Siirry sisältöön

Toimintamme vuonna 2022

Siirryimme viimeisten koronarajoitusten väistymisen jälkeen hybridityöhön. Myös tilaisuutemme, kokouksemme ja tapaamisemme siirtyivät vuoden kuluessa pääosin läsnäoloon perustuviksi. Järjestimme jälleen erilaisia livetilaisuuksia – muun muassa alueellisten työeläkekoulujen kiertueen ja Eläkejärjestelmän koeajo -tapahtuman.

Vaikutimme työeläkealaa koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin, perustelimme kantojamme ja näkemyksiämme päättäjille ja vaikuttajille, ja tuotimme heille tietoa työeläkejärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista. Valmistauduimme myös vuonna 2023 käytäviin eduskuntavaaleihin omien tavoitteiden ja niitä tukevien tausta-aineistojen avulla.

Osallistuimme työeläkkeitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä ansaitussa että sosiaalisessa mediassa ja taustoitimme mediaa oman alamme ajankohtaisista asioista.

Kollaasi vuoden 2022 keskeisistä teemoista ja tapahtumista.

Vuoden aikana edenneet keskeiset lainsäädäntöhankkeet

Yrittäjän eläkelain muuttaminen

Olimme mukana yrittäjien eläketurvan kehittämistä valmistelleessa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. Maan hallitus antoi työryhmän ehdotuksen pohjalta laaditun hallituksen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta eduskunnalle kesäkuussa 2022.

Lakiesityksestä syntyi vilkas ja kriittinen kansalaiskeskustelu. Osallistuimme keskusteluun aktiivisesti ja tuotimme sen tueksi erilaisia sisältöjä. Kerroimme, miksi kannatimme eduskunnalle annettua lakiehdotusta ja oioimme sen sisältöön liittyneitä väärinkäsityksiä erityisesti Twitterissä.

Olimme asian tiimoilta kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja toimitimme valiokunnan jäsenille ja muille kansanedustajille muutoinkin tietoa lakiuudistuksen merkityksestä. Olimme iloisia, että lakiesitys hyväksyttiin eduskunnassa, vaikka siihen tehdyt muutokset hieman hidastavatkin uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

TyEL-rahoitussäädösten kehittäminen

Olimme mukana vuoden 2021 lopussa työnsä päättäneessä sosiaali- ja terveysministeriön epävirallisessa työryhmässä, joka valmisteli yhtiökohtaisen hoitokustannusosan käyttöön ottamiseen ja täydennyskertoimen negatiivisten arvojen sallimiseen liittyneitä säädösmuutoksia.

Seurasimme tiiviisti työryhmän työn pohjalta tehdyn lainvalmistelun etenemistä. Osallistuimme myös täydennyskertoimen uuden perusteen valmisteluun laskuperustejaoksemme kautta.

Hallintolain ja tiedonhallintalain uudistaminen automaattisen päätöksenteon osalta

Annoimme lausunnot oikeusministeriön valmisteleman hallintolain ja valtiovarainministeriön vastuulla olleen tiedonhallintalain uudistamisesta. Mielestämme tiedonhallintalain muutosehdotukset eivät ottaneet riittävällä tavalla huomioon yksityistä vakuutusalaa koskevia erityispiirteitä lakisääteisessä vakuutustoiminnassa. Annoimme siitä siksi kriittisen lausunnon myös eduskunnan hallintovaliokunnalle.

Henkilötunnuksen uudistaminen

Annoimme valtiovarainministeriölle lausunnon henkilötunnuksen uudistamiseen liittyvästä lakiesityksestä, ja seurasimme esityksen valmistelun etenemistä.

Muut edunvalvontahankkeet

Valmistelimme työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamaliin kehittämiseen liittyvän ehdotuksen laskuperustejaoksessamme.

Valmistelimme alan omaa aloitetta työkyvyttömyysriskinhallinnan saamisesta lakiin.

Valmistelimme alan omaa aloitetta lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien työeläkevakuuttajien konkurssia ja selvitystilaa koskevien säännösten selkiyttämisestä. Teetimme selvityksen siihen liittyvistä kysymyksistä (Työeläkevakuuttajien insolvenssi -selvitys). Käynnistimme myös samaa teemaa koskevan insolvenssioikeudellisen analyysin valmistelun.

Osallistuimme omalla panoksellamme erilaisten eläkeneuvotteluryhmän käynnistämien työeläkejärjestelmän riskinkantokykyä vahvistavien selvitysten laadintaan.

Päivitimme työeläkevakuuttajien vakuutuslääkäreitä koskevan esteellisyysohjeistuksen.

Valmistelimme alan yhteistä näkemystä työeläkekuntoutukseen liittyvistä tavoitteista ja mittareista.

Eduskuntavaaleihin vaikuttaminen

Valmistauduimme vuoden 2023 eduskuntavaaleihin laatimalla Kestäviä ratkaisuja ikääntyvälle Suomelle -aineistopaketin. Kävimme aktiivista vuoropuhelua siihen sisältyvistä teemoista ja tavoitteista puolueiden, päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Taustoitimme mediaa kyseisistä teemoista ja käsittelimme asiaa myös videoblogien ja Salaisuuksien jäljillä -videosarjan avulla.

Lanseerasimme kansanedustajaehdokkaille suunnatun Kansan Eläkeradion. Tuotimme sen kautta audioklippejä ja faktapaketteja sekä ehdokkaille tarjottuja tietoiskutilaisuuksia.

Olimme mukana Eurofactsin nuorille kansanedustajaehdokkaille ja muille vaikuttajille tuottamassa Arkadia-ohjelmassa. Järjestimme sen puitteissa keskustelu– ja verkostoitumistilaisuudet ikääntyvään yhteiskuntaan ja eläkejärjestelmään liittyvistä teemoista ja tuotimme niitä koskevia sisältöjä, kuten videopodcastin.

Tuotimme neljä artikkelia keskeisistä vaalivaikuttamisen teemoistamme MustReadin eduskuntavaalikirjeeseen.

Tiedontuotanto ja yhteiskunnallinen keskustelu

Osallistuimme omilla näkemyksillämme ja kokoamillamme tiedoilla julkiseen keskusteluun muun muassa:

 • työeläkejärjestelmän hajautetusta toimeenpanosta
 • työeläkejärjestelmän sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä
 • työeläkevarojen sijoittamisesta ja sijoitusten riskitasosta
 • yrittäjän eläkelain muuttamisesta
 • eläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoituslaskelmista (PTS)
 • työkyvyn kehityksestä ja työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäisystä.

Asiantuntijamme kirjoittivat aiheista media- ja blogikirjoituksia ja olivat haastateltavina eri medioissa.

Laadimme verkkosivuillemme neljännesvuosittaiset tilastot

 • työeläkevarojen määrästä, kohdentumisesta ja tuotoista
 • työeläkevakuutusten (TyEL ja YEL) siirtoliikkeestä työeläkeyhtiöiden välillä
 • osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun muutosta ennakoivan indeksin painokertoimista ja osaindeksien pisteluvuista
 • työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan ja vakavaraisuuteen liittyvistä tilastotiedoista (Eläketurvakeskuksen ja Finanssivalvonnan tuottamien tietojen pohjalta).

Laadimme analyysin työeläkevarojen vastuullisesta sijoittamisesta. Tarkastelimme siinä työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan vastuullisuutta kansainvälisiin sitoumuksiin osallistumisen näkökulmasta. Esittelimme analyysin tuloksia mediatapaamisissa ja sidosryhmätyössä. Päivitämme analyysin jatkossa vuosittain työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen ja vastuullisuusraporttien pohjalta.

Laadimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen yhteenvedon vuodelta 2021. Päivitimme tilinpäätöstiedoista kootut aikasarjat työeläkevakuuttajien markkinaosuustiedoista sekä vakavaraisuuden kehittymisestä verkkosivuillemme.

Julkaisimme myös vuosittain kokoamamme selvityksen työeläkealan it-kustannuksista vuodelta 2021.

Yhteiskunnallinen koulutus ja sidosryhmätoiminta

Järjestimme koulutustilaisuuden nuorille päättäjille ja vaikuttajille työeläkejärjestelmän perusteista ja nuorten asemasta työeläkejärjestelmässä.

Järjestimme alueelliset työeläkekoulut 12 eri paikkakunnalla yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen, Eläketurvakeskuksen ja työeläkevakuuttajien kuntoutusasiantuntijoiden kanssa. Yksi tilaisuuksista oli ruotsinkielinen. Järjestimme yhden vastaavan sisältöisen työeläkekoulun myös webinaarina.

Toteutimme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille koulutuskokonaisuuden, jossa käsiteltiin muun muassa työeläkejärjestelmän perusteita, kestävyyttä, rahoitusta ja sijoitustoimintaa sekä riskienhallintaa ja vakavaraisuutta. Kokonaisuus muodostui yhdeksästä erillistä webinaaria.

Käynnistimme hallinnon koulutusohjelman uudistuksen yhdessä Eläketurvakeskuksen ja Tampereen yliopiston kanssa. Uudistettu koulutusohjelma käynnistyy vuonna 2023.

Järjestimme yhdessä Kelan kanssa lääkäreille suunnatun tilaisuuden keinoista, joilla lääkärit voivat tukea tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaiden työhön paluuta.

Osallistuimme sidosryhmiemme tilaisuuksiin omilla puheenvuoroillamme ja tapasimme nykyisiä ja tulevia päättäjiä sekä muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Tapahtumat ja yhteistyöhankkeet

Järjestimme syyskuussa Omenajuhlat ja toteutimme niiden yhteydessä myös työeläkejärjestelmän ”koeajon”. Julkaisimme tapahtuman yhteydessä tulokset teettämästämme kyselytutkimuksesta, jolla selvitimme suomalaisten tietämystä ja näkemyksiä eläkejärjestelmästä. Hyödynsimme kyselyn tuloksia myös muussa viestinnässämme.

Olimme mukana E2 Tutkimuksen Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeessa. Siinä selvitettiin nuorten näkemyksiä elämästä ja yhteiskunnasta. Lähdimme mukaan myös E2 Tutkimuksen uuteen tutkimushankkeeseen, jossa etsitään ratkaisuja Suomen työvoimapulaan.

Jatkoimme SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kanssa edellisvuonna käynnistämäämme hanketta, jossa pohdimme väestöltään ikääntyvän Suomen yhteiskuntapolitiikan pidemmän aikavälin tavoitteita ja vaihtoehtoja.

Työskentely ministeriöiden ja muiden sidosryhmien työryhmissä

Osallistuimme eri ministeriöiden ja muiden sidosryhmiemme alaisuudessa toimiviin työryhmiin ja neuvottelukuntiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset työryhmät, neuvottelukunnat ja jaostot:

 • yrittäjien eläketurvan kehittämistä selvittänyt epävirallinen työryhmä
 • TyEL-rahoitussäädösten kehittämistä selvittänyt epävirallinen työryhmä
 • lineaarisen mallin työryhmä
 • vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä neuvottelukunta
 • EU-asioiden valmistelujaostot
  • EU16 (vakuutuspalvelut)
  • EU25 (sosiaaliasiat)
  • EU27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset).

Muiden ministeriöiden ja sidosryhmien alaiset ryhmät ja toimikunnat:

 • EU:n julkisen sektorin yhteisten tilinpäätösstandardien (EPSAS) kansallinen valmistelutyöryhmä (valtiovarainministeriö)
 • tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmä (valtiovarainministeriö)
 • Palkka.fi -valtuutetut (verohallinto)
 • Kelan neuvottelukunta (Kela)
 • työterveyshuoltofoorumi (Kela)
 • eläkefoorumi (Kela)
 • kuntoutuksen kumppanuusfoorumi (Kela)
 • Kuntoutussäätiön hallitus (Kuntoutussäätiö)
 • finanssialan sektori ja vakuutusalan poolitoimikunta (Huoltovarmuuskeskus)
 • aktuaaritoimikunta (Finanssiala ry)
 • työeläkevakuutuksen johtokunta (Finanssiala ry)
 • kansalaisviestinnän ryhmä (Eläketurvakeskus)
 • tietohallintoryhmä (Eläketurvakeskus ja Tela)
 • tietosuojaryhmä (Eläketurvakeskus)
 • lineaarisen mallin eläkelaitostaustaryhmä (Eläketurvakeskus).

Eurooppalaiset ja kansainväliset työryhmät:

 • AEIP:n (The European Association of Paritarian Institutions) hallitus
 • AEIP Commission I – EU Coordinated Retirement Schemes (I pilarin eläkkeitä käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Commission II – Occupational Pension Funds (eläkerahastoja käsittelevä työryhmä)
 • AEIP Commission III – Health and Provident Funds and Task Force Health and Care
 • Ajatuspaja Bruegelin Future of work and Inclusive Growth in Europe -hankkeen asiantuntijaryhmä.

Hallinto ja talous

Siirryimme viimeisten koronarajoitusten väistymisen jälkeen hybridityöhön. Siirsimme myös tilaisuutemme, kokouksemme ja tapaamisemme pääosin läsnäoloon perustuviksi.

Käynnistimme uuden strategian valmistelun ja uudistimme organisaatiorakennettamme osana siihen liittyvää operatiivista rytminvaihdosta.

Henkilöstössämme tapahtui muutoksia yhden perhevapaan, kahden toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen sekä yhden eläkkeelle siirtymisen takia.

Toimistossamme työskenteli vuoden lopussa 15 henkilöä. Toimintamenomme olivat vuonna 2022 yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista toiminnassamme

Lue myös aiemmat katsaukset: