Siirry sisältöön

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskeva arviomuistio

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskevaan arviomuistioon.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Uudistuksen lähtökohtana tulee olla työeläkejärjestelmän hajautetun toimeenpanon vahvistaminen. Tämä tukee riskien hajauttamista sekä työeläkevarojen käyttöä vain työeläketurvan hoitoon.
  • Työeläketurvan järjestämisvaihtoehdot tulee pitää vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etuja tukevina sekä keskenään kilpailukykyisinä. Kilpailuneutraliteetin tulee olla sääntelyn kehittämisen lähtökohta.
  • Työnantajien valinnanmahdollisuudet työeläketurvan järjestämistavassa on säilytettävä. Eläkesäätiöt ja –kassat ovat tärkeä osa hajautetun järjestelmän kokonaisuutta. Siksi vaihtoehdon säilyminen elinvoimaisena on koko järjestelmän etu.
  • Strategisena valintana kokonaisuudistuksessa tulisi olla eri eläkelaitosten erityisluonteen määrittely, ei eri eläkelaitostyyppien välisten erojen poistaminen.
  • Uudistuksessa on tärkeä varmistaa, ettei järjestelyjä tehdä siten, että työeläkevaroja siirtyy työeläkejärjestelmän ulkopuolelle.

Yleistä

Katsomme, että arviomuistiossa on käsitelty hyvin eläkesäätiöitä ja vakuutuskassojen sääntelyä koskevaa nykytilaa. Arviomuistio antaa hyvät edellytykset keskustelulle eri osapuolten välillä.

Näkemyksemme mukaan eläkesäätiöt ja eläkekassat ovat tärkeä osa työeläkejärjestelmän hajautettua toimeenpanoa, mitä voidaan tukea kokonaisuudistuksella. Työnantajien valinnanmahdollisuudet työeläketurvan järjestämistavan valinnassa on säilytettävä. Työeläkevakuuttajien on jatkosakin voitava sijoittaa työeläkevaroja monipuolisesti ja erilaisilla sijoitusstrategioilla, jotta sijoitustoiminnan riskit hajautuvat. Työeläkevakuuttamisen palvelujen laatua on voitava kehittää ja räätälöidä erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Hajautuksesta saadaan parhaimmat hyödyt, kun markkinoilla on keskenään erilaisia toimijoita. Eläkesäätiöt ja –kassat ovat tärkeä osa hajautettua toimeenpanoa. Vaihtoehdon säilyminen elinvoimaisena on koko järjestelmän etu. Tämä kuitenkin edellyttää, että hajautetun toimeenpanojärjestelmän perustat antavat tasapuoliset toimintamahdollisuudet eri toimijoille kilpailuneutraliteetti huomioiden. Kilpailuneutraliteetin tulee olla sääntelyn kehittämisen lähtökohta.

Toteamme, että Eläketurvakeskus on vuonna 2008 valmistellut työeläkerahastolakiluonnoksen, jonka hyödyntäminen jatkovalmistelussa on tarkoituksenmukaista.

Jäsentemme mielipiteet ovat lausuntopyynnön yksittäisten kysymysten osalta risteävät, eikä meillä ole tässä vaiheessa valmistelua esittää yksimielistä näkemystä kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Näin ollen lausunnossamme tuodaan lähinnä esille asiaan vaikuttavia seikkoja, joita on syytä analysoida tarkemmin valmistelun edetessä.

Yleiset kysymykset

Arviomuistion virheettömyys

Näkemyksemme mukaan arviomuistio ei sisällä merkittäviä virheitä. Muistiota on kuitenkin paikoin vaikea lukea, koska siinä on sekaisin kuvattu lakisääteistä työeläkettä ja vapaaehtoista eläkettä. Kuvaukset voisi jatkovalmistelussa tehdä eriytetysti, mikä selkeyttäisi asian käsittelyä.

Arviomuistion keskittyminen olennaisiin seikkoihin

Katsomme, että arviomuistion tarkoitusta ja tavoitteita tulisi täsmentää. Pidämme ongelmallisena sitä, että arviomuistiossa ei lainkaan käsitellä säätiöiden ja kassojen toimintamallia ja erityisluonnetta. Jatkovalmistelussa tulisi ensin selvittää, mitkä ovat ne ominaispiirteet, jotka erottavat säätiöt, kassat ja vakuutusyhtiöt toisistaan ja joiden johdosta on perusteltua, että näitä eri eläkelaitostyyppejä tarvitaan jatkossakin. Lähtökohtana tulisi olla eri eläkelaitosten erityisluonteen määrittely, ei eri eläkelaitostyyppien välisten erojen poistaminen.

Voimassa oleva eläkelaitoksia koskeva lainsäädäntö on rakennettu eläkelaitostyyppien kilpailuneutraaliuden pohjalta. Katsomme, että vastaava periaate tulee säilyttää myös tulevassa uudessa sääntelyssä. Lisäksi työeläkkeen järjestämisvaihtoehtojen välistä kilpailutilannetta voisi olla hyvä jatkossa käsitellä analyyttisemmin. Eläkesäätiövaihtoehdolla on keskeisiä vahvuuksia, jotka eivät kuitenkaan ole viime vuosina vaikuttaneet työnantajien päättäessä työeläkkeen järjestämistavasta. Kilpailevat vaihtoehdot on hyvä pitää mahdollisimman selkeinä, jotta vaihtoehtojen käytettävyys säilyisi työnantajien näkökulmasta.

Muistion arviot jäävät osin liian pinnallisiksi. Kannansiirtojen yhteydessä on esimerkiksi tuotu esille päättyneet vakuutukset kuvaamatta lainkaan siihen liittyvää kokonaisproblematiikkaa.

Näkemyksemme mukaan muistiossa olisi tullut myös tarkemmin kuvata eläkesäätiö- ja vakuutuskassalainsäädäntöön vaikuttava EU-sääntely ja siihen lähiaikoina odotettavissa olevat muutokset. Lisäksi olisi tullut analysoida Suomen työeläkejärjestelmän erityisaseman vaikutus käsiteltävin kysymyksiin. Asia tulee huomioida jatkovalmistelussa.

Syyt työeläkeyhtiön valinnalle eläkesäätiön tai –kassan sijasta

Katsomme, että syitä kehitykselle on selvitettävä tarkoin. Selvityksessä voisi analysoida lainsäädännön ja muiden seikkojen vaikutuksia. Samalla tulisi selvittää, miksi eläkesäätiöiden tai kassojen perustaminen on ollut vähäistä viime vuosina.

Aihekohtaiset kysymykset

Lainsäädäntörakenne, 4. luku

Lainsäädännön vaikeaselkoisuus, tulkinnanvaraisuus ja ristiriitaisuus

Toteamme, että arviomuistiossa on tuotu hyvin esiin lainsäädännön vanhentuneisuus ja puutteellisuus sekä osittaisuudistusten aiheuttama rakenteen vaikeaselkoisuus. Asiaa koskeva nykylainsäädäntö on sisäisesti ristiriitaista ja säädökset sisältävät jopa virheellisyyksiä. Pidämme olennaisena, että esimerkiksi muuttunut osakeyhtiölaki huomioitaisiin sääntelyssä.

Lakien vaikeaselkoisuus johtuu osittain myös siitä, että niissä säännellään sekaisin sekä lakisääteistä eläketoimintaa, lisäeläketoimintaa ja muuta toimintaa. Mielestämme lainsäädännön jakaminen kolmeen osaan (lakisääteinen eläketoiminta, lisäeläketoiminta ja muu toiminta) voisi selkeyttää sekä valmistelutyötä että lakia. Kaikkien näiden osalta tulisi arvioida toiminnan ja vakuutuslaitosten luonne ja säätelyn tarpeet. Lisäeläketoiminnan eriyttämistä omaksi lainsäädännökseen on arvioitava myös Suomen työeläkejärjestelmän EU-oikeudellisen erityisaseman valossa.

Näkemyksemme mukaan vastuunsiirrossa siirtyvän vakavaraisuuspääoman laskentaa koskevia säännöksiä, joita ei laissa juurikaan ole, tulisi selkeyttää. Riittävän lainsäädäntöpohjan puuttuessa Finanssivalvonta on ajan myötä kehittänyt asiassa omia ratkaisukäytäntöjään ja tulkintojaan, mikä on ongelmallista ennakoitavuuden kannalta. Myöskään omistajien eli säätiötyönantajien tai –kassan jäsenten vastuun rajat eivät ilmene riittävästi lainsäädännössä ja niitä tulisi selkeyttää.

Työeläkerahastolain taustalaki ja itsenäisyys

Katsomme, että jatkovalmistelussa tulisi ensin tehdä linjaukset uudistuksen päätavoitteista ja säätiöiden ja kassojen erityisluonteen määrittelystä. Vasta sen jälkeen voidaan pohtia taustalakia ja itsenäisen lain tai viittaustekniikan käyttämistä. Emme kannata säätiölain ottamista työeläkerahastolain taustalaiksi.

5. Luku; Perustaminen ja vakuutuskannan siirrot

Eläkesäätiön ja eläkekassan perustamisedellytykset ja perustamismenettelyn tarkoituksenmukaisuus

Osa jäsenistämme katsoo nykyisten sääntöjen olevan toimivia ja osa katsoo säännösten vaativan muokkausta etenkin taloudellisen tasapuolisuuden kannalta. Osa jäsenistämme katsoo, että eläkesäätiön perustamiseen liittyvä riskinjako ei ole tasapuolinen. (Asiaa on avattu tarkemmin vakavaraisuuspääomaa käsittelevässä kohdassa.)

Sääntely koskien palveluntarjontaa eläkesäätiöille ja –kassoille

Toteamme, että eläkesäätiö- ja kassatoiminta edellyttää eläketurvan toimeenpanossa tarvittavia laskenta- ja muita vastaavia palveluja. Työeläkeyhtiöiden mahdollisuus tarjota näitä palveluja voisi edesauttaa palvelujen saatavuutta esimerkiksi säätiön perustamistilanteessa. Katsomme, että on tarkoin selvitettävä, mitä sääntelyä tällainen palvelutarjonta edellyttäisi ja olisiko palvelujen tarjonta ylipäätänsä mahdollista kilpailunäkökohdat ja lakisääteisen työeläkevakuutuksen EU-oikeudellinen erityisasema huomioiden. On tärkeä selvittää myös hinnoittelun vaikutus suhteessa palvelujen saatavuuteen.

Työantajakohtaisia kannansiirtoja koskevat vaatimukset

Jäsentemme näkemykset poikkeavat toisistaan kannansiirtojen suhteen.

Vakuutettujen lukumäärä

Jäsenistämme eläkesäätiö- ja kassakentän edustajat katsovat, että vakuutettujen lukumäärää koskevaa sääntelyä tulisi joustavoittaa ja vakuutettujen lukumäärää ei tulisi asettaa purkamisrajaksi. Esitetyn näkemyksen mukaan nykyinen 300 työntekijän raja on korkea ja vanhanaikainen. Joustavoittaminen edellyttäisi, että rajaa laskettaisiin merkittävästi ja se sidottaisiin palkkasummaan. Lisäksi erillisestä 50 työntekijän rajoituksesta tulisi luopua kokonaan.

Jäsenistämme työeläkeyhtiöt puolestaan pitävät rahastonsiirrossa 300 vakuutetun minimirajaa perusteltuna. Jos raja olisi matalampi, vakuutuksen luonne hämärtyisi ja myös hallintokulut voisivat olla kohtuuttoman korkeat. Kannansiirroissa tulee näkemyksen mukaan huomioida rahaston elinkelpoisuus valta- ja vastuukysymykset huomioiden.

Kantojen yhdistäminen

Eläkesäätiöt ja -kassat pitävät epäkohtana sitä, että alle 300 työntekijän vakuutuskanta vakuutusyhtiössä ei ole siirrettävissä, edes toiminnassa olevaan eläkesäätiöön, vaikka toimesta ei aiheudu menetyksiä työeläkeyhtiölle, koska siirron tekijä maksaa siirrosta aiheutuvat kustannukset. Tämän näkemyksen mukaan pitäisi olla mahdollista muodostaa eläkesäätiö kannansiirroilla useista työeläkeyhtiöistä.

On myös esitetty, että eläkelaitossiirrot työeläkeyhtiöiden välillä estävät oman eläkesäätiön perustamisen. Kun työeläkeyhtiöön kertyneiden eläkevastuiden siirtäminen on sallittu, tulisi myös vanhaan työeläkeyhtiöön jääneiden eläkevastuiden siirtäminen eläkesäätiöön olla mahdollista. Siirrosta ei aiheutuisi menetyksiä työeläkeyhtiölle, koska eläkesäätiön perustaja maksaa siirrosta aiheutuvat kulut.

Työeläkeyhtiöt puolestaan pitävät kantojen yhdistämisen mahdollisuutta toteutukseltaan haastavana, jos kyse on muusta, kuin saman työnantajan eri yhtiöissä vakuutetuista osastoista. Pääoman siirron pitäisi olla neutraalia myös luovuttavan yhtiön näkökulmasta. Luovuttavaa yhtiötä ei pitäisi rangaista siirtyvän pääoman määrittelyssä.

Päättyneet vakuutukset

Toteamme, että päättyneen vakuutuksen problematiikkaa ei ole käsitelty arviomuistiossa kattavasti. Päättyneiden rahastojen siirtoon liittyy kuitenkin useita esimerkiksi sopimusoikeudellisia haasteita, joita tulisi arvioida tarkemmin.

Vakavaraisuuspääomaa koskeva sääntely ja eläkelaitostyypistä riippumaton symmetrinen sääntely

Jäsenistöllämme on keskenään eriäviä mielipiteitä asiasta.

Jäsenistämme eläkesäätiöt ja –kassat korostavat sitä, että symmetrisen sääntelyn sijasta tulisi keskittyä tasapuoliseen sääntelyyn etenkin työnantajan näkökulmasta katsottuna. On esitetty, että työeläkeyhtiöstä siirrettävän vakavaraisuuspääoman pitäisi määräytyä eläkevastuiden mukaisessa suhteessa.

Eläkesäätiöiden ja –kassojen näkemyksen mukaan nykysääntely johtaa siihen, että eläkesäätiön perustajan pitää aloittaa eläkelaitos huomattavalla epäonnistumisen riskillä. Käytännössä uuden eläkesäätiön pitäisi pystyä saavuttamaan merkittävästi isompia tuottoja pienemmällä pääomalla. Epäkohtana on myös pidetty sitä, että jos siirtyvä vakavaraisuusprosentti ylittää työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoman, eläkesäätiön perustajan on täydennettävä erotus omalla kustannuksellaan.

Edelleen eläkesäätiön perustamiseen liittyvää riskijakoa ei myöskään pidetä oikeudenmukaisena. Kannanluovutuksen yhteydessä työeläkeyhtiön vakavaraisuuden heikentyessä tappio jaetaan eläkesäätiön perustajan ja työeläkeyhtiön kesken, mutta vakavaraisuuden noustessa nousu jää vain yhtiön eduksi.

Jäsenistämme työeläkeyhtiöt puolestaan korostavat symmetrian säilyttämistä ja painottavat sitä, että sääntelyllä tulee huolehtia siitä, ettei työeläkevaroja siirretä esimerkiksi eläkesäätiön kautta kierrättämällä pois eläkejärjestelmästä. Työeläkeyhtiöt pitävät tärkeänä, että siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä on säännelty laissa. Lisäksi työeläkeyhtiöt korostavat sitä, ettei millekään eläkelaitokselle saa syntyä velvoitetta ottaa vastaan vakuutuskantaa ilman riittävää vakavaraisuuspääomaa.

Kannansiirtoja koskeva karenssiaika

Jäsentemme mielipiteet ovat jakautuneet.

Eläkesäätiöt ja -kassat pitävät nykyistä viiden vuoden rajoitusta suhteettoman pitkänä. Pitkä määräaika sekä rajoittaa että ehkäisee oman eläkesäätiön perustamista, sillä eläkesäätiön perustaja joutuu eläkesäätiötä perustettaessa varautumaan myös laadukkaiden ja kohtuuhintaisten palveluntarjoajien olemassaolo.

Työeläkeyhtiöt puolestaan pitävät viiden vuoden karenssiaikaa perusteltuna. Viiden vuoden karenssiajan katsotaan tukevan eläkevakuutustoiminnan pitkäjänteisyyttä. Karenssiaika on perusteltu myös sen estämiseksi, ettei varoja pureta pois eläkejärjestelmästä. On myös huomattava, että kannansiirrot ovat työläitä. Lyhyet karenssiajat voivat johtaa siihen, että edellistä siirtoa ei välttämättä ehdittäisi tehdä ennen seuraavaa.

6. Luku; Hallinto ja valvonta

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallintoa ja valvontaa koskevien säännösten tarkoituksenmukaisuus

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallintoa ja valvontaa koskevien säännösten tarkoituksenmukaisuutta on käsitelty hyvin arviomuistiossa. Nykyisin eläkesäätiö- ja kassalainsäädännön hallintomallit eroavat paljon toisistaan. Jatkovalmistelussa olisi vielä hyvä arvioida eri hallintomallien toimivuutta ja kehittämistä. Lisäksi viimeaikaiset kassojen selvitystilat tulisi arvioida hallinnon näkökulmasta. Myös Finanssivalvonnan aihepiiriä koskevaa ohjeistuksen tulee olla ajantasaista ja selkeää.

7. Luku; Sijoitustoiminta

Eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitustoiminnan sääntely ja lisäeläkevastuun katteena olevien varojen sijoittamista koskevat säännökset

Toteamme, että eläkesäätiöiden ja –kassojen lisäeläketurvan sijoittamisen säännöt ovat vanhentuneet, monimutkaiset ja sisällöltään ristiriitaiset. Useiden muutosten vuoksi säännöt ovat hankalasti sovellettavissa ja myös valvottavissa.

Eläkesäätiöiden ja –kassojen lisäeläketurvan sijoittamisen sääntöihin tulee merkittävästi vaikuttamaan EU:ssa vireillä oleva IORP-direktiivin uudistus ja siinä tehtävät päätökset. On huolehdittava siitä, ettei EU:n lisäeläkkeitä koskevia vakavaraisuussäännöksiä kehitetä niin raskaiksi, että ne ovat mahdottomia pienille toimijoille, kuten eläkesäätiöille ja –kassoille. IORP-uudistuksen sisältöä ja aikataulua on seurattava tarkoin jatkovalmistelussa.

Pidämme tärkeänä sitä, että osaamisvaatimukset ovat eläkesäätiöissä ja –kassoissa tasolla, joka tukee hajautetun järjestelmän uskottavuutta. Myös vastuun ja vallan kassoissa ja säätiöissä on oltava tasapainossa. Yksittäisten toimijoiden luotettavuudella on vaikutusta koko järjestelmän uskottavuudelle. Myös valvonnan ja ennen kaikkea valvonnan reagointikynnyksen tulee olla asianmukaista.

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen sijoittamista koskevat säännökset ovat uudistettavana osana sosiaali- ja terveysministeriön vakavaraisuuslainsäädännön kokonaisuudistusta myös säätiöiden ja kassojen osalta. Linjausten tekeminen tältä osin tulee tehdä osana vakavaraisuusuudistusta.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen hallituksilta edellytettävä sijoitustoiminnan asiantuntemus

Katsomme, että sijoitustoiminnan asiantuntemusta koskevaa sääntelyä tulisi täsmentää siten, että eläkesäätiöiden ja kassojen hallituksissa on oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Työeläkeyhtiöiden sääntelyä vastaavasti kollektiivisen osaamisen on oltava riittävää.

Voimassa oleva eläkesäätiö- ja kassalain määräys johtuu pakottavasta direktiivistä 2003/41/EY mikä koskee lisäeläketurvaa ja mahdollistaa neuvonantajien käyttämisen. Säännöksen uudelleen kirjoittaminen ei saa johtaa siihen, että eläkesäätiöt ja eläkekassat eivät enää voisi ostaa varainhoitopalveluita.

8. Luku; Purkaminen ja vakuutuskannan siirrot

Eläkesäätiöiden ja -kassojen purkamiseen ja vakuutuskannan siirtoihin liittyvät ongelmat

Katsomme, että nykyisen purkamista koskevan sääntelyn vanhentuneisuus ja puutteellisuus korostuu erityisesti varattomuuteen liittyvissä tapauksissa. Lainsäädännön puutteellisuus voi aiheuttaa jopa oikeusturvariskejä. Vapaaehtoisesti tehtävissä puruissa ja kannansiirroissa ei ole vastaavia ongelmia.

Katsomme, että jatkovalmistelussa tulisi selvittää tarkemmin vakuutuskannan pakkosiirtoon ja vapaaehtoiseen siirtoon liittyviä kysymyksiä. Nykyinen prosessi on epäselvä esimerkiksi tilanteessa, jossa halukkaita vastaanottajia vakuutuskannalle ei löydy. Nykysääntely ei tarjoa selkeitä ohjeita tällaiseen tilanteeseen. Asia tulee selvittää koko työeläkealan osalta.

Purkamismenettelyä koskevat säädökset

Katsomme, että säännökset tulisi uudistaa. Uudistamisessa on huomioitava eri tilanteet (vapaaehtoiset purut, pakkopurut ja selvitystilat). Purkamismenettelyä koskevien säännösten tulisi olla johdonmukainen kokonaisuus.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen varautuminen mahdollisiin sijoitustoiminnan tappioihin

Toteamme, että eläkesäätiöiden ja -kassojen varautumista mahdollisiin sijoitustoiminnan tappioihin on selvitetty useasti. Lähtökohtaisesti osa-alueen selvittäminen on luontevinta käsitellä vakavaraisuussäännösten yhteydessä.

Pakkoselvitystilan johdosta vastaanottavalle eläkelaitokselle luovutettavan vakavaraisuuspääoman sääntely

Toteamme, että vapaaehtoisen purkamisen ja pakkopurkamisen vpo-vaatimukset pitäisi tarkentaa ja varmistaa, että eläkelaitos lähtökohtaisesti puretaan silloin, kun siellä on vielä riittävä määrä varoja. Lainsäädäntövalmistelun yhteydessä olisi hyvä analysoida kokemukset selvitystilaan joutuneista eläkelaitoksista, niiden toiminta ja syyt selvitystilaan joutumiselle sekä se, miten voimassa oleva lainsäädäntö on toiminut näissä tilanteissa. Selvää on, että lainsäädäntö on tältä osin sekavaa ja puutteellista. Uudistuksessa on tärkeä varmistaa, että tehtävät järjestelyt ovat kestäviä työeläkejärjestelmän kannalta.

Tulevassa lainsäädännössä tulisi myös arvioida työnantajien/osakkaiden vastuu ja konkurssiyhteisvastuun laajuus.

Uusi eläkelaitostyyppi, jossa sekä lisämaksuvelvollisuus että mahdollisuus purkaa vakavaraisuutta eläkelaitoksesta olisivat nykyistä sääntelyä rajoitetummat?

Uutta eläkelaitostyyppiä on arviomuistiossa kuvattu varsin vähän. Jotta uusi eläkelaitostyyppi olisi aidosti kiinnostava vaihtoehto, katsomme, että sen tulisi erottautua selkeästi olemassa olevista vaihtoehdoista. Lisäksi tilanne on arvioitava myös huolellisesti EU-sääntelyn kannalta.

Eläkesäätiöt ja -kassat ovat tuoneet esille, että toimialakohtainen eläkekassa voi kiinnostaa joitakin pieniä samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Yksi vaihtoehto tämän näkemyksen mukaan on eläkelaitostyyppi, jossa olisi rajoitettu oikeus asiakashyvityksiin ja rajoitettu vastuu sijoitustoiminnan tappioista. Erona työeläkeyhtiöön tällaisessa eläkelaitoksessa vastuu työkyvyttömyyseläkkeistä voisi määräytyä laitoskohtaisen kannan perusteella.

Lopuksi

Meillä ei ole ollut mahdollista tässä vaiheessa prosessia sovittaa yhteen jäsentemme erilaisia näkemyksiä. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että jäsenlaitosten erilaiset kannat tuodaan esille, jotta ymmärrys työeläkejärjestelmää ja sen erilaisia toimijoita kohtaan lisääntyy. Jatkovalmistelussa kaikki esitetyt näkemykset tulee arvioida huolellisesti ja pyrkiä yksimieliseen näkemykseen.