavat työeläkejärjestelmämme toimintaan monella eri tavalla.

Työeläkemallillamme on EU:ssa vakiintunut ja tunnustettu oikeudellinen asema. Sen ansiosta työeläkevakuuttamisemme ei ole rajat ylittävän kilpailun piirissä ja jokaisen työeläkevakuuttajan pääkonttori on Suomessa. Myös työeläkelaitosten vakavaraisuuden sääntely ja valvonta tapahtuu suomalaisen lainsäädännön nojalla Suomessa.

Euroopan unioniin vaikuttamisen ulottuvuuksia ovat muun muassa

 • Euroalueen ja EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan yhteensovittaminen
 • Riittävät ja kestävät eläkkeet (komission tavoite eläkejärjestelmille)
 • EU:n perussopimusten mahdollinen muuttaminen ja sen vaikutukset
 • Sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutuksen rooli ja elintila EU:ssa

Tahtotila

Visiomme on olla aloitteellinen ja arvostettu työeläkealan ääni.