Siirry sisältöön

Toimintamme vuonna 2021

Osallistuimme toimintavuoden aikana erilaisten alaamme koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun, järjestimme koulutustilaisuuksia sidosryhmillemme sekä tuotimme taustatietoja erilaisista työeläkkeitä koskevista ajankohtaisista teemoista julkista keskustelua ja sidosryhmiämme varten. Otimme käyttöön uuden tilastotietokannan työeläkevaroista, aloitimme uuden ”Eläke is out there” -vlogin tuottamisen ja käynnistimme yhteistyöhankkeen väestöltään ikääntyvän Suomen yhteiskuntapolitiikan tavoitteista ja vaihtoehdoista. Uudistimme vuoden aikana myös jäsentemme käyttämän extranet-palvelun sekä ulkoisten verkkosivujemme ilmeen ja sisällön.

Yleiskatsaus

Toimintamme ytimessä oli työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen.

Työskentelimme valtaosan vuodesta etäyhteyksien avulla. Myös pääosa tilaisuuksistamme, kokouksistamme ja tapaamisistamme toteutui edelleen etäyhteyksin.

Paransimme omien neuvottelukuntiemme ja työryhmiemme sisäistä viestintää ja dokumenttien hallintaa uudistamalla extranettimme. Uudistimme vuoden aikana myös omat verkkosivumme.

Toimintamenomme olivat vuonna 2021 hieman alle 3,1 miljoona euroa. Menojamme pienensivät edelleen koronasta johtuneet kokoontumis- ja matkustusrajoitukset.

Palveluksessamme oli vuoden lopussa 18 henkilöä.

Edunvalvonta ja analyysit

Lainsäädäntöön vaikuttaminen

Vaikutimme toimialaamme koskevien kansallisten lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun. Niistä keskeisimpiä olivat eläkejärjestelmien yhdistämishanke, yrittäjän eläketurvan kehittäminen, TyEL-rahoitussäädösten kehittäminen, hallintolain uudistaminen automaattisen päätöksenteon osalta sekä henkilötunnuksen uudistaminen. Annoimme lausuntoja toimialaamme liittyvistä asioista sekä kävimme kuultavana eduskunnan valiokunnissa ja ministeriöissä.

Osallistuimme Euroopan komission ikääntymisen vihreää kirjaa koskevaan kuulemiseen sekä eurooppalaisen edunvalvontajärjestömme AEIP:n kautta, että omalla lausunnollamme. Osallistuimme AEIP:n kautta myös Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kuulemisiin toimialamme asioista.

Tiedon kerääminen ja analysointi

Laadimme neljännesvuosittaiset tilastot työeläkevakuuttajien hallinnoimien sijoitusvarojen määrästä, kohdentumisesta ja tuotoista. Ne pohjautuvat jäsentemme toimittamiin tietoihin. Laadimme tietojen pohjalta myös oman analyysimme työeläkevarojen kehityksestä ja siihen vaikuttaneista talouden tapahtumista.

Otimme käyttöön uuden tilastotietokannan, joka sisältää tietoja työeläkevaroista sekä työeläkevakuuttajien sijoitusjakauman ja tuottojen kehittymisestä. Tietokanta tarjoaa mahdollisuuden sijoitusvara- ja osavuositietojen aiempaa monipuolisempaan ja joustavampaan käyttöön kaikille tiedoista kiinnostuneille. Tietokanta on rakennettu palvelemaan erityisesti taloustoimittajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden tietotarpeita. Tilastotietokanta on käytettävissä verkkosivujemme kautta.

Tilastoimme neljännesvuosittain myös työeläkevakuutuksien siirtoliikettä työeläkeyhtiöiden välillä, osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun muutosta ennakoivan indeksin painokertoimia ja osaindeksien pistelukuja. Päivitimme verkkosivuillemme myös työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan ja vakavaraisuuteen liittyvät tilastotiedot Eläketurvakeskuksen ja Finanssivalvonnan tuottamien tietojen pohjalta.

Laadimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen yhteenvedon vuodelta 2020. Päivitimme verkkosivuillemme tilipäätöstiedoista kootut aikasarjat työeläkevakuuttajien markkinaosuustiedoista sekä vakavaraisuuden kehittymisestä.

Julkaisimme myös vuosittain kokoamamme selvityksen työeläkealan it-kustannuksista vuodelta 2020.

Tutkimukset, selvitykset ja muut työt

Laskuperustejaoksemme laati ehdotuksen työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin kehittämiseksi. Työmarkkinaosapuolet eivät kuitenkaan päässeet asiassa ratkaisuun vielä vuoden 2021 aikana.

Olimme mukana selvittämässä työeläkesijoitusten tuottovaatimuksen kehittämistä. Työ koostui kahdesta kokonaisuudesta: yhtiökohtaisen hoitokustannusosan käyttöönoton edellyttämistä säädösmuutoksista ja täydennyskertoimen negatiivisuuden mahdollistavista säädösmuutoksista. Muutoksia käsiteltiin sosiaali- ja terveysministeriön epävirallisessa työryhmässä, joka valmisteli niistä luonnoksen hallituksen esitykseksi loppuvuoden 2021 aikana.

Valmistelimme yhdessä jäsentemme kanssa Työeläkekuntoutuksen suuntaviivat vuoteen 2025 -julkaisun. Sen tavoitteena on tuoda esiin työeläkekuntoutuksen roolia ja vahvistaa sen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Valmistelimme yhdessä työeläkeyhtiöiden ja Finanssiala ry:n kanssa kehittämisehdotuksia työeläkeyhtiöiden hallituksen ja johdon pätevyys- ja kokemusvaatimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Asia on sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa Finanssivalvonnan lainsäädäntöaloitteen johdosta.

Käynnistimme selvityshankkeen lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien työeläkevakuuttajien konkurssia ja selvitystilaa koskevista kysymyksistä. Asiaa koskeva nykylainsäädäntö on niukkaa ja epäselvää. Se on myös osoittautunut riittämättömäksi käytännön tilanteissa. Selvitys kattaa työeläkevakuuttajan selvitystilaan ja konkurssiin liittyvät ongelmakohdat sekä mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot lainsäädännön kehittämiseksi.

Viestintä, koulutus ja yhteiskuntasuhteet

Viestinnälliset teemat

Toimme julkiseen keskusteluun taustatietoja sekä perusteltuja näkemyksiämme

 • sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta eläkkeiden rahoituksessa ja muissa eläketurvaan liittyvissä kysymyksissä
 • väestön ikääntymiseen liittyvistä haasteista ja näkökulmista
 • työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydestä ja työeläkerahastojen tuottojen parantamisesta
 • Suomen eläkejärjestelmän kansainvälisestä arviosta ja työeläkejärjestelmän kehittämisestä
 • työeläkejärjestelmän hajautetusta toimeenpanosta sekä
 • työeläkeindeksiin ja sen muuttamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Osallistuimme SuomiAreenaan yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa keskustelutilaisuudella ”Leikkaisitko mummosi eläkettä?”. Tilaisuudessa pohdittiin sitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työeläkkeet saadaan hoidettua tulevaisuudessa; miten näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa ja mihin niistä kannattaa yrittää vaikuttaa; sekä millaista vanhuudenturvaa haluamme rakentaa ikääntyvässä Suomessa?

Järjestimme lokakuussa talouden ja eläkejärjestelmän tulevaisuutta käsittelevän ”Tervetuloa paratiisiin” -keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa käytiin dialogia syntyvyydestä, maahanmuutosta ja työkyvystä positiivisten tulevaisuuskuvien kautta. Yhteiskunnan myönteisiin kehityskulkuihin keskityttiin niin talouden tunnuslukujen, työllisyyden ja työn tuottavuuden kuin koulutustasonkin näkökulmista.

Viestintäkanavat

Keskeisiä viestintäkanaviamme olivat verkkosivumme sekä sosiaalisen median kanavat Twitter, LinkedIn ja Instagram. Kerroimme niissä näkemyksistämme ja tuottamistamme aineistoista. Julkaisimme myös työeläkejärjestelmän ja -alan ajankohtaisia aiheita käsitteleviä uutiskirjeitä sekä palkansaajille suunnattuja eläkeinfokirjeitä.

Tuotimme asiantuntija- ja mielipidekirjoituksia omien verkkosivujemme Tela-blogiin sekä sanoma- ja aikakauslehtiin. Julkaisimme keskeisistä teemoista myös mediatiedotteita.

Otimme käyttöön videoblogin ”Eläke is out there”. Sen tavoitteena on avata ja taustoittaa eläkkeiden rahoitukseen liittyviä kysymyksiä keskustelevasti ja vuoropuhelun kautta. Ensimmäisissä vlogeissa pohdimme sijoitustuottojen parantamista ja kokonaiseläkevastuita.

Uudistimme vuoden aikana verkkosivujemme teknisen toteutuksen ja visuaalisen ilmeen. Päivitimme samalla myös sivustomme sisältöjä. Otimme uudet sivut käyttöön marraskuussa.

Koulutus- ja sidosryhmätoiminta

Järjestimme vuoden aikana koulutustilaisuudet nuorille päättäjille ja vaikuttajille, eläkeläisjärjestöjen edustajille sekä yrittäjille. Toteutimme yrittäjien tilaisuuden yhteistyössä Suomen yrittäjien aluejärjestön kanssa.

Järjestimme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille tarjottavan koulutuskokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuului yhdeksän erillistä webinaaria. Niissä käsiteltiin muun muassa työeläkejärjestelmän perusperiaatteita, hallintoa koskevaa lainsäädäntöä, työeläkejärjestelmän kestävyyttä, eläkkeiden rahoitusta, työeläkevarojen sijoittamista sekä työeläkevakuuttajien riskienhallintaa ja vakavaraisuutta.

Maakuntiin suuntautuva alueellisten työeläkekoulujen kiertue jäi koronatilanteen vuoksi toteuttamatta.

Järjestimme yhdessä Kelan kanssa lääkäreille suunnatun verkkoseminaarin mielenterveyspotilaiden työhön paluun tukemisesta. Se tarjosi uusia näkökulmia ja keinoja tilanteeseen, jossa potilaan mielenterveysongelma uhkaa johtaa työkyvyttömyyteen. Kerroimme lääkäreille tapausesimerkkien avulla keinoista, joilla potilaan työkykyä voi tukea hoito- ja kuntoutusprosessin eri vaiheissa.

Osallistuimme vuoden aikana sidosryhmiemme tilaisuuksiin omilla puheenvuoroillamme. Tapasimme lisäksi nykyisiä ja tulevia päättäjiä sekä muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Yhteistyöhankkeet

Edellisvuonna käynnistynyt tutkimushanke eri sukupolviin kuuluvien suomalaisten näkemyksistä yhteiskunnan keskeisistä instituutioista valmistui vuoden 2021 aikana. Hanke oli osa E2 Tutkimuksen laajempaa tutkimuskokonaisuutta, ja olimme siinä mukana yhdessä Sitran ja Kuntaliiton kanssa.

Lähdimme pienellä panoksella mukaan myös E2 Tutkimuksen uuteen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään nuorten näkemyksiä elämästä ja yhteiskunnasta. Hankkeen on tarkoitus valmistua alkukesästä 2022.

Käynnistimme yhdessä SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kanssa hankkeen, jossa pohditaan väestöltään ikääntyvän Suomen yhteiskuntapolitiikan pidemmän aikavälin tavoitteita ja vaihtoehtoja. Hankkeen tavoitteena on virittää yhteiskunnallista keskustelua julkisen sektorin roolia ja kokoa koskevista valinnoista ikääntyvän yhteiskunnan koronan jälkeisessä tilanteessa.

Liityimme osaksi ajatuspaja Bruegelin kesällä perustetun hankkeen Future of Work and Inclusive Growth in Europe asiantuntijaverkostoa. Hankkeessa analysoidaan teknologian vaikutusta työn luonteeseen, määrään ja laatuun sekä hyvinvointijärjestelmiin ja osallistavaan kasvuun. Hankkeessa tarkastellaan ja tutkitaan muun muassa tekoälyä, alustataloutta, teknologista kehitystä sekä hyvinvointijärjestelmiä. Verkoston tehtävänä on muun muassa kommentoida meneillään olevaa tutkimusta.

Olemme mukana myös loppuvuodesta käynnistyneessä Eurofactsin tuottamassa Arkadia-ohjelmassa. Sen kohderyhmänä ovat erityisesti vuoden 2023 eduskuntavaalien uudet kansanedustajaehdokkaat. Yhteistyö on osa valmistautumistamme seuraaviin eduskuntavaaleihin. Oman osuutemme pääpaino on eläkejärjestelmän perusteita koskevan ymmärryksen vahvistamisessa sekä väestön ikääntymiseen ja sukupolvikeskusteluun liittyvien eläkejärjestelmän kehittämistarpeiden avaamisessa.

Työskentely ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmissä

Osallistuimme vuoden aikana eri ministeriöiden ja muiden tahojen alaisuudessa toimiviin työryhmiin ja neuvottelukuntiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten työryhmät, neuvottelukunnat ja jaostot:

 • yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittävä epävirallinen työryhmä
 • TyEL-rahoitussäädösten kehittämistä selvittänyt epävirallinen työryhmä
 • lineaarisen mallin työryhmä
 • eläkejärjestelmien yhdistämistä valmisteleva työryhmä & sen eri alaryhmät (yhteishanke valtiovarainministeriön kanssa)
 • vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä neuvottelukunta
 • EU-asioiden valmistelujaostot
  • EU16 (vakuutuspalvelut)
  • EU25 (sosiaaliasiat)
  • EU27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset)

Muiden ministeriöiden ja tahojen alaiset ryhmät ja toimikunnat:

 • EU:n julkisen sektorin yhteisten tilinpäätösstandardien (EPSAS) kansallinen valmistelutyöryhmä (valtiovarainministeriö)
 • tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmä (valtiovarainministeriö)
 • Palkka.fi -valtuutetut (verohallinto)
 • Kelan neuvottelukunta (Kela)
 • työterveyshuoltofoorumi (Kela)
 • eläkefoorumi (Kela)
 • kuntoutuksen kumppanuusfoorumi (Kela)
 • Kuntoutussäätiön hallitus (Kuntoutussäätiö)
 • finanssialan sektori ja vakuutusalan poolitoimikunta (Huoltovarmuuskeskus)
 • aktuaaritoimikunta (Finanssiala ry)
 • työeläkevakuutuksen johtokunta (Finanssiala ry)
 • kansalaisviestinnän ryhmä (Eläketurvakeskus)
 • tietohallintoryhmä (Eläketurvakeskus ja Tela)
 • tietosuojaryhmä (Eläketurvakeskus)
 • lineaarisen mallin eläkelaitostaustaryhmä (Eläketurvakeskus)
 • Osaamisen aika -projektin koordinaatioverkosto (Sitra)

Eurooppalaiset ja kansainväliset työryhmät:

 • AEIP:n (The European Association of Paritarian Institutions) hallitus
 • AEIP Commission I – EU Coordinated Retirement Schemes (I pilarin eläkkeitä käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Commission II – Occupational Pension Funds (eläkerahastoja käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Commission III – Health and Provident Funds and Task Force Health and Care
 • OECD:n Working Party on Private Pensions -työryhmä
 • Ajatuspaja Bruegelin Future of work and Inclusive Growth in Europe -hankkeen asiantuntijaryhmä

Ajankohtaista toiminnassamme

Esittelyssä Mikko Koskinen

Saimme työyhteisöömme lokakuun alkupuolella uuden telalaisen, kun Mikko Koskinen aloitti viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana.

Suomi menee sekoillen kohti tulevaisuutta

Näin Suomi valmistautuu tulevaisuuteen: Päätökset tehdään liian myöhään, niiden yhteisvaikutuksia ei mietitä ja jo toimivaa ollaan rikkomassa. Silti toivoa saattaa…

Lue myös aiemmat katsaukset: